Niestacjonarne Studium Kształcenia Podyplomowego w Zakresie Analityki Medycznej

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY NA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ NA ROK AKADEMICKI 2017/18

 1. Nabór zostaje ogłoszony w celu wypełnienia limitu przyjęć.
 2. Kryteria przyjęć na studia podyplomowe w zakresie analityki medycznej:
 • Na studia podyplomowe zgodnie z Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. 2016 poz. 2245) mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach:
  a) biologia lub farmacja i uzyskały tytuł zawodowy magistra,
  b) chemia lub biotechnologia i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
  c) weterynaria i uzyskały tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
  d) na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza.
 • W postępowaniu kwalifikacyjnym poza ocenę formalną złożonych dokumentów brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń, a także staż w wieloprofilowym laboratorium diagnostycznym.
 • Wykaz dokumentów jakie zobowiązany jest złożyć kandydat na studia:
  a) formularz aplikacyjny o przyjęcie na studia podyplomowe,
  b) poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów
  c) podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych oraz zobowiązanie do terminowego wnoszenia
  d) poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu tożsamości zawierającego informację po nr PESEL,
  e) zaświadczenie o stażu pracy i zajmowanym stanowisku,
  f) 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem
  g) dowód wpłaty opłaty administracyjnej – wpisowego w wysokości (opłatę należy uiścić na konto nr 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 z dopiskiem: 700-05-139, opłata administracyjna, X edycja)
 1. Termin składania dokumentów: 10.10. - 18.10.2017
  Dokumenty można składać osobiście lub listownie pod adresem:
  Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UMP, ul. Fredry 10, p.010, 61-701 Poznań.
1. Akty prawne ważne dla funkcjonowania Studium

- Zarządzenie nr 6/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie uruchomienia VII edycji Niestacjonarnego Studium Kształcenia Podyplomowego w zakresie analityki medycznej i ustalenia wysokości opłat za kształcenie.
- Zarządzenie Nr 34/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uruchomienia VIII edycji Niestacjonarnych Studiów Kształcenia Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej i ustalenia wysokości opłat za kształcenie
- Zarządzenie Nr 37/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie uruchomienia VIII edycji Niestacjonarnych Studiów Kształcenia Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej i ustalenia wysokości opłat za kształcenie
Zarządzenie Nr 27/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie uruchomienia IX edycji Niestacjonarnych Studiów Kształcenia Podyplomowego w zakresie Analityki Medycznej i ustalenia wysokości opłat za kształcenie
- Zarządzenie Nr 66/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 8 czerwca 2017 roku w sprawie uruchomienia X edycji studiów podyplomowych w zakresie Analityki Medycznej i ustalenia wysokości opłat zakształcenie
- Regulamin Studiów Podyplomowych


2. Dane kontaktowe

Kierownik Niestacjonarnego Studium Kształcenia Podyplomowego w Zakresie Analityki Medycznej:
prof. dr hab. Wanda Baer-Dubowska
tel. 61 854-66-21
e-mail: baerw@ump.edu.pl

Obsługa administracyjna:
mgr Kamila Stiller
tel. 61 854-62-13
fax 61 854-61-06
e-mail: kstiller@ump.edu.pl


3. Zasady i tryb przyjmowania na studia

• Na studia podyplomowe zgodnie z Ustawą o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. 2016 poz. 2245) mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunkach:

 1. biologia lub farmacja i uzyskały tytuł zawodowy magistra,
 2. chemia lub biotechnologia i uzyskały tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,
 3. weterynaria i uzyskały tytuł zawodowy lekarza weterynarii,
 4. na kierunku lekarskim i uzyskały tytuł zawodowy lekarza.

• Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje ocenę formalną złożonych dokumentów. Pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń oraz okres stażu pracy w wieloprofilowym laboratorium diagnostycznym.

• Wykaz dokumentów jakie zobowiązany jest złożyć kandydat na studia:       

 1. formularz aplikacyjny o przyjęcie na studia podyplomowe,
 2. poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 3. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych oraz zobowiązanie do terminowego wnoszenia opłat,
 4. poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu tożsamości zawierającego informację po nr PESEL,
 5. zaświadczenie o stażu pracy i zajmowanym stanowisku,
 6. 1 fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.
 7. dowód wpłaty opłaty administracyjnej – wpisowego w wysokości 50 zł

• Maksymalna liczba miejsc: 30.

• Minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie danej edycji studiów: 24.

• Opłata za studia wynosi 18 800,00 zł i może być wniesiona w całości (przed rozpoczęciem zajęć) lub w IV równych ratach (I rata do 25.09.2017, II rata do 23.02.2018, III rata do 25.09.2018, IV rata do 22.02.2019).

• Termin składania dokumentów: 22.06.2017 - 18.08.2017r.
Dokumenty można składać osobiście lub listownie pod adresem:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego UMP, ul. Fredry 10, p.010, 61-701 Poznań.

4. Sylabus

» Program kształcenia


5. Cele i efekty kształcenia

Nabycie uprawnień umożliwiających wpisanie na listę diagnostów laboratoryjnych.

» Więcej informacji na temat Studium