Komunikaty rekrutacyjne

 

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW APLIKUJĄCYCH NA KIERUNEK LEKARSKI

Komunikat z dnia 9.05.2017 roku

Uprzejmie informujemy, że kierunek lekarski w UMP jest prowadzony na Wydziale Lekarskim I i na Wydziale Lekarskim II. Można aplikować na jeden Wydział lub jednocześnie na dwa Wydziały. Aplikując na dwa Wydziały należy wnieść opłatę rekrutacyjną na każdy Wydział oddzielnie. Przenoszenie kandydatów między Wydziałami nie będzie możliwe.

Przewodniczący Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej
Prof. dr hab. Edmund Grześkowiak

» Komunikat

 

STYPENDIUM AKADEMICKIE IM. JERZEGO JUZONIA

Maturzysto!

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia organizuje VI edycję stypendiów akademickich. W roku akademickim 2017/2018 Fundacja zamierza przyznać 500 stypendiów wypłacanych w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Warunki przyznawania stypendiów w Regulaminie Fundacji na stronie: www.fejj.pl.

Fanpage na Facebook'u: www.facebook.com/FEimJJ?fref=ts

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE TZW. "STAREJ MATURY"

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu nie będzie przeprowadzał egzaminów wstępnych dla kandydatów legitymujących się tzw. ”starą maturą”.

Jeżeli jesteś kandydatem legitymującym się tzw. „starą maturą” (należy przez to rozumieć kandydatów, którzy przystąpili do egzaminu dojrzałości zgodnie z treścią § 140 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu powołanego z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 199. Poz. 2046 z późn. zm.)), to powinieneś skontaktować się z właściwą ze względu na miejsce zamieszkania Okręgową Komisją Egzaminacyjną i złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego do dnia 31 grudnia 2016 r.

 

 

Zobacz także