Podyplomowe Studium Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej

1. Akty prawne:

W czerwcu 1994 r. na mocy porozumienia w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej między Akademią Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu a Akademia Ekonomiczną w Poznaniu z dnia 22.06.1994 r. powstało Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej.

» Regulamin Studiów Podyplomowych

2. Dane kontaktowe:

mgr Magdalena Bąk
tel. 61 861-22-50
e-mail: knoz@ump.edu.pl
www.orgzarz.ump.edu.pl

3. Zasady rekrutacji:

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, spełniające kryteria kwalifikacyjne określone dla danego zakresu studiów podyplomowych.

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być również osoby niebędące obywatelami polskimi, na podstawie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym ( j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1501).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe wypełniają formularz elektroniczny znajdujący się na stronie Uczelni i załączają skany wymaganych dokumentów:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych,
2) dowód tożsamości zawierający informację o numerze PESEL kandydata, a w przypadku cudzoziemców nie posiadających numeru PESEL – datę urodzenia,
3) inne dokumenty wymagane rodzajem studiów wskazane w formularzu rejestracyjnym lub określone w programie studiów.

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej kandydaci są zobowiązani wydrukować otrzymane drogą mailową oświadczenie i odesłać je lub dostarczyć osobiście w ciągu 10 dni do Centrum Studiów Podyplomowych. Dokumenty rejestracyjne przechowywane są tylko w formie elektronicznej. W momencie podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych kandydaci są zobowiązani przedstawić do wglądu oryginały dokumentów, których skany załączyli do formularza elektronicznego.

Rekrutacja ciągła.

Po przeprowadzonej pomyślnej rekrutacji przewidywany termin uruchomienia nowej edycji nastąpi w czasie dwóch miesięcy.

4. Koszt uczestnictwa, terminy płatności:

Opłata za Studium Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej wynosi 4200 zł.

Płatne w dwóch ratach:
Uniwersytet Medyczny Bank Handlowy S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu

Numer rachunku - będzie zamieszczony po zakwalifikowaniu kandydatów i uruchomieniu nowej edycji.

Zaliczenie bez oceny + obrona pracy końcowej (podyplomowej)

5. Cele i efekty kształcenia:

Celem studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu. Studium kierowane jest do osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Wiadomości uzyskane w czasie trwania Studium w istotny sposób mogą przyczynić się mogą przyczynić się do wzrostu kompetencji słuchaczy i zwiększyć ich możliwości na rynku pracy.