Studia doktoranckie

Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu  -  rok akademicki 2017/2018

Szanowni Państwo,

warunki rekrutacji na stacjonarne studia doktoranckie na najbliższy rok są w przygotowaniu i ukażą się na stronie najpóźniej do końca kwietnia 2017r.

Poniżej znajdą Państwo listy kandydatów na opiekunów naukowych - późniejszych promotorów prac doktorskich na poszczególnych Wydziałach Uczelni, które ułatwią Państwu znalezienie Jednostki, w której mogliby Państwo realizować studia doktoranckie oraz osoby przyszłego promotora.

W tabeli została przedstawiona proponowana przez Jednostkę liczba miejsc dla doktorantów. Możliwość rozpoczęcia studiów w danej Jednostce będzie jednak uzależniona od możliwości zapewnienia przez Jednostkę realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

» WYDZIAŁ LEKARSKI I
» WYDZIAŁ LEKARSKI II
» WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
» WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

 

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi 4-letnie studia doktoranckie. Studia zorganizowane są na każdym z Wydziałów Uniwersytetu.

    Kierownikiem studiów doktoranckich jest prof. dr hab. Maciej Zabel, a na poszczególnych Wydziałach, Jego Zastępcami są:
- na Wydziale Lekarskim I: prof. dr hab. Maciej Krawczyński;
- na Wydziale Lekarskim II: dr hab. Lidia Gil;
- na Wydziale Farmaceutycznym: prof. dr hab. Jaromir Budzianowski;
- na Wydziale Nauk o Zdrowiu: dr hab. Marcin Żarowski

Studia doktoranckie, umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora, absolwentom uczelni wyższych, wykazującym zainteresowanie pracą naukową. Studia trwają cztery lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (płatnym).

Obecnie na studiach doktoranckich studiuje około 170 doktorantów.

 

Obsługa administracyjna

Obsługę administracyjną studiów doktoranckich oraz rekrutacji na studia doktoranckie prowadzi Dział Spraw Studenckich, Sekcja ds. Studiów Doktoranckich

Obsługę administracyjną przewodów doktorskich prowadzą dziekanaty jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie (DZIEKANAT WYDZIAŁU)

Wszystkie szczegółówe informacje dotyczące funkcjonowania studiów doktoranckich, w tym plany i programy studiów, znajdują się w systemie informatycznym WISUS w zakładce "Administracja" → "Doktoranci" (po zalogowaniu się do systemu).


Regulamin studiów doktoranckich

Uchwałą Senatu UMP nr 22/2014 z dnia 26 marca 2014r. został zatwierdzony Regulamin Studiów Doktoranckich UMP. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku.

» Regulamin studiów doktoranckich

Załącznik 1 do Regulaminu - Lista obecności (druk do pobrania)

 

Zakończenie studiów doktoranckich

Przed obroną pracy doktorskiej doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Dziekanatu właściwego Wydziału m. in. zaświadczenie wystawione przez Sekcję ds. Studiów Doktoranckich dot. zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów oraz rozliczeniem się ze swoich zobowiązań wobec Jednostki, w której realizuje studia doktoranckie oraz Biblioteki UMP.

Aby uzyskać takie zaświadczenie doktorant składa w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Kartę Obiegową.

 

Rekrutacja

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu prowadzone są w zakresie dyscyplin odpowiadających uprawnieniom Wydziałów do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk medycznych (dyscypliny nauki: biologia medyczna, medycyna, stomatologia) nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych.

Do studiowania na studiach doktoranckich może być dopuszczona osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 Ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym (z wyłączeniem studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, mających realizować studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych) oraz spełnia wymogi zawarte w warunkach rekrutacji określonych corocznie przez Senat Uczelni.

Ogólny limit przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017, został ustalony przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Limit wynosi 30 osób.

Zgodnie z zasadami rekrutacji: z każdego wydziału przyjętych zostaje odpowiednia liczba kandydatów (zgodnie z ustalonym limitem) wg zasady: po 25% miejsc (z 30 osób) otrzymują kandydaci z najlepszą punktacją z Wydziału Lekarskiego I i Wydziału Lekarskiego II oraz po 10% miejsc (z 30 osób) otrzymują kandydaci z najlepszą punktacją z Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu; na pozostałe 30% (z 30 osób) miejsc przyjęci zostają kolejni kandydaci z najwyższą punktacją bez względu na wydział.


Opłata Rekrutacyjna

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia doktoranckie UMP w roku akademickim 2016/2017 wynosi 85 złotych, zgodnie z Zarządzeniem nr 31/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 07 kwietnia 2016 roku.


Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017

» Uchwała Senatu - studia doktoranckie stacjonarne

» Warunki rekrutacji - studia doktoranckie stacjonarne

» Formularz wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie

» Formularz zgody opiekuna naukowego/promotora

» Formularz zgody kierownika jednostki

» Tabela punktacji

» Kalendarz rekrutacji


Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2016/2017

» Uchwała Senatu - studia doktoranckie niestacjonarne

» Warunki rekrutacji - studia doktoranckie niestacjonarne (płatne)

» Formularz wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie

» Formularz zgody opiekuna naukowego/promotora

» Formularz zgody kierownika jednostki

» Tabela punktacji

» Kalendarz rekrutacji

Odwołania od decyzji w sprawie przyjęcia na studia

Prawo wniesienia odwołania przysługuje kandydatowi, który otrzymał decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia. Zgodnie z art. 196 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) podstawą uwzględnienia odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Przez decyzję w sprawie przyjęcia na studia należy rozumieć decyzję administracyjną, czyli akt administracyjny wydany przez Komisję Rekrutacyjną, doręczony kandydatowi w formie papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzja kończy postępowanie w danej sprawie rozstrzygając o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

Wnosząc odwołanie należy pamiętać o dwóch koniecznych warunkach:

- odwołanie powinno zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentu decyzji,
- w uzasadnieniu odwołania należy wskazać naruszenie obowiązujących w uczelni warunków i trybu rekrutacji na studia.

Odwołanie powinno być podpisane własnoręcznie przez kandydata i zawierać jego dokładne dane teleadresowe. Należy je kierować do JM Rektora UMP (za pośrednictwem Sekcji ds. Studiów Doktoranckich), a w uzasadnieniu wskazać konkretne uchybienia, jakie miały miejsce w procesie rekrutacji.

 

Opłata za niestacjonarne studia doktoranckie

Kandydat, który przejdzie pozytywnie postępowanie kwalifikacyjne i zostanie przyjęty na niestacjonarne studia doktoranckie podpisuje z Uniwersytetem Medycznym umowę o kształceniu na studiach doktoranckich i będzie zobowiązany do wniesienia opłaty za każdy rok studiów.
Opłata za pierwszy rok kształcenia jest corocznie określana w warunkach rekrutacji na dany rok.
Rektor Uniwersytetu określa opłatę za każdy rok kształcenia.

Opłaty za semestry kształcenia mogą ulegać zmianom, z tym jednak, że nie mogą wzrosnąć o więcej jak o 10% w stosunku do opłaty za rok poprzedni.

Z tytułu świadczonych przez Uniwersytet usług Doktorant zobowiązany jest do wnoszenia opłaty za kolejne semestry w wysokości połowy opłaty rocznej w terminie do 31 października za semestr zimowy oraz w terminie do 28 lutego za semestr letni.

 

Studia doktoranckie dla Obywateli Białorusi

Podstawowym warunkiem naboru na studia doktoranckie dla obywateli Republiki Białorusi jest dobra znajomość języka polskiego. Wszyscy kandydaci zobowiązani są złożyć egzamin kwalifikacyjny z wybranej dyscypliny naukowej oraz języka polskiego.

Aby rozpocząć studia doktoranckie osoby z tytułem lekarza medycyny i lekarza dentysty muszą mieć ukończony staż podyplomowy (lub kończyć staż w roku rozpoczęcia studiów).

Na studia doktoranckie mogą być przyjmowani cudzoziemcy, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędny - lekarz medycyny, lekarz dentysta uzyskany w Polsce albo zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą, uznany, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z polskim dyplomem.

Przy postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo będą mieli absolwenci kierunków medycznych.

Studia doktoranckie prowadzone będą w trybie stacjonarnym, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Regulaminem Studiów Doktoranckich oraz Planem i Programem Studiów.

 

Kontakt

Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
Dział Spraw Studenckich

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-60

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl

Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych
ul. Bukowska 70, pok. D238
60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-40
tel./fax: 61 854-71-41

mgr Hanna Więczkowska
e-mail: hwieczko@ump.edu.pl

mgr Barbara Jaracz
e-mail: bjaracz@ump.edu.pl

» Więcej informacji