< Cofnij

Dodatkowy nabór na studia 2017/2018

Wydział Farmaceutyczny ogłasza na rok akademicki 2017/2018 drugi nabór na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku

» Kosmetologia

Warunki i tryb rekrutacji w II naborze:

1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata uzyskany na kierunku kosmetologia.
2. Kandydaci zobowiązani są dokonać rejestracji on-line, wnieść opłatę rekrutacyjną w wys. 85,- zł oraz dostarczyć do Działu Rekrutacji następujące  dokumenty:

a) wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
b) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji
c) oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
d) oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia)
e) jedną fotografię czytelnie podpisaną,
f) orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku
g) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć do Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70 (pokój R-01) w terminie do 15 września  2017 r. do godz. 15.00.

Lista przyjętych zostanie ogłoszona do  20 września 2017 r.

 Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza na rok akademicki 2017/2018 drugi nabór na 3-letnie licencjackie studia pierwszego stopnia - stacjonarne (dzienne) na kierunkach:

» Terapia Zajęciowa
»
Zdrowie Publiczne 

Warunki i tryb rekrutacji w II naborze:

1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską (EB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.
4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (IB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym.

Maksymalnie można otrzymać 100 pkt.

W przypadku zdania przedmiotu biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.

Kandydaci zobowiązani są dokonać rejestracji on-line, wnieść opłatę rekrutacyjną w wys. 85,- zł oraz dostarczyć do Działu Rekrutacji następujące dokumenty:

a) wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,
b) kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Biuro Rekrutacji,
c) oryginał świadectwa dojrzałości,
d) oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej,
e) zaświadczenie o wyniku egzaminu maturalnego (dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą),
f) jedną fotografię czytelnie podpisaną,
g) orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
h) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od  7 do 25 sierpnia 2017 r.  do godz. 15.00.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć  do Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70 (pokój R-01) w terminie do 25 sierpnia  2017 r. do godz. 15.00.

Lista przyjętych zostanie ogłoszona do 31 sierpnia 2017 r.