Podyplomowe Studium Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej

1. Akty prawne:

W czerwcu 1994 r. na mocy porozumienia w sprawie współpracy naukowo-dydaktycznej między Akademią Medyczną im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu a Akademia Ekonomiczną w Poznaniu z dnia 22.06.1994 r. powstało Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej.

» Regulamin Studiów Podyplomowych

2. Dane kontaktowe:

Agata Wawrzyniak
tel. 61 861-22-50
e-mail: knoz@ump.edu.pl
www.orgzarz.ump.edu.pl

3. Zasady rekrutacji:

1. Formularz aplikacyjny
2. Odpis lub poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
3. Podpisane oświadczenie
4. Poświadczona przez Uczelnię kopia dowodu osobistego
5. 2 fotografie o wymiarach 35 mmx 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem.

Termin zgłoszenia - 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem wszczynany jest proces rekrutacji, zgłoszenie osobiste.

4. Koszt uczestnictwa, terminy płatności:

Opłata za Studium Podyplomowe Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej wynosi 4200 zł.

Płatne w dwóch ratach:
Uniwersytet Medyczny Bank Handlowy S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu
56103012470000000047718000
z dopiskiem: Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Edycja XXXVII.

6. Sylabus:

» Program studium

Zaliczenie bez oceny + obrona pracy końcowej (podyplomowej)

7. Cele i efekty kształcenia:

Celem studium jest przekazanie słuchaczom wiedzy oraz umiejętności dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych opieki zdrowotnej w zakresie sprawnego zarządzania finansami, kadrami i majątkiem. W ramach zajęć słuchacze uzyskają wiedzę z zakresu: Zarządzania, prawa gospodarczego, ubezpieczeń społecznych, analizy ekonomicznej, rachunkowości oraz marketingu. Studium kierowane jest do osób, które chcą się doskonalić zawodowo, poszerzać horyzonty, aktualizować wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zawodowego lub przekwalifikowanie się. Wiadomości uzyskane w czasie trwania Studium w istotny sposób mogą przyczynić się mogą przyczynić się do wzrostu kompetencji słuchaczy i zwiększyć ich możliwości na rynku pracy.

8. Harmonogram zajęć:

» Plan zajęć dla XXXVII edycji Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej