Podyplomowe Studium Optometrii

ZAKOŃCZYLIŚMY NABÓR NA XIII EDYCJĘ STUDIUM PODYPLOMOWEGO OPTOMETRII

Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2016 roku.


Szczegółowe informacje:
Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego
ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań
tel. 61 854 73 62, 61 854 73 64, fax: 61 854 73 63
e-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl
 
1. Akty prawne ważne dla funkcjonowania Studium

» Regulamin Studiów Podyplomowych
» Zarządzenie nr 69/16 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie uruchomienia XIII edycji Studium Podyplomowego Optometrii i ustalenia wysokości opłat za kształcenie

2. Dane kontaktowe jednostki

Katedra Optometrii i Biologii Układu Wzrokowego
tel. 61 854 73 62, 61 854 73 64
fax. 61 854 73 63
E-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

3. Zasady rekrutacji

Wymagane dokumenty:
- formularz aplikacyjny o przyjęcie na studia podyplomowe zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu Studiów Podyplomowych,
- odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- podpisane oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do Regulaminu Studiów Podyplomowych,
- poświadczoną przez Uczelnię kopię dowodu osobistego,
- 2 fotografie o wymiarach 35mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Dokumenty powinny być nadesłane pocztą (nie elektroniczną) najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
- złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych i wszystkich stosownych dokumentów
- udział w dwóch wykładach z zakresu biologii człowieka oraz optyki
- egzamin testowy z biologii człowieka i optyki
- zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez Dziekana Wydziału Lekarskiego II
- w przypadku nieprzyjęcia kandydata – możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.

4. Koszt uczestnictwa, terminy płatności

Opłata dla słuchaczy za 4-semestralny cykl kształcenia wynosi 14 000 zł.

5. Sylabus

Program studiów podzielony został na 4 semestry, podczas których do zdobycia jest 90 punktów ECTS.

Zaliczenie studiów odbywa się na postawie pracy pisemnej.

Limit nieobecności: 2 nieobecności nieusprawiedliwione

- Moduły kształcenia i treści kształcenia
- Plan studiów z uwzględnieniem modułów i ich podziału semestralnego oraz liczby punktów ECTS

6. Cele i efekty kształcenia

Studia Podyplomowe z Optometrii wykazują ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, zdrowie publiczne i biofizyka, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do szeroko pojętej działalności z zakresu doboru korekcji optycznej w przypadku wad refrakcji i zaburzeń widzenia obuocznego, doboru innych pomocy wzrokowych, kompetentnego doboru soczewek kontaktowych, przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów oraz współpracy z okulistami i optykami okularowymi. Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych oraz ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych powinny gwarantować możliwość podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach optometrycznych i współpracy z okulistą w gabinetach okulistycznych.

Absolwent Studium Podyplomowego Optometrii będzie miał możliwość kontynuacji nauki poprzez korzystanie z oferty studiów podyplomowych z dziedzin pokrewnych oferowanych przez część uczelni wyższych w Polsce.