< Cofnij

Dodatkowy nabór na studia 2019/2020

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza dodatkowy nabór na rok akademicki 2019/2020 na kierunek:

RATOWNICTWO MEDYCZNE - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Warunki i tryb rekrutacji w dodatkowym naborze:

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu biologia na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

Kandydaci zobowiązani są dokonać rejestracji on-line, wnieść opłatę rekrutacyjną w wys. 85,- zł oraz dostarczyć do Działu Rekrutacji następujące  dokumenty:

 1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,
 2. dowód osobisty (do wglądu) lub kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie jeśli dokumenty dostarcza pełnomocnik,
 3. oryginał świadectwa dojrzałości,
 4. oryginalne zaświadczenie z OKE o wyniku z egzaminu maturalnego**,
 5. oryginalne zaświadczenie ze szkoły o wynikach z egzaminów lub dyplom IB***,
 6. jedną fotografię czytelnie podpisaną,
 7. g) orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
 8. dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu laureata bądź finalisty stopnia centralnego****,
 9. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

** dotyczy kandydatów legitymujących się tzw. „starą maturą”
*** dotyczy kandydatów z maturą międzynarodową /IB/
**** dotyczy laureatów lub finalistów olimpiad stopnia centralnego

Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów -  od  7 do 11 października 2019 r.  do godz. 15.00.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć do Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70 (pokój E-114) w terminie do 11 października 2019 r. do godz. 15.00.

» REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

 

Zobacz także