Komunikaty dla osób przyjętych

FACEBOOKOWE GRUPY DLA PIERWSZOROCZNYCH

Baner

Jesteś nowym studentem UMP? Dołącz do facebookowej grupy dla pierwszorocznych! Zachęcamy Was do integracji, dzielenia się opiniami i gorących dyskusji.

Znajdziecie tam również linki do grup poszczególnych kierunków, w których będziecie mogli poznać Wasze nowe koleżanki i nowych kolegów!

» www.facebook.com/groups/umprekrutacja2022

UWAGA KANDYDACI! OBOWIĄZKOWE TESTY POZIOMUJĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Osoby przyjęte na 1 rok studiów na WSZYTKIE WYDZIAŁY oraz TRYBY, z wyjątkiem DIETETYKI SUM, BIOTECHNOLOGII SUM oraz OPTOMETRII SUM w roku akademickim 2022/23 winne są rozwiązać test poziomujący z języka angielskiego, który przeprowadzany jest na Platformie sOLAT

Logowanie na platformę sOLAT odbywa się poprzez link umieszczony w portalu kandydata, który jest dostępny po zatwierdzeniu przyjęcia na Uczelnię. Uwaga - link jest aktywny tylko 5 minut od zalogowania się na portal.

Po przejściu na platformę sOLAT należy wybrać u góry strony zakładkę „Courses” i wybrać kurs „Test poziomujący z języka angielskiego 2022/2023” klikając na jego nazwę lub przycisk Start.

Test każdy ze studentów może uruchomić i rozwiązać 1 raz.
Będzie on dostępny:
- od dnia 22 sierpnia od godziny 10:00 do dnia 20 września 2022 do godziny 10:00.

Po wejściu do kursu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi rozwiązywania testu w sekcji „Informacje o teście” i dopiero wówczas przystąpić do rozwiązywania testu poziomującego, który znajduje się w sekcji „Test językowy”.

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi należy zakończyć test i potwierdzić wysłanie wyniku. Gwarancją poprawności wysłania wyników jest wyświetlenie ilości punktów uzyskanych w rozwiązywanym teście.

W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia - pod adresem: elearning@ump.edu.pl

Uwaga, bezpośrednio po uruchomieniu testu, należy go rozwiązać i wysłać wynik. Kolejne próba powrotu do testu nie będzie możliwa.

BEZ ROZWIĄZANIA TESTU KLASYFIKACYJNEGO Z JĘZYKA STUDENCI NIE BĘDĘ MIELI MOŻLIWOŚCI ZAPISANIA SIĘ NA FAKULTETY

SAMODZIELNE I RZETELNE ROZWIĄZANIE TESTU KLASYFIKACYJNEGO UMOŻLIWI PRZYPISANIE DO GRUPY NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE JĘZYKOWYM.

JĘZYK NIEMIECKI

W roku akademickim 2022/23 SJO UMP będzie prowadzić lektorat z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla studentów I roku, nabór 2022/2023, kierunków bez obowiązkowego języka angielskiego (NIE DOTYCZY: Kierunku Lekarskiego, Położnictwa 1 i 2 stopień, Pielęgniarstwa 1 i 2 stopień, Ratownictwa Medycznego, Elektroradiologii I i II stopień, Farmacji, Inżynierii Farmaceutycznej, Kosmetologii i Analityki Medycznej).

Międzywydziałowy lektorat z języka niemieckiego bazuje na JĘZYKU SPECJALISTYCZNYM i jest KONTYNUACJĄ nauki języka na poziomie B1.

Lektorat z języka niemieckiego będzie prowadzony, jeżeli utworzy się grupa 15-osobowa i większa.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o kontakt z SJO UMP: e-mail: sjo@ump.edu.pl, tel. 61 854 74 33 lub 861 854 74 38.

SJO UMP prowadzi również fakultety z języków niemieckiego, angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.
KOMUNIKAT CENTRUM OBSŁUGI DOMÓW STUDENCKICH

Procedura przyznawania miejsc na rok akademicki 2022/2023 dla studentów pierwszego roku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

 1. Miejsce w domu studenckim jest przyznawane na wniosek studenta.
 2. Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu miejsca w domu studenckim jest dotychczasowe zamieszkanie w domu studenckim. Dodatkowymi kryteriami przyznania miejsca w domu studenckim są:
  a) odległość od miejsca zamieszkania,
  b) odbywanie studiów na kierunku stacjonarnym.
 3. Student ubiegający się o przyznanie miejsca po kliknięciu w systemie SZANSA w link „Złóż wniosek o dom studencki” zostaje przeniesiony do systemu AKADEMIK 1.0, gdzie wypełnia wniosek wskazując dwa typy zakwaterowania: pierwszy oznacza bardziej preferowany, drugi mniej preferowany.
 4. Wnioski można wypełnić od dnia 29 sierpnia od godziny 12:00 do godz. 12:00 12 września 2022 roku.
  Decyzja o przyznaniu (lub odmowie) miejsca zamieszczona będzie w systemie AKADEMIK 1.0 od dnia 13.09.2022 r.
 5. Student który otrzymał miejsce w domu studenckim może z niego zrezygnować poprzez system informatyczny. Dodatkowo należy złożyć do Centrum Obsługi Domów Studenckich, drogą mailową na adres e-mail: cods@ump.edu.pl oświadczenie o rezygnacji z przyznanego miejsca do 30 września 2022 roku.
 6. Zasadniczy przydział miejsca w Domu Studenckim dokonywany jest do 30 czerwca 2023 roku.
 7. Wysokość opłaty za miejsce w domu studenckim w danym roku akademickim określa zarządzenie Rektora wydane w porozumieniu z Radą Uczelnianą.
 8. W trakcie roku akademickiego informacja o wolnych miejscach w domach studenckich zamieszczana jest na stronie cods.ump.edu.pl w zakładce „wolne miejsca”.
STYPENDIA POMOSTOWE
UWAGA MATURZYŚCI!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2022/2023.

Zgodnie z § 3 ’’Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023’’ program adresowany jest tylko do maturzystów, absolwentów liceów i techników, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich.

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023”.

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2022/2023” Segment I A ( wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – www.stypendia-pomostowe.pl.

Program jest skierowany do maturzystów, absolwentów liceów i techników i szkół branżowych II stopnia, którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

• są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
• są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
• mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
• pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2.107 zł. brutto wyliczony z czerwca 2022r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
• osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

Jednocześnie informujemy, że od dnia 04 lipca 2022 r. do dnia 16 sierpnia 2022 roku (do godziny 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 25 sierpnia 2022 r. wnioski nie będą przyjmowane.

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.
PEER SUPPORT
Chcesz studiować na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu?

Już dostałaś(eś) się na wymarzony kierunek i zastanawiasz się:
- jak będą wyglądały studia?
- czego będziesz potrzebować?
- gdzie będą odbywały się zajęcia?
- w której części miasta najlepiej zamieszkać?

Jeśli na któreś z pytań odpowiedziałaś(eś) twierdząco to koniecznie odwiedź stronę Peer Support: http://peersupport.ifmsa.pl/poznan!

Znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, a także dowiesz się o wiele więcej na temat warunków studiowania na naszym Uniwersytecie.

Logo

GDZIE DOSTARCZYĆ DOKUMENTY?
Zastanawiasz się, gdzie dokładnie dostarczyć dokumenty rekrutacyjne? Nasi studenci przygotowali krótki filmik prezentujący jak nie zabłądzić w meandrach Collegium Stomatologicum, by bez trudu trafić do Działu Rekrutacji.

Koniecznie obejrzyjcie.

Władze administracyjne

 

Zobacz także