Podyplomowe Studium Optometrii

ZAKŁAD OPTOMETRII KATEDRY CHORÓB OCZU I OPTOEMTRII
OGŁASZA NABÓR NA XIV EDYCJĘ STYDIUM PODYPLOMOWEGO OPTOMETRII

Zajęcia rozpoczną się w lutym 2018 roku.


Szczegółowe informacje:
Katedra Chorób Oczu i Optometrii
Zakład Optometrii
ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań
tel. 61 854 73 62, 61 854 73 64, fax: 61 854 73 63
e-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że postępowanie rekrutacyjne kwalifikujące do przyjęcia na XIV edycję Studium Podyplomowego Optometrii odbędzie się w dniu 16 stycznia 2018 r. od godz. 8.30 w Zakładzie Optometrii Katedry Chorób Oczu i Optometrii na ul. Rokietnickiej 5d w Poznaniu.

Proszę o przywiezienie oryginałów dyplomów (i innych dokumentów) w celu poświadczenia zgodności dokumentów.

Test kwalifikacyjny poprzedzony zostanie dwoma dwugodzinnymi wykładami z zakresu biologii człowieka i optyki. Test rozpocznie się o godz. 14.00. Wykłady odbędą się o godz. 9.00-11.45 w Centrum Biologii Medycznej, ul. Rokietnicka 8 w sali nr 3009, test kwalifikacyjny odbędzie się w sali nr 2008.

 
1. Akty prawne ważne dla funkcjonowania Studium

» Regulamin Studiów Podyplomowych
» Zarządzenie nr 128/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 19 października 2017 roku w sprawie uruchomienia XIV edycji Studium Podyplomowego Optometrii i ustalenia wysokości opłat za kształcenie

2. Dane kontaktowe jednostki

Katedra Chorób Oczu i Optometrii
Zakład Optometrii
tel. 61 854 73 62, 61 854 73 64
fax. 61 854 73 63
E-mail: opto@ump.edu.pl
www.optometria.ump.edu.pl

3. Zasady rekrutacji

Postępowanie rekrutacyjne na Studium Podyplomowe Optometrii prowadzi Centrum Studiów Podyplomowych.

ww. Postępowanie obejmuje:

 1. złożenie zgłoszenia do udziału w studiach podyplomowych w formie elektronicznej (rejestracja) do dnia 29 grudnia 2017 r. (» formularz rejestracyjny)
 2. załączenie skanów wszystkich wymaganych dokumentów, tj:
  - dyplom ukończenia studiów wyższych,
  - dowód tożsamości zawierający informację o numerze PESEL kandydata, a w przypadku cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL - datę urodzenia,
  - dowód opłaty administracyjnej - wpisowego,
 3. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani wydrukować otrzymane drogą mailową oświadczenie (załącznik nr 1) i odesłać je lub dostarczyć osobiście w ciągu 10 dni do Centrum Studiów Podyplomowych
 4. udział w dwóch wykładach z zakresu biologii człowieka oraz optyki
 5. egzamin testowy z optyki i biologii człowieka
 6. zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez Dziekana Wydziału Lekarskiego II
 7. w przypadku nieprzyjęcia kandydata - możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.

Warunkiem przyjęcia na Studium jest spełnienie wymogów z pkt. 1 - 6  oraz uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego opartego o egzamin testowy z zakresu optyki i biologii człowieka.

Studium przeznaczone jest dla osób posiadających dyplom magistra, inżyniera lub licencjata z dowolnego kierunku studiów (preferowani kandydaci, którzy ukończyli kierunki medyczne, biologiczne, fizyczne, inżynierskie, optyczne, psychologię). Wskazane jest doświadczenie zawodowe w branży optycznej.

ZAREJESTRUJ SIĘ

4. Opłaty

» 15 000 PLN za 4 semestry zajęć dydaktycznych, przy czym istnieje możliwość rozłożenia jej na 4 raty, płatne przed każdym rozpoczynającym się semestrem,
» 100 PLN wpisowe (opłata administracyjna)
» Nr konta, na które należy wpłacić wpisowe:
56 1030 1247 0000 0000 4771 8000
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
Tytuł przelewu: Wpisowe - Studium Podyplomowe Optometrii - subkonto SPO 700-05-145

» w przypadku nieprzyjęcia kandydata - możliwość odwołania od tej decyzji do Rektora w terminie 14 dni.

5. Sylabus

Program studiów podzielony został na 4 semestry, podczas których do zdobycia jest 90 punktów ECTS.

Zaliczenie studiów odbywa się na postawie pracy pisemnej.

Limit nieobecności: 2 nieobecności nieusprawiedliwione

» Moduły kształcenia i treści kształcenia
» Plan studiów z uwzględnieniem modułów i ich podziału semestralnego oraz liczby punktów ECTS

6. Cele i efekty kształcenia

Studia Podyplomowe z Optometrii wykazują ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski, zdrowie publiczne i biofizyka, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do szeroko pojętej działalności z zakresu doboru korekcji optycznej w przypadku wad refrakcji i zaburzeń widzenia obuocznego, doboru innych pomocy wzrokowych, kompetentnego doboru soczewek kontaktowych, przeprowadzania pomiarów w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów oraz współpracy z okulistami i optykami okularowymi. Wiedza i praktyczne umiejętności absolwenta oparte na szerokich podstawach nauk ścisłych i medycznych oraz ugruntowane w trakcie zajęć praktycznych powinny gwarantować możliwość podjęcia samodzielnego wykonywania zawodu optometrysty. Absolwent powinien posiadać predyspozycje psychofizyczne do pracy z ludźmi w różnym wieku i z różnymi defektami wzrokowymi oraz wiedzę i umiejętności do propagowania zachowań prozdrowotnych w profilaktyce narządu wzroku. Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w gabinetach optometrycznych i współpracy z okulistą w gabinetach okulistycznych.

Absolwent Studium Podyplomowego Optometrii będzie miał możliwość kontynuacji nauki poprzez korzystanie z oferty studiów podyplomowych z dziedzin pokrewnych oferowanych przez część uczelni wyższych w Polsce.