< Cofnij

Oferta dla Studentów Studiów Doktoranckich i Młodych Pracowników naszego Uniwersytetu

Zapraszamy Doktorantów i Młodych Pracowników, którzy nie ukończyli 30 roku życia do składania podań o dofinansowanie wyjazdów zagranicznych na krótkoterminowe staże naukowe.

Wymagane dokumenty:

- Podanie z poparciem bezpośredniego Przełożonego lub Promotora adresowane do Prorektora ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą – Prof. Jarosława Walkowiaka
- Spis publikacji
- Najważniejsze osiągnięcia naukowe (max. 1000 znaków)
- Opis planowanego przedsięwzięcia w ośrodku zagranicznym (max. 1000 znaków)
- Potwierdzenie z ośrodka zagranicznego o możliwości odbycia stażu naukowego i jego terminu.

Po wstępnej analizie złożonej dokumentacji wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na krótką  rozmowę z Prorektorem - Prof. Jarosławem Walkowiakiem.

Pobyt w ośrodku zagranicznym nie może mieć charakteru doskonalenia zawodowego.

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej do dnia 15 września 2017r.

Potencjalny staż naukowy powinien się odbyć do końca roku 2017.

Dział Współpracy Międzynarodowej
i Integracji Europejskiej