Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych

1. Dane kontaktowe:

Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych
ul. Garbary 15
61-866 Poznań
www.skkm.edu.pl

Osoby do kontaktu ze słuchaczami:

Zdjęcie


Karolina Kucnerowicz

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul.Garbary 5
61-866 Poznań
e-mail: karolina.kucnerowicz@wco.pl
tel.: 61 885-09-61
fax: 61 885-07-08

2. Zasady rekrutacji:

Formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.skkm.edu.pl; odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej (minimum licencjat) lub poświadczona przez uczelnię kopia; kserokopia dowodu osobistego.

Zgłoszenia należy przesłać na adres:
Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medycznych
ul. Garbary 15
61-866 Poznań

3. Koszt uczestnictwa, terminy płatności:

Koszt uczestnictwa wynosi 6.000 zł, możliwość wniesienia opłaty w 2 ratach.

4. Sylabus:

- Program studium

5. Cele i efekty kształcenia:

Celem Studium jest przygotowanie absolwenta do podjęcia pracy w placówkach medycznych oraz instytucjach finansujących świadczenia opieki zdrowotnej. Podniesienie kwalifikacji zawodowych w grupie personelu medycznego, którego zadaniem jest gromadzenie informacji medycznej, pozwalającej na zgodne z przepisami oraz zasadami sztuki medycznej uzyskiwanie płatności za udzielane świadczenia opieki zdrowotnej.

Efekty kształcenia: Absolwent posiada umiejętność organizowania udzielania świadczeń medycznych finansowanych ze środków publicznych wraz z gromadzeniem danych umożliwiających ich rozliczenie. Zna procedury diagnostyczne stosowane w placówce medycznej oraz potrafi je ewidencjonować. Potrafi rozliczać zużywane leki, środki i materiały medyczne. Posiada umiejętność komunikowania się z personelem medycznym udzielającym i ewidencjonującym świadczenia opieki zdrowotnej oraz potrafi zgromadzić informacje potrzebne do wyceny świadczenia medycznego

- Lista wykładowców
- Regulamin Studiów Podyplomowych