Niestacjonarne Podyplomowe Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego

1. Akty prawne ważne dla funkcjonowania Studium

- Zarządzenie nr 32/09 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego
Zarządzenie Nr 35/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie uruchomienia VIII Edycji Niestacjonarnego Podyplomowego Studium Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego i ustalenia wysokości opłat za kształcenie
Zarządzenie Nr 60/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie uruchomienia IX edycji studiów podyplomowych w zakresie  Dietetyki i Poradnictwa Żywieniowego  i ustalenia wysokości opłat za kształcenie
- Regulamin Studiów Podyplomowych

2. Dane kontaktowe

Dr n. farm. Izabela Bolesławska - koordynator: 61 854-71-92
Alfreda Zielińska - sekretariat: 61 854-71-98
Strona internetowa: www.kzb.ump.edu.pl/rekrutacja-20152016

3. Zasady rekrutacji

1. formularz aplikacyjny o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z załącznikiem nr 4,
2. odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3. podpisane oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 5,
4. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego,
5. 2 fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

4. Koszt uczestnictwa, terminy płatności

Proponowana wysokość opłat:
I semestr - 1800,00 zł., płatne do 21.10.2016 r.
II semestr - 1800,00 zł., płatne do 31.01.2017 r.
III semestr - 1800,00 zł., płatne do 30.09.2017 r.

5. Sylabus

Zakres nauczania:
- Podstawy biochemii i fizjologii żywienia 
- Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
- Wartość odżywcza żywności 
- Żywienie człowieka zdrowego i chorego 
- Żywienie w różnych warunkach środowiska 
- Bezpieczeństwo żywności i żywienia 
- Planowanie i ocena żywienia 
- Interakcje lek – żywność 
- Technologia sporządzania potraw 
- Podstawy ustawodawstwa żywnościowego 
- Edukacja i poradnictwo żywieniowe 
- Psychologiczne aspekty zachowań żywieniowych 
- Metodologia nauczania

RAZEM: 360 godzin

Limit nieobecności – nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach w wymiarze większym niż 10% liczby godzin zajęć.

Zasady zaliczenia – obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach. 

Na zakończenie szkolenia przygotowanie i publiczna obrona pracy dyplomowej.

6. Cele i efekty kształcenia

Celem studiów jest oferowanie najwyższej jakości kształcenia z zakresu dietetyki. Konkurencyjny poziom nauczania osiągnięty zostanie poprzez wykorzystanie najnowszych materiałów źródłowych, zaangażowanie dynamicznych, a zarazem doświadczonych kadr naukowych, oraz ukierunkowanie tematyki na zagadnienia, odgrywające kluczową rolę we współczesnej nauce i praktyce, którymi - oprócz samej dietetyki - są żywienie w różnych warunkach środowiskowych i organizacja nowoczesnych form poradnictwa żywieniowego.