Projekty realizowane

belka z logotypami

Projekt „System informatyczny z aplikacją mobilną optymalizującą wskazania, intensywność i obciążenia treningowe do zintegrowanego wykorzystania podczas technologicznie wspomaganej edukacji chodu u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym przy wykorzystaniu wybranych urządzeń rehabilitacyjnych”

akronim: TWEC

Konsorcjum w składzie Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2017,  Os priorytetowa: IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne, z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, zgodnie z umową nr POIR.04.01.04-00-0035/19-00 z dn. 26.09.2019 r.

Projekt ma na celu utworzenie systemu informatycznego wspomagającego rehabilitację pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą nowoczesnych urządzeń rehabilitacyjnych takich jak roboty rehabilitacyjne, bieżnie, platformy. Rehabilitacja będzie obejmować wspomaganie edukacji chodu jako kompleksowego leczenia usprawniającego, skorelowanego z terapią spasmolityczną bądź leczeniem ortopedycznym i/lub operacyjnym. Do obiektywnej oceny stanu zdrowia pacjentów będzie wykorzystywany nowoczesny sprzęt do diagnostyki narządów ruchu pacjentów stosujący metody biometryczne, takie jak: optometryczna biometria ruchu, dynamometryczna analiza izokinetyczna, testy izometryczne, oraz ocena dynamograficzna i stabilometryczna na platformach. W ramach projektu zostaną wykonane badania naukowe których celem jest opracowanie spersonalizowanych treningów rehabilitacyjnych dla pacjentów z poszczególnymi typami schorzeń. Wykonane zostaną badania kliniczne mające na celu ocenę skuteczności różnych treningów rehabilitacyjnych dla poszczególnych grup pacjentów, o różnych stopniach zaawansowania dysfunkcji. Wiedza pozyskana w trakcie tych badań zostanie zgromadzona w eksperckim systemie informatycznym. System ten będzie wspierał lekarzy i rehabilitantów w wyborze optymalnej dla danego pacjenta terapii. Reguły wnioskowania, zaimplementowane w systemie eksperckim, zostaną opracowane poprzez zastosowanie analizy danych zgodnie z metodyką Big Data. System będzie również wykorzystywał uczenie maszynowe do gromadzenia i przetwarzania wiedzy oraz wspierania procesów decyzyjnych. Efektem końcowym projektu będzie prototyp systemu informatycznego wspierający lekarzy i rehabilitantów w optymalnym doborze treningów rehabilitacyjnych oraz umożliwiający ocenę skuteczności procesu rehabilitacji na podstawie pomiarów biometrycznych.

Całkowity koszt realizacji projektu w Konsorcjum: 4 042 417,50 PLN

Dofinansowanie projektu z UE dla:

Politechniki Świętokrzyskiej: 1 461 952,50 PLN

Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 390 517,50 PLN

Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: 532 447,50 PLN

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TECHNOMEX Sp. z o.o. z Gliwic: 994 500,00 PLN

Okres realizacji projektu: 01-01-2020 - 31.12.2022 r.

 


Projekt „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży”

Umowa nr: POWR.05.04.00-00-0177/19-00/1208/2019/943, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Okres realizacji projektu: 2019-11-01 do: 2023-07-31

Wartość projektu: 4 326 921,46 zł

Wartość dofinansowania: 4 197 113,82 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, oraz Gabinetem Psychiatrycznym Romana Ciesielskiego Wrocławski Instytut Psychoterapii.

Cel główny:
Nadrzędnym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji 169 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej, a także umiejętności współpracy i koordynacji podejmowanych działań.

Na cel nadrzędny składają 4 cele główne, które są osiągane przez wyznaczanie celów szczegółowych.

 1. Głównym celem szkolenia Specjalizacja w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży jest podniesienie kwalifikacji 48 pracowników posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim.
 2. Głównym celem szkolenia Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży jest podniesienie kwalifikacji 25 psychologów i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w systemach opieki zdrowotnej, oświaty oraz pomocy społecznej.
 3. Głównym celem szkolenia Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży jest podniesienie kwalifikacji 48 pracowników ochrony zdrowia i przygotowanie ich do pracy w środowisku pacjenta i jego rodziny.
 4. Głównym celem szkolenia Psychiatria dzieci i młodzieży wybrane zagadnienia jest podniesienie kwalifikacji 48 lekarzy innych niż psychiatria specjalności i przygotowanie ich do pracy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Zadania:

 1. Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży.
 2. Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.
 3. Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy.
 4. Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychologii klinicznej dla psychologów.
 5. Przeprowadzenie szkolenia w ramach specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży.
 6. Przeprowadzenie kursu szkoleniowego z terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.
 7. Przeprowadzenie kursu dokształcającego dla lekarzy.

Grupy docelowe:

 1. Osoby posiadające tytuł magistra na kierunku psychologia - 25 osób
 2. Osoby posiadające tytuł magistra lub równorzędny na kierunku studiów w zakresie: psychologii, pielęgniarstwa, pedagogiki, resocjalizacji lub lekarskim - 48 osób
 3. Osoby pracujące w ochronie zdrowia - 48 osób.
 4. Lekarze innych niż psychiatria specjalności (KD2-4) zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia, systemie oświaty, poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub jednostkach pomocy społecznej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, z wyłączeniem umowy o wolontariat, które podpiszą zobowiązanie, że po otrzymaniu zaświadczenia o ukończeniu szkolenia pozostaną zatrudnione w wymiarze co najmniej 1/2 etatu lub na kontrakcie w wymiarze godzinowym równoważnym 1/2 etatu w publicznym systemie ochrony zdrowia lub w jednostkach oświatowych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych lub w jednostkach pomocy społecznej przez 1 rok liczony od dnia zakończenia szkolenia (KD2) - 48 osób.
 5. Co najmniej 50% grupy stanowić będą osoby zatrudnione w jednostkach współpracujących z systemem opieki zdrowotnej (KD2, KH1)
 6. Szkolenie adresowane jest do osób pracujących na terenie całej Polski, szczególnie województwa wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego i opolskiego (KD6, KH2).

 


Projekt „Program wczesnego wykrywania raka płuc i poprawy świadomości na temat nowotworów płuc w makroregionie zachodnim”

Umowa nr: POWR.05.01.00-00-00018/19/1208/2019/927, Oś priorytetowa: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.1 Programy profilaktyczne

Okres realizacji projektu: od: 2020-03-01 do 2023-06-30

Wartość dofinansowania: 2 125 762,18 PLN

Cel główny:
Wdrożenie programu „Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej” - połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia.

Głównym zadaniem programu jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie rozwoju poprzez wykonywanie niskodawkowej tomografii komputerowej w ściśle zdefiniowanej grupie wysokiego ryzyka zachorowania. Teren działań - makroregion zachodni obejmujący woj: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Oprócz podstawowego celu medycznego jakim będzie niskodawkowa tomografia komputerowa dodatkowo realizacja projektu będzie zawierać element edukacyjny, którego adresatem będzie personel medyczny: lekarze (lek. POZ, pulmonolodzy, radiolodzy, torakochirurdzy), personel pielęgniarski i medyczny personel pomocniczy.

Zadania:

 1. Edukacja kadry medycznej - personel lekarski, pielęgniarski oraz pomocniczy (koordynatorzy opieki medycznej).
 2. Edukacja osób z ryzykiem rozwoju raka płuc.
 3. Realizacja Programu Przesiewowego zgodnego ze Ścieżką Pacjenta.
 4. Utworzenie Centrum Badań Przesiewowych Raka Płuca.

Grupy docelowe:
Grupę docelową projektu stanowią:

W zakresie badań przesiewowych, diagnostyki podstawowej i pogłębionej:

 1. osoby w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresie abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat
 2. osoby w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, okresie abstynencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
  - ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza,
  - ekspozycja na radon,
  - indywidualna historia zachorowania na raka: przebyty rak płuca w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia tytoniu, np. rak pęcherza moczowego,
  - rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia,
  - historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub włóknienie płuc,
 3. osoba z grupy wysokiego ryzyka jest włączana do programu na podstawie decyzji podjętej wspólnie z kwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia, który przedstawia zasadę badania przesiewowego, zysk i działania niepożądane metody w oparciu o:
  - model predykcyjny Tammemagi kalkulator ryzyka raka płuca PLCOm2012,
  - model predykcyjny złośliwości guzka płuca,
  - materiały informacyjne zbliżone do oferowanych przez Agency for Healthcare Quality and Research (AHQR) (36),
 4. W zakresie edukacji personelu medycznego:
  kadra medyczna z jednostek biorących udział w programie: personel medyczny lekarski (pulmonolodzy, lekarze POZ, radiolodzy), pielęgniarski oraz personel pomocniczy (Koordynatorzy Opieki Medycznej), która przejdzie ścieżkę szkoleń / edukacji w zakresie nowotworów płuc.

 


Logotypy

Projekt: Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO"

ECMO - logo
Projekt pod nazwą Projekt: Kurs "Techniki pozaustrojowego wspomagania funkcji życiowych z wykorzystaniem ECMO", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr: POWR.05.04.00-0160/18, Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania: 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wyłoniony w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia: Kształcenie podyplomowe lekarzy - rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej.

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2021-12-31

Wartość projektu: 11 314 133,60 zł

Wartość dofinansowania: 10 974 708,60 zł

Cel główny: Dostosowanie oferty kształcenia podyplomowego lekarzy do potrzeb i zmian epidemiologiczno-demograficznych z obszaru procedur pozaustrojowych w tym ECMO w celu leczenia stanów zagrożenia życia poprzez realizację podyplomowego kursu dla 264 lekarzy (153K) w latach 2018-2021.

Cel główny przyczyni się do osiągnięcia celu szczegół. PO WER poprzez rozwój wiedzy i umiejętności oraz utrwalanie świadomości lekarzy, w obszarze dostępności i bezpiecznego stosowania technologii medycznych, będących gwarancją przeżycia chorych w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowotnego i życia, w przebiegu ostrej niewydolności oddechowej i ostrej niewydolności krążenia, po wyczerpaniu terapii o charakterze konwencjonalnym.

Zadania:
- utworzenie i wyposażenie pracowni symulacji medycznej w zakresie ECMO
- przeprowadzenie 22 edycji kursu "TECHNIKI POZAUSTROJOWEGO WSPOMAGANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ECMO." dla uczestników z terenu całego kraju.

Zakres tematyczny kursu:

Program kursu został:

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowi 264 (153K -58%) lekarzy, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie i są zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia), lekarzy rezydentów oraz lekarzy wykonujących zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności lecznicze, którzy pogłębią swoją wiedzę w zakresie chorób układu krążenia i układu oddechowego.

» Regulamin uczestnictwa w Projekcie

ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROCESU REKRUTACYJNEGO NALEŻY DOSTARCZYĆ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY:

» Załacznik 1 - Formularz osobowy
» Załacznik 2 - Oświadczenie uczestnika projektu RODO
» Załącznik 3 - Oświadczenie zawierające numer prawa wykonywania zawodu
» Załącznik 4 - Deklaracja korzystania z noclegu
» Załącznik 5 - Zgoda na wykorzystanie danych osobowych
» Załącznik 6 - Zgoda na wykorzystanie danych osobowych
» Załącznik 7 - Umowa

ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Obecnie przyjmujemy zapisy na moduły:

Zapisy na moduły na VI kwartał 2019:

Dokumenty rekrutacyjne prosimy przesyłać na adres mailowy: kontakt@ecmo.pl

Strona internetowa Projektu: http://ecmo.pl/ecmokurs1

 


„Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci - PO WER-KID ”

Logo Power-kid

Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w partnerstwie z Uniwersytetem Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym realizuje projekt pn. „Program wszechstronnego szkolenia w kardiologii interwencyjnej u dzieci - PO WER-KID”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Celem głównym projektu jest zniesienie deficytu lekarzy przeszkolonych w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej na poziomie podstawowym i zaawansowanym poprzez rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy, w tym działania oparte na metodach symulacji medycznej.

Przeprowadzone działania przyczynią się do realizacji celu szczegółowego PO WER rozwoju kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez umożliwienie nabycia kompetencji zawodowych i kwalifikacji w zakresie dziecięcej kardiologii interwencyjnej.

Okres realizacji projektu: od: 2018-10-01 do: 2023-12-31

W ramach projektu przewidziano szkolenia lekarzy z zakresu morfologii układu sercowo-naczyniowego i wad wrodzonych serca, podstaw dziecięcej kardiologii interwencyjnej oraz psychologicznych aspektów dziecięcej kardiologii interwencyjnej. Główną część szkolenia stanowić będą praktyczne zajęcia w pracowniach dziecięcej kardiologii interwencyjnej. Kursy i zajęcia praktyczne będą prowadzone z zastosowaniem nowoczesnych technik symulacji medycznej.

Program przewiduje dwie ścieżki szkolenia:

 1. Szkolenie w zakresie podstawowym, przeznaczone dla lekarzy z terenu całego kraju,
 2. Szkolenie w zakresie zaawansowanym przeznaczone dla lekarzy z województw, na których terenie znajdują się ośrodki współpracujące w ramach projektu.

» Informacje dla uczestników szkolenia w zakresie podstawowym
»
Informacje dla uczestników szkolenia w zakresie zaawansowanym
»
Szczegółowe informacje na temat projektu

Logotypy


Projekt „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

Projekt „Uniwersytet z Misją - Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zgodnie z umową o dofinansowanie nr: POWR.03.05.00-00-z068/18.

Okres realizacji projektu: od: 2019-09-01 do: 2023-08-31

Cel główny: wdrożenie trwałych zmian w funkcjonowaniu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dostosowanych do potrzeb społeczności akademickiej i odpowiadających aktualnym potrzebom społeczno-gospodarczym poprzez wprowadzenie nowych działań w ramach wielomodułowego programu rozwoju UMP w latach 2019-2023.

Zadania:

Projekt przyczyni się do pobudzenia działań w obrębie UMP ukierunkowanych na zasilanie rynku usług medycznych wysokiej klasy specjalistami i udostępnianiu społeczeństwu profesjonalistów o wysokim poziomie wiedzy ogólnej, potrafiących interpretować i stosować w praktyce wyniki współczesnych badan naukowych. W trosce o zrównoważony rozwój adeptów sztuki lekarskiej oraz medycznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zamierza wprowadzić szereg kursów doskonalących, szkoleń i staży ukierunkowanych na umiejętność holistycznego spojrzenia na pacjenta, wykorzystywania wszelkich dostępnych metod terapii (również spoza obszaru klasycznej medycyny), jak i budowania trwałej więzi i zaufania między lekarzem (lub przedstawicielem zawodu pokrewnego) a chorym.

Wartość projektu: 11 018 437,01 zł
Wartość dofinansowania: 10 687 883,01 zł

Logotypy


PROJEKT "III MISJA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU"

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-T006/18-00

Okres realizacji: 2019-01-01 do 2021-08-31

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny projektu: Cel główny projektu "III misja Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" podniesienie kompetencji kluczowych komunikacyjnych, analitycznych, zawodowych w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu i edukacji 2700 osób (1509K) ze społeczności lokalnej, nie funkcjonujących w systemie akademickim w latach 2019-2021.

Opis projektu:

Rezultaty:

Projekt obejmie oprac. i wdrożenie programów kształcenia i przeprowadzenie działań dydaktycznych we współpracy z podm. działającymi na rzecz edukacji dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:

Zadania w projekcie:

 1. Medycyna w liceum - program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 2. Zrozumieć starość- program edukacyjny dla nieformalnych opiekunów osób starszych
 3. Chemia w stomatologii - program edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych.

Wartość projektu: 881 567,42 zł
Kwota dofinansowania: 855 119,42 zł

ODWOŁANE WYKŁADY ZAPLANOWANE NA 11.05.2020!!!
Szanowni Państwo,

w związku z zaistniałą sytuacją oraz zaleceniami naszej Uczelni pragnę Państwa poinformować, że wykłady dla Uczniów przewidziane na poniedziałek 11.05.2020 r. zostają odwołane.

Informacje o nowym terminie wykładów przekażę w późniejszym czasie.

Życzę Państwu i Uczniom dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym dla nas wszystkich okresie.

Łączę wyrazy szacunku,
Jolanta Dorszewska

» Regulamin projektu
» Formularz zgłoszeniowy
» Formularz osobowy
» Oświadczenie uczestnika
» Oświadczenie (zadanie 1)
» Oświadczenie (zadania 2 i 3)
» Zgoda na wykorzystanie wizerunku
» Wyniki postępowania rekrutacyjnego - Medycyna w liceum
» Plan wykładów w 2019 r. - Medycyna w liceum
» Plan wykładów w 2020 r. - Medycyna w liceum
» Zaproszenie na wykład w dniu 9.03.2020 - Medycyna w liceum
» Harmonogram zajęć - Zrozumieć starość - grupa 7
» Wyniki postępowania rekrutacyjnego - Zrozumieć starość
» Plan konferencji "Młodzież w Świecie Nauki. Postępy w medycynie" - 8.10.2019 r.


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dzięki niemu dofinansowanie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskują naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do przemysłu” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji nowatorskich produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych aż po ich komercjalizację.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach POIR w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020.

» Więcej informacji na temat projektu


"Najlepsi z najlepszych! 2.0"

Tytuł projektu: Ocena wczesnych zmian fluorescencji naskórka jako wskaźnika gromadzenia się NADH w mitochondriach w czasie tkankowego hartownia (preconditioningu) w modelu powtarzanego, krótkotrwałego i kontrolowanego niedokrwienia - reperfuzji kończyny górnej u osób zdrowych. Określenie związku między wskaźnikami modulacji autonomicznej pracy układu krążenia a dynamiką zmian fluorescencji naskórka w czasie indukowania preconditioningu.

Dyscyplina naukowa: kardiologia, fizjologia, biofizyka

Okres realizacji projektu: 1 październik 2017 – 30 wrzesień 2018

Opiekun merytoryczny projektu: dr hab. n. med. Przemysław Guzik

Planowane nakłady w PLN: 50 000,00 zł

Streszczenie projektu: Hartowanie niedokrwieniem (IPC) przez niedokrwienie (Isch) i reperfuzję (Rep) wytwarza ochronę tkanek, np. mięśni szkieletowych, skóry, przed następstwami długotrwałego niedokrwienia, które zaburza przemiany energetyczne w mitochondriach. Uwalniane substancje (np. adenozyna, H+, wolne rodniki tlenowe) indukują IPC przez mitochondrialne ATP-zależne kanały potasowe czy magakanały. Spekuluje się, że rolę w rozwoju IPC ma współczulny (SNS) i przywspółczulny (parasympathetic – PNS) układ nerwowy.

Polskie innowacyjne urządzenie Angioekspert ocenia in vivo nieinwazyjnie funkcję mitochondriów naskórka mierząc zmiany fluorescencji światłem długości 460 nm w czasie i po przejściowym zamknięciu przepływu krwi w tętnicy ramiennej. Fluorescencja ta pochodzi głównie od zredukowanej formy koenzymu nikotynoamidoadeninowego (NADH) z mitochondriów. Dotychczas nie udowodniono bezpośrednio zaangażowania mitochondriów w IPC u ludzi.

Analiza zmienności rytmu serca (HRV), zmienności ciśnienia tętniczego (BPV) i funkcji baroreceptorów ocenia pośrednio autonomiczną modulację pracy układu krążenia.

Grupa badana 100 dorosłych ochotników między 19 a 30 rokiem życia.

Zakładamy, że powtarzane Isch i Rep indukujące IPC spowodują zmiany funkcji mitochondriów oraz, że ta funkcja ma związek z aktywnością SNS i PNS.

Cel - ocena wczesnego IPC w mitochondriach naskórka w czasie powtarzanych epizodów krótkotrwałego 100-sekundowego niedokrwienia i 15 minutowej reperfuzji przedramienia i związków funkcji mitochondriów z parametrami HRV, BPV i odruchu z baroreceptorów u zdrowych osób.

Planowane konferencje:

 1. Frontiers in CardioVascular Biology Conference 2018, Wiedeń
 2. 17th Europen Congress of Internal Medicine (Wiesbaden, Niemcy 30 sierpnia – 1 września 2018r.)
 3. Europhysiology 2018, Londyn
 4. Semmelweis International Students Conference 2018r., Budapeszt
 5. European Society of Hypertension Annual Meeting 2018 - Barcelona, czerwiec 8-11
 6. 28th European Students' Conference w Berlinie (wrzesień 2018)

"Mały Medyk UMP"

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr WND-POWR.03.01.00-00-U149/17-00.

Okres realizacji: 01-08-2018 do 30-06-2020

Cel szczegółowy PO WER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

Cel główny projektu: Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 800 uczniów szkół podstawowych z terenu woj. wielkopolskiego poprzez opracowanie i realizację zajęć dydaktycznych w latach 2018-2020.

Opis projektu: "MAŁY MEDYK UMP" jest projektem prowadzonym przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Akademia Dzieci, w ramach którego będą realizowane zajęcia z zakresu popularyzacji nauk o życiu wśród dzieci szkół podstawowych- cykl zajęć, wykładów i warsztatów dla dzieci w wieku 6-12 lat, oraz ich rodziców.

Projekt będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Polska Akademia Dzieci - podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związany jest z celami projektu.

Działania realizowane w ramach projektu umożliwią rozwój: umiejętności matematyczno-przyrodnicze; umiejętność rozumienia kreatywność; innowacyjność; krytyczne myślenie; rozwiązywanie problemów; umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy

Wartość projektu: 473 384,13 zł
Kwota dofinansowania: 458 866,55 zł


PO WER

Tytuł projektu: „STUDIUJESZ? PRACUJ! Wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

Lider: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ramy czasowe: Okres realizacji projektu:  01.11.2017- 31.10.2019

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zgodnych z efektami kształcenia i potrzebami rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów UMP z kierunków:

Planowanym rezultatem będzie wzrost kompetencji odpowiadający potrzebom gospodarki, ułatwiający wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Projekt przyczyni się również do zwiększenia prawdopodobieństwa zatrudnienia uczestników projektu w zgodzie z wykształceniem w miejscach odbywania staży w wyniku podniesienia ich kompetencji, jak również do postrzegania staży jako naturalnego etapu na ścieżce od edukacji formalnej do wejścia na rynek pracy. Realizacja projektu przyczyni się również do ugruntowania i rozwinięcia współpracy UMP z gospodarką.

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 2 238 150,70 PLN
Kwota kwalifikowana: 2 238 150,70 PLN
Kwota dofinansowania: 2 171 006,17 PLN

» Więcej informacji na temat projektu


"Daj sobie szansę - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi"

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.01.00-00-0006/16.

Okres realizacji: 2017-07-01 do 2020-12-31

Cel szczegółowy POWER: Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej

Cel główny Projektu: Wdrożenie programu w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wzesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego w okresie 07.2017-12.2020. Na cel główny składają się cele szczegółowe planowane do osiągnięcia w okresie realizacji projektu:

Cele projektu wpisują się w Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi na lata 2016-2023. Cel główny przyczyni się do osiągniecia celu szczegółowego PO WER Osi V, zakłada bowiem wdrożenie programu profilaktyki w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy oraz dedykowany jest osobom w wieku aktywności zawodowej, wpisuje się ponadto w cel tematyczny 8 zakładający promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników poprzez popularyzację rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu nowotworom, które są jedną z wiodących przyczyn dezaktywizacji zawodowej. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi daje szansę na wczesne wykrycie patologii, szybkie wdrożenie leczenia i jego dobry efekt mierzony zwiększeniem odsetka przeżyć, możliwością szybkiego powrotu do pracy oraz dobrą jakością życia.

Wartość projektu: 2 163 280,64 PLN
Kwota Dofinansowania: 2 163 280,64 PLN


"Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech"

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.02.00-00-I011/16.

Okres realizacji: 2018-04-01 do 2022-12-31

Cel szczegółowy POWER: Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Cel główny Projektu: Dynamiczny rozwój nauki i technologii, połączony z szybkim wdrażaniem najnowszych osiągnięć do praktyki przemysłowej to podstawowe warunki rozwoju gospodarczego kraju. Interdyscyplinarne Studia doktoranckie NanoBioTech prowadzone przez Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (WTCh PP), Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej (WBMiZ PP), Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (WF UMP) i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN) w zakresie nanonauki, nanotechnologii, nano – i biomateriałów oraz bioproduktów wychodzą naprzeciw zapotrzebowania środowiska na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego.

Mają one na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą nanotechnologii i nanomateriałów, a w szczególności nanobiomateriałów.

Celem projektu jest opracowanie i realizacja programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich NanoBioTech o zasięgu krajowym (KD6), tworzonych wspólnie przez WTCh PP, WBMiZ PP, WF UM oraz IChB. Wszyscy partnerzy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora  habilitowanego (KD1).

W ramach projektu założono zrekrutowanie 20 osób (w tym 12 kobiet). Projekt obejmie pełny cykl kształcenia studiów III stopnia (4 lata) zakończony obroną  pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora przez min. 75% uczestników projektu (w tym 9 kobiet).

Program opracowany zostanie na podstawie programów wypracowanych w projekcie pozakonkursowym "Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach" (KD3) i będzie zawierał elementy internacjonalizacji i międzysektorowości oraz współpracy z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez:

Wartość projektu: 2 549 895,00 PLN
Kwota Dofinansowania: 2 437 398,15 PLN


"Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej"

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0086/16.

Okres realizacji01.01.2017-30.06.2019 r.

Cel szczegółowy POWER: Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju

Cel główny Projektu: Dostosowanie oferty kształcenia podyplomowego lekarzy do potrzeb i zmian epidemiologiczno-demograficznych z obszaru chorób układu kostno-stawowego oraz lepsze przygotowanie lekarzy z dziedziny ortopedii dziecięcej poprzez realizację podyplomowego kursu dla 400 lekarzy (322K). Zakłada organizację w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r. 10 edycji kursów kadry medycznej, które przyczynią się do zwiększenia kwalifikacji w zakresie kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem przede wszystkim na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej z nabyciem umiejętności wykonywania badań wpisanych do systemu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nabycie i wzrost umiejętności umożliwiających wykonywanie określonych badań diagnostycznych z dziedziny ortopedii dziecięcej  poprzez udział 400 lekarzy w kompleksowym kursie podyplomowym.

Uczestnicy Projektu będą objęci cyklem 10 edycji kursu "Ortopedia dziecięca. Wady postawy ciała i skoliozy" prowadzony przez Klinikę Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UM w Poznaniu.

Dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem obszaru chorób układu. Zakres tematyczny kursu:

 1. Postawa ciała, rozwój, zmienność, wady w postawie, kończyn dolnych u dzieci.
 2. Terapia wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna
 3. Badanie i dokumentowanie postawy ciała
 4. Stany nagłe w ortopedii: objawy, rozpoznanie, leczenie.
 5. Patologia stawu biodrowego, kolanowego, stopy
 6. Traumatologia dziecięca, odmienności względem traumatologii dorosłych.
 7. Zasady i cele podstawowych fizjoterapeutycznych metod korekcji wad postawy ciała,terapii skolizy idiomatycznej.
 8. Pomiar kąta Cobba na zdjęciu RTG. Pomiar kąta rotacji osiowej na zdjęciu RTG. Wyznaczanie wieku kostnego na zdjęciu RTG kręgosłupa (test Rissera) i/lub nadgarstka. Badania dodatkowe: MR, CT, spirometria.
 9. Charakterystyka i diagnostyka skoliozy idiopatycznej: badanie, rozpoznawanie, dokumentowanie-pomiar w płaszczyźnie strzałkowej (inklinometr analogowy/cyfrowy),
 10. Badanie skoliometrem Bunnella w pozycji stojącej/ siedzącej, hipermobilności stawowej, skala Beightona, pionem, kliniczne przyrządowe postawy ciała: inklinometr, pion
 11. Podstawowe rodzaje błędów postawy ciała (zespoły skrzyżowania górnego i dolnego) terapia i różnicowanie od postawy ciała prawidłowej
 12. Badanie kliniczne stawu biodrowego, kolanowego, stopy
 13. Różnicowanie źródła bólu: staw kolanowy czy biodrowy.
 14. Zasady korzystania z metod fizykoterapeutycznych w patologii narządu ruchu u dzieci.
 15. Zasady organizacji opieki zdrowotnej dzieci z patologia narządu ruchu, umiejętność pracy z pacjentem nieletnim z deformacją kręgosłupa oraz jego rodzicami, w interdyscyplinarny  zespole specjalistów.

Wartość projektu: 638 619,00 PLN
Kwota Dofinansowania 619 460,43 PLN

Więcej informacji: www.ump.edu.pl/kursyortopedia


"MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-K303/16-00 z dnia 05.01.2017r.

Okres realizacji projektu: od: 2016-11-01 do: 2018-10-31

Cel szczegółowy POWER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

CELEM GŁÓWNYM projektu „MEDI+” jest przygotowanie 266 studentów (192K,74M) stacjonarnych do wejścia na rynek pracy, poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje i kwalifikacje kluczowe dla społeczeństwa oraz pracodawców, w okresie 1.11.2016-31.10.2018.

GRUPA DOCELOWA projektu to 266 studentów (192K, 74M) studiów dziennych 2 ostatnich semestrów w latach akademickich 2016/2017 i 2017/2018:
- Jednolitych studiów magisterskich Wydziału Lekarskiego I (80K, 58M)
- II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach
- Pielęgniarstwo (40K, 2M)
- Położnictwo (30K)
- Fizjoterapia (42K, 14M)

ZADANIA W PROJEKCIE:

1. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA I WARSZTATY

-  z przedsiębiorczości (w tym rozliczenia NFZ, aspekty prawne i biznesowe)
-  zawodowe w obszarze profilaktyki jamy ustnej u dzieci
-  zawodowe w obszarze opieki nad pacjentami z różnych kultur i religii (negocjacje, alternatywny plan terapii)
- komunikacyjne: kontakt z pacjentem z innych kultur i jego rodziną, rozwiązywanie konfliktów (wykorzystanie scenariuszy przypadków klinicznych)
-  analityczne: źródła pozyskiwania informacji, planowanie, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Łączenie w grupach studentów z wszystkich 4 kierunków pozwoli na zdobycie doświadczenia we współpracy w warunkach odwzorowujących interdyscyplinarną strukturę zespołu medycznego. Będzie to szansa do wymiany doświadczeń i szerszego spojrzenia na prezentowane zagadnienia.

Wnioskodawca zapewni:
- sale szkoleniowe
- materiały w formie elektronicznej
- odzież ochronną
- materiały dydaktyczne
- oprogramowanie
- zasoby naukowe i techniczne UMP

2. ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ

Organizacja pracy zakłada utworzenie 48 zespołów projektowych (5-6os.), nad którymi czuwać będą opiekunowie projektów. Ich głównym zadaniem będzie nadzór merytoryczny, aktywizacja wszystkich Uczestników Projektu oraz stymulowanie grupy do wykorzystania posiadanych zasobów i umiejętności w zadaniu. Uczestnicy Projektu samodzielnie zadecydują o stosowanych metodach rozwiązywania problemu, użytych źródłach informacji i organizacji pracy. 

Wnioskodawca zapewni:
- sale z pełnym wyposażeniem
- materiały zużywalne
- zasoby naukowe i techniczne UMP
- opiekunów projektów.

3. WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW.

Krótkie spotkania (4-5 dni) w grupach 14-30os. będą spójne z profilem zawodowym Uczestników Projektu i umożliwią wymianę informacji w ich gronie, a także pomiędzy nimi a przedstawicielami pracodawcy, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej tej formy edukacyjnej.

Uczestnicy Projektu odbędą wizyty stażowe u pracodawców:
-  Rennes (Francja) - Université de Rennes
-  Bremen (Niemcy) - Universität Bremen
-  Liverpool (Wielka Brytania) - Royal Liverpool University Hospital
-  Warszawa - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kard. St. Wyszyńskiego
-  Warszawa - Instytut Matki i Dziecka
-  Warszawa - Szpital Św. Zofii

Wnioskodawca zapewni:
- ubezpieczenie dla Uczestników Projektu
- przejazdy w obie strony
- pokrycie kosztów noclegów/stypendia
- wsparcie organizacyjne pracownika UMP
- w razie potrzeby opiekuna

Zadanie wesprze rozwój nabytych w projekcie kompetencji i kwalifikacji, głównie zawodowych. Będzie bodźcem do analizy i modyfikacji własnej pracy w oparciu o przykłady „dobrej praktyki” zastosowanych rozwiązań w najlepszych placówkach krajowych i zagranicznych. Ponadto da studentom możliwość poznania odmiennej kultury innych krajów i wzmocnienia umiejętności językowych poszukiwanych na rynku. Dzięki temu zadanie zwiększy szanse Uczestników Projektu na atrakcyjne zatrudnienie po ukończeniu studiów.

MEDI+ to unikatowy projekt stanowiący początek długotrwałej strategii wsparcia rozwoju kompetencji studentów UMP wchodzących na rynek pracy. Jego schemat opiera się na TRIADZIE: forma wsparcia – rozwijana kompetencja – oczekiwanie wobec kandydata do pracy. Dzięki temu wsparcie jest najbardziej efektywne. Uczestnicy Projektu otrzymują indywidualne diagnozy na wejściu, wielowymiarowe wsparcie w zakresie przedmiotu kształcenia, rozwijanych kompetencji, jak i stosowanych narzędzi, a ponadto wychodzą z projektu z wiedzą nt. swoich umiejętności, co pozwala im świadomie zarządzać karierą.

Wartość projektu: 1 847 087,04
Kwota dofinansowania EFS: 1 556 724,96


Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  

„Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wsparcie części teoretycznej kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, medycyny pracy i onkologii co jak się zakłada, przełoży się na wzrost liczby specjalistów, a tym samym na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących.

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-1200/29,30,38,44,50,56,62,68,77,78,170/13/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
14.02.2012r do 31.12.2014r
Wartość projektu : 207 950,00 PLN  
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Ostre zespoły wieńcowe"
• " Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"
• "Nowotwory szyjki macicy"


E-szpital - rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest realizatorem projektu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego systemu umożliwiającego pełną cyfryzacją dokumentacji medycznej i elektroniczny obieg dokumentów administracyjnych. Zadania zrealizowane w ramach projektu to zakup, konfiguracją i wdrożeniem systemów informatycznych oraz budową nowoczesnej serwerowni.

Co to oznacza w praktyce:

- zwiększenie bezpieczeństwa danych,
- zwiększenie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej,
- szybki dostęp do wyników badań,
- składanie wniosków do szpitala w formie elektronicznej,
- zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych.

Wartość projektu to 2.058.091,82 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 2.017.173,93 zł

 

Kontakt

Dział Nauki, Innowacji
i Zarządzania Projektami

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54, 854-60-53, 854-62-51, 854-62-91
fax: 61 854-61-07