Centrum Symulacji Medycznej

logotypy

 

plakat

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w zakresie kształcenia kadr medycznych poprzez wdrożenie programu rozwojowego kształcenia praktycznego metodą symulacji medycznej dla kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarskiego i położnictwa w latach 2016-2021.Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego uczelni w zakresie kształcenia metodą symulacji medycznej, obejmującego wsparcie infrastruktury, kompetencji kadry oraz studentów. Studenci otrzymają wsparcie w zakresie kształcenia przed dyplomowego metodą symulacji medycznej.

Projekt pozwoli dostosować program kształcenia do oczekiwań rynku oraz wzmocnić praktyczne przygotowanie przed dyplomowe studentów, co przełoży się na wzmocnienie potencjału Uczelni. Proponowane działania pomogą wesprzeć kompetencje, które w przyszłości będą stanowiły o konkurencyjności tej grupy w zakresie bezpieczeństwa i profesjonalizmu wykonywanych przez nią usług.


OSOBY OBJĘTE WSPARCIEM W RAMACH PROJEKTU

Podstawowym beneficjentem projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu , który prowadzi działalność dydaktyczną na 4 wydziałach, i stanowi zaplecze sześciu szpitali klinicznych. 1382(799K -57%) osób kadry naukowo-dydaktycznej kształci w roku akademickim 2015/16  5202(3120K -60%) studentów.

1) Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest uczelnią publiczną, posiadającą uprawnie do kształcenia na kierunku lekarskim. Obecnie na planowanych do wsparcia kierunkach ograniczona część zajęć odbywa się metodami symulacji medycznej. Zgodnie z Raportem z audytu UMP dysponuje tylko 1 miejscem dedykowanym do prowadzenia zajęć wysokiej wierności i 8 niskiej wierności - baza jest niewystarczająca by spełnić standard minimum. Uczelnia nie dysponuje odpowiednią liczbą wykładowców przygotowanych do prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej (63osoby) i posiada tylko 4 osoby personelu technicznego odpowiedzialnego za prawidłowe funkcjonowanie instalacji, wyposażenia. W 2014/15 UMP realizowało w ramach funkcjonującej od 2010r. siedziby CSM zajęcia dla kierunku lekarskiego (432h), pielęgniarskiego i położniczego (88h) oraz wspierało udostępniając bazę Studenckim Kołom Naukowym Chirurgii i Anestezjologii. W 2015r. zostały wyremontowane i wyposażone 3 pomieszczenia Pracowni Symulacji Stomatologicznej wyodrębnionej w ramach CSM.

2) Studenci stacjonarni UMP 2015/16: 2326(1703K-73%) -kier. lekarskiego - 56% 1304(804K) , lekarsko-dent.  16% 372(276K), położniczego 13% 307(306K), pielęgniarskiego 15% 343(317K) - studenci stacjonarni lat I-VI. Zajęcia w niewystarczającym zakresie realizowane w CSM dla studentów III-V Iroku.

3) Kadra naukowo-dydaktyczna i techniczna UMP wspartych kier. - 120 osoby (72K -zgodnie z proporcjami   ogółu ok 60%) pracowników UMP prowadzących i wspierających technicznie zajęcia dydaktyczne praktyczne na objętych wsparciem kierunkach metodą symulacji medycznej oraz tradycyjną metodą.

4) Kadra naukowo dydaktyczna i techniczna uczelni medycznych z kraju wspartych kierunków - 34 osoby - technicy, kadra naukowo-dydaktyczna.


ETAPY REALIZACJI PROJEKTU

Opracowanie programu rozwojowego UMP w zakresie kształcenia metodami symulacji medycznej

Dzięki współpracy wszystkich środowisk zaangażowanych w proces edukacji metodą symulacji medycznej, stworzony zostanie program rozwojowy odpowiadający  na potrzeby każdej z grup - studentów, kadry, administracji, przyszłych pracodawców.

Zatwierdzenie dokumentu przez władze uczelni w formie Uchwały Senatu nada podejmowanym działaniom formalny i powszechny charakter.

Zespół przedstawicieli kadry dydaktycznej kierunków i Wydziałów, studentów, organizacji  studenckich oraz administracji. Pod nadzorem zewnętrznego moderatora opracuje program rozwojowy, którego założenia zostaną przyjęte odrębną Uchwałą przez Senat UMP. W programie rozwojowym opisane zostaną działania podjęte w projekcie, prognozy i zalecenia, procedury dla Uczelni po zakończeniu realizacji projektu:

- działania przewidziane w projekcie, w tym utworzenie CSM zgodnie ze standardami

- koncepcja kształcenia z uwzględnieniem liczby godzin z symulacji medycznej, obciążenia obiektu i programu funkcjonalno - użytkowego.

- plan funkcjonowania CSM w trakcie realizacji projektu i po zakończeniu

- standardy dot.:

- wyposażenia, kompetencji kadry dydaktycznej  i technicznej, egzaminowania metodą symulacji medycznej.

Wyposażenie wieloprofilowego CSM

W ramach uczelni utworzone zostanie w nowej siedzibie wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, skupiające zajęcia dla wszystkich wspieranych kierunków z zapleczem pozwalających przeprowadzić scenariusze wszystkich procedur medycznych oraz zrealizować program standaryzowanych pacjentów. Sprzęt zostanie zakupiony zgodnie z zaleceniami Audytu i protokołem z negocjacji z Ministerstwem Zdrowia i uzupełniony o posiadane wyposażenie. Zakup sprzętu zostanie zaplanowany tak, aby został bezpośrednio zainstalowany w nowej siedzibie CSM oraz mógł być wykorzystywany przez studentów, w minimalnym wymiarze 40h/tyg w 2017r. Po udostępnieniu pomieszczeń w nowej siedzibie zostaną zaaranżowane sale zgodnie z docelowym planem i wytycznymi min. zakresu wyposażenia ujętymi w dok. ":Poprawa jakości kształcenia w zawodach medycznych...", posiadane wyposażenie zostanie przeniesione i zainstalowane w nowych pomieszczeniach.

Sale:
- wysokiej wierności wraz z pomieszczeniami kontrolnymi-8 (1 blok operacyjny, 2 intensywnej terapii, 1 sali szpitalnego oddziału ratunkowego, 1 symulatora karetki, 1 sali porodowej, 2 sal pielęgniarskich)
- niskiej wierności - 6 (1 symulacji z zakresu ALS, 1 z BLS, 1 pracownia nauki umiejętności technicznych, 1 laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, 1 do nauki umiejętności chirurgicznych, 1 pracownia rzeczywistości wirtualnej)
- sale dydaktyczne 10 (1 do ćwiczeń z pacjentami standaryzowanymi, 2 do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, 1 położniczych, 6 sal egzaminu OSCE)


Funkcjonowanie CSM

W ramach funkcjonowania istniejących struktur i nowego wieloprofilowego CSM przewidziano realizację 5722h kształcenia w roku akademickim. (2641/ 500stud. x 21000x 5,15%).

W celu prawidłowego użytkowania zostanie zatrudniony personel techniczny -6 os. i administracyjny -2 os., który będzie nadzorować harmonogram zajęć, obsługę sprzętu i bieżącą eksploatację sal oraz wspierać technicznie prowadzących zajęcia. Kierownik CSM będzie sprawować funkcję zarządczą i nadzorować realizację wskaźników zadania. W ramach zadania zostaną rozliczone koszty wynagrodzeń kadry prowadzącej CSM, pokryte zostaną bieżące koszty materiałów zużywalnych, administracyjnych, mediów i utrzymania CSM. Zajęcia: 5722h/rok co stanowi 5,15% ogółu godzin podzielone zgodnie z proporcjami ogólnymi liczby studentów i godzin wspartych kierunków10.2020 zorganizujemy 1 edycję z cyklu spotkań 40 przedst. sieci CSM z uczelni w celu wymiany doświadczeń w zakresie prowadzenia CSM.


Program podnoszenia kompetencji dla kadry naukowo-dydaktycznej, technicznej i zarządzającej

Beneficjent przeprowadzi działania wewnętrzne dla kadr UMP oraz zewnętrzne dla kadr innych uczelni medycznych, pozwalające podnieść kompetencje w zakresie prowadzenia zajęć metodami symulacyjnymi z następującej tematyki:

1. zewnętrzne (współpraca międzyuczelniana)

- szkolenia techników symulacji

2. wewnętrzne dla prac. UMP:

- wizyty stażowe w jednostce zagranicznej dla:

- wizyty stażowe w CSM - Polska

- konferencje międzynarodowe

- warsztat: “Kształcenie w zakresie umiejętności miękkich z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności”

Kraków - 3 szkolenia

- Szkolenie Komunikacja Pacjent- Lekarz - UE
- kurs instruktora symulacji -podstawy dla kadry naukowo-dydaktycznej, instruktorów.


Opracowanie bazy scenariuszy symulacyjnych

UMP będzie koordynatorem międzyuczelnianego zadania dotyczącego bazy scenariuszy symulacyjnych. Utworzy i będzie administrować platformę internetową, na której umieści otrzymane od pozostałych Uczelni 50 scenariuszy symulacyjnych. W ramach swojej części opracuje 20 scenariuszy. Strona będzie również zawierała prezentacje dotyczące tworzenia scenariuszy symulacyjnych i zostanie uzupełniona o funkcjonalność związaną z symulacjami hybrydowymi (wirtualny pacjent +symulacje fizyczne). W celu wypracowania jednolitych standardów działania, UMP zorganizuje spotkanie przedstawicieli pozostałych uczelni medycznych, na którym przedstawi funkcjonalności strony, zasady umieszczania, korzystania ze scenariuszy i wypracuje stanowisko w zakresie dalszego rozwijania bazy scenariuszy.


Organizacja zawodów symulacyjnych dla studentów SimOlympics

Co roku UMP zorganizuje etap lokalny zawodów symulacyjnych dla studentów UMP wspartych kierunków ( 5 zespołów) oraz 1 edycję etapu krajowego zawodów ogólnopolskich w 2020r. Działanie jest obecnie realizowane przez uczelnię i będzie kontynuowane po zakończeniu realizacji projektu.


Letni Uniwersytet

5-dniowy kurs umiejętności praktycznych dla studentów kier. lekarskiego z różnych uczelni medycznych w Polsce.