< Cofnij

„Akademicki i naukowy Poznań” - możliwość dofinansowania wizyty wybitnych zagranicznych naukowców

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Urząd Miasta Poznania ogłosił możliwość kolejnego składnia wniosków w ramach projektu „Akademicki i naukowy Poznań” - edycja II połowa 2017 r. (wrzesień-grudzień 2017). W ramach tego projektu można ubiegać się o dofinansowanie wizyty wybitnych zagranicznych naukowców. Dofinansowanie dotyczy maksymalnie 75% całkowitych kosztów wizyty a wydatki mogą obejmować m. in. koszty hotelu, podróży, pobytu gościa. Warunkiem podpisania umowy z Urzędem Miasta jest organizacja wykładu otwartego wygłaszanego przez gościa wraz z  zabiegami promocyjnymi. Wykład koniecznie musi mieć charakter otwarty i darmowy  oraz być dostępny dla mieszkańców naszego miasta. Głównymi kryteriami przy ocenie wniosków są w dalszym ciągu ranga zaproszonego gościa oraz popularnonaukowy charakter wykładu otwartego, który sam w sobie może stanowić wydarzenie o potencjale promocyjnym miasta. Celem projektu nie jest dofinansowanie wizyt naukowców przyjeżdżających do Poznania w ramach konferencji organizowanych przez uczelnie.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21.07.2017r. Wnioski zgłoszeniowe oraz informacje dotyczące wymogów formalnych dostępne są w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej (tel. 61 8546034 i tel. 61 8546036). Prosimy o równoczesne składanie wniosków drogą elektroniczną (mrolska@ump.edu.pl) i pocztą tradycyjną (wnioski  papierowe muszą być podpisane przez kierownika jednostki lub osobę go zastępującą).


Z wyrazami szacunku,
Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą