Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej


Szanowni Państwo,

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" realizowanego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Projekt "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" zakłada organizację w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r. 10 edycji kursów kadry medycznej, które przyczynią się do zwiększenia kwalifikacji w zakresie kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem przede wszystkim na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej z nabyciem umiejętności wykonywania badań wpisanych do systemu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nabycie i wzrost umiejętności umożliwiających wykonywanie określonych badań diagnostycznych z dziedziny ortopedii dziecięcej  poprzez udział 400 lekarzy w kompleksowym kursie podyplomowym. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r.

Cel szczegółowy POWER: Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

Wartość projektu: 638 619,00 PLN
Kwota Dofinansowania EFS: 619 460,43 PLN
Termin realizacji 01.01.2017-30.06.2019 r.


Projekt składa się z 10 edycji kursu (jeden kurs trwa 2 dni - 16 godz.) "Ortopedia dziecięca. Wady postawy ciała i skoliozy"
prowadzonego przez Klinikę Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UM w Poznaniu. Program kursu dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem obszaru chorób układu.

 1. Postawa ciała, rozwój, zmienność, wady w postawie, wady kończyn dolnych u dzieci.
 2. Terapia wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna
 3. Badanie i dokumentowanie postawy ciała
 4. Stany nagłe w ortopedii dziecięcej: objawy, rozpoznanie, leczenie.
 5. Patologia dziecięcego stawu biodrowego, kolanowego, stopy
 6. Traumatologia dziecięca, odmienności względem traumatologii dorosłych.
 7. Zasady i cele podstawowych fizjoterapeutycznych metod korekcji wad postawy ciała,terapii skoliozy idiopatycznej.
 8. Pomiar kąta Cobba na zdjęciu RTG. Pomiar kąta rotacji osiowej na zdjęciu RTG. Wyznaczanie wieku kostnego na zdjęciu RTG kręgosłupa (test Rissera) i/lub nadgarstka. Badania dodatkowe MR, CT, spirometria.
 9. Charakterystyka i diagnostyka skoliozy idiopatycznej: badanie, rozpoznawanie, dokumentowanie-pomiar w płaszczyźnie strzałkowej (inklinometr analogowy/cyfrowy),
 10. Badanie skoliometrem Bunnella w pozycji stojącej/ siedzącej, hipermobilności stawowej, skala Beightona, pionem, kliniczne przyrządowe postawy ciała: inklinometr, pion
 11. Podstawowe rodzaje błędów postawy ciała (zespoły skrzyżowania górnego i dolnego) terapii i różnicowanie od postawy ciała prawidłowej
 12. Badanie kliniczne stawu biodrowego, kolanowego, stopy
 13. Różnicowanie żródła bólu: staw kolanowy czy biodrowy.
 14. Zasady korzystania z metod fizykoterapeutycznych w patologii narządu ruchu u dzieci.
 15. Zasady organizacji opieki zdrowotnej dzieci z patologia narządu ruchu, umiejętność pracy z pacjentem nieletnim z deformacją kręgosłupa oraz jego rodzicami, w interdyscyplinarnym zespole specjalistów.


Grupę docelową projektu stanowi 400 osób (232 Kobiet - 58%) rekrutowanych z terenu całego kraju, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, rodzinnych i specjalizacji pediatria, ortopedia i rehabilitacja medyczna, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie. Minimum 30% uczestników tj. 120 osób stanowić będą osoby zatrudnione (bez wzgl. na formę zatrudnienia) w podmiotach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną. Wyłączeni są z rekrutacji  lekarze stażyści.


Aby przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

» Formularz osobowy
» Oświadczenie uczestnika projektu
» Umowa
» Oświadczenie zawierające numer prawa do wykonywania zawodu
»
Deklaracja korzystania z noclegu
»
Oświadczenie uczestnika projektu RODO


Regulamin uczestnictw w projekcie:

» Szczegółowe informacje

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Obecnie przyjmujemy zapisy na moduły:
16-17.03.2019
13-14.04.2019
11-12.05.2019
08-09.06.2019

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres mailowy: kckod@ump.edu.pl

 

Kierownik projektu:

prof. dr hab. Tomasz Kotwicki

Kontakt:

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej
tel. 61-831-01-57
e-mail: kckod@ump.edu.pl
www.ump.edu.pl/kursyortopedia

Godziny pracy Biura Projektu:

» poniedziałek 9.00-14.00
» wtorek: 9.00-14.00
» środa: 9.00-14.00
» czwartek: 9.00-14.00
» piątek: 9.00-14.00