Podyplomowe Studia Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej

Trwa nabór na IV edycję Podyplomowe Studia Geriatria
z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej

Termin składania dokumentów: 14 września 2017r.

 
1. Akty prawne ważne dla funkcjonowania Studiów
2. Dane kontaktowe

Studia Podyplomowe Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej działają przy Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierownikiem studiów jest prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis na podstawie Uchwały 191/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 26 listopada 2014r.

Telefon: 61-8738-327
E-mail: geriatria-wl1@ump.edu.pl

3. Zasady rekrutacji

Studia Podyplomowe Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej dedykowane są osobom posiadającym wykształcenie wyższe licencjackie, jednolite magisterskie lub magisterskie.

Dokumenty należy składać online:
ZAREJESTRUJ SIĘ

4. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
5. Koszt uczestnictwa, terminy płatności

Opłata za udział w studiach wynosi 2.600 PLN płatne w dwóch ratach. Warunkiem udziału jest uiszczenie pierwszej raty (1.300 PLN - do dnia 30 września 2017) przed rozpoczęciem studiów. Wpłata drugiej raty (1.300 PLN - do dnia 28 lutego 2018).

6. Sylabus

Ramowy program studiów podyplomowych obejmuje 1203 godzin dydaktycznych (60 punktów ECTS), w tym 197 godzin realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1006 godz. samokształcenia. Dwa semestry obejmują 10 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Pierwsze 9 zjazdów obejmuje 12-13 godzin zajęć w sobotę i 8-10 w niedzielę. Podczas ostatniego zjazdu zajęcia niedzielne to tylko 3 godzinny test egzaminacyjny. Słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć. Przypadki nieobecności na większej liczbie godzin będą rozpatrywane indywidualnie.

» Program ramowy

7. Cele i efekty kształcenia

Zadaniem Studiów jest przygotowanie kadry dla wszystkich jednostek, w których będą przebywać w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych chorzy starsi. Celem ich jest przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy z pacjentem w wieku podeszłym.

8. Dodatkowe informacje

Studia kończą się egzaminem dyplomowym w formie pisemnej (test). Słuchacz po zdaniu egzaminu dyplomowego otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.