Studium Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii”

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA IV EDYCJĘ STUDIUM PODYPLOMOWEGO "ZIOŁA W PROFILAKTYCE I TERAPII"

Rekrutacja odbywa się od 8 maja 2017 do 15 września 2017 r.

Więcej informacji: www.farmakognozja.ump.edu.pl
lub pod numerami telefonów: 61 854 67 01 / 02 / 07.

Katedra Zakład Farmakognozji, 60-781 Poznań, ul. Święcickiego 4

Ulotka

 

IV EDYCJA

Dane kontaktowe Jednostki

Katedra i Zakład Farmakognozji UMP,
60-781 Poznań, ul. Święcickiego 4

Kierownik  Studiów Podyplomowych
prof. dr hab. Wiesława Bylka
tel. 61 854-67-09
e-mail: wieslawabylka@tlen.pl

Koordynator zajęć:
prof. dr hab. Irena  Matławska
tel. 61 854-67-02
e-mail: irenamatlawska@poczta.onet.pl

Dr Anna Gawron-Gzella
tel. 61 854-67-07
e-mail: aggzella@ump.edu.pl

Sekretariat:
Iwona Baranowska
tel. 61 854-67-01; fax 61 854-67-02
e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl

Regulacje prawne

- Zarządzenie nr 10/15 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 2 lutego 2015 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Farmaceutycznym Niestacjonarnych Studiów Podyplomowych ”Zioła w Profilaktyce i Terapii”
Zarzadzenie nr 50/17 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie uruchomienia IV Edycji Studiów Podyplomowych ”Zioła w Profilaktyce i Terapii” i ustalenia wysokości opłat za kształcenie
- Regulamin Studiów Podyplomowych

Certyfikat

logo

Zadania i cele studiów        

Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, działania uboczne, interakcje. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Studia trwają II semestry, zajęcia (180 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (godz. 8.30–17.45), jeden lub dwa razy w miesiącu: I semestr 07. 10. 2017 r. - 28. 01. 2018 r. II semestr 03. 03. - 20. 05. 2018 r.

Rekrutacja kandydatów

Na IV edycję studiów rekrutacja odbywa się od 08.05.2017 r.  do 15.09.2017 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dokumenty można składać osobiście lub przesyłać listownie na adres:
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Katedra i Zakład Farmakognozji, 
60-781 Poznań,
ul. Święcickiego 4

Kryteria kwalifikowania kandydatów

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym.

Zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych - przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego. W przypadku nieprzyjęcia kandydata odwołanie należy kierować do Rektora UMP w terminie 14 dni.

Maksymalna liczba miejsc: 60 osób, minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie III Edycji: 20 osób

Opłata za studia wynosi 4000,- zł i może być wniesiona w całości lub dwóch ratach (I rata 2000,- zł do 31.10.2017 r., II rata 2000,- zł do 31.01.2018 r.)  Wpłat należy dokonać na następujący numer rachunku bankowego: 56 1030 1247 0000 0000 4771 8000 / Citibank Handlowy Warszawa Oddział w Poznaniu / tytuł przelewu: 700-05-138

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego.

Po zakończeniu zajęć Uczelnia wystawia słuchaczowi Świadectwo Ukończenia Studiów.

Na świadectwie zamieszczona będzie dodatkowa adnotacja: Program Studiów Podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii” uwzględnia tematykę kursów z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych.

Program kształcenia

- Cele i efekty kształcenia
- Matryca efektów kształcenia
- Sylabus

Wykładowcy

Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzili nauczyciele akademiccy, pracownicy Katedr i Zakładów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Farmakognozji, Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii, Farmakologii, Fizjologii, Technologii Środków Leczniczych).

Do prowadzenia wykładów zostali zaproszeni lekarze o różnych specjalnościach, stosujący w praktyce lekarskiej zioła oraz przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego.

Lek. med. Tadeusz Liczko zajmuje się leczeniem trudno gojących się ran kończyn dolnych i obrzęków, kompresjoterapią, immunologią i nietolerancjami pokarmowymi, zasadami optymalnego biologicznego żywienia chorych, zapobieganiem chorobom, wykorzystaniem potencjału biologicznego pacjentów, poszukiwaniem środowiskowych przyczyn chorób.

Lek. med. Wojciech Gziut zajmujący się leczeniem chorób cywilizacyjnych, takich jak: dychawica oskrzelowa, zespół drażliwego jelita, stwardnienie rozsiane, zmiany reumatoidalne, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia zachowania, różnorodne zespoły psychosomatyczne przy wykorzystaniu metod naturalnych.

Dr med. Tadeusz Grochowina, jako pediatra szczególną uwagę poświęca stosowaniu ziół w leczeniu dzieci.

Lek. med. Marcin Samosiej  w stosowaniu ziół  wykorzystuje doświadczenia  O. Bonifratrów.

Dr n. med. Arkadiusz Kapliński w praktyce ginekologiczno-położniczej i endokrynologicznej wykorzystuje zioła i preparaty pszczele w leczeniu niepłodności, zaburzeń hormonalnych, zapobiegania poronieniom oraz w prowadzeniu ciąży zagrożonej.

Dr. farm. Jerzy Jambor - współtwórca powszechnie stosowanych leków roślinnych: Bioaron C, Dentosept, Artecholin, Sylimarol, współrealizator międzynarodowych projektów, związanych z rozwojem technologii leku roślinnego. Autor lub współautor publikacji z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa, książek „Rośliny lecznicze - od aloesu do żeń-szenia” oraz „Handbuch des Arznei - und Gewurzpflanzenanbaus”.