Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

PŁYNNA BIOPSJA
Tytuł projektu:
Płynna biopsja - narzędzie do wykrywania „odcisków raka” we krwi obwodowej pacjentów z rakami głowy i szyi

Lider:
Uniwersytet Medyczny im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Kierownik projektu:
prof. dr hab.n. med. Małgorzata Wierzbicka

Ramy czasowe:
Okres realizacji projektu: 01.06.2018 - 30.11.2020

Opis projektu:
Celem projektu „Płynna biopsja” jest opracowanie testu diagnostycznego i predykcyjnego do wykrywania śladów materiału genetycznego raka we krwi obwodowej („Cancer Fingerprints) u pacjentów z rakami płaskonabłonkowymi głowy i szyi (HNSCC). Dla raków głowy i szyi nie ma markerów wskazujących na aktywność choroby nowotworowej, stad projekt o akronimie „CancerTrace” odzwierciedlającym „śledzenie raka” ma za zadanie opracowanie sekwencji genetycznych służących jako marker.

Płynna biopsja to narzędzie do wykrywania małych fragmentów DNA raka, zwanego wolnym lub wolnocyrkulującym DNA (cfDNA), wysiewanym z głównej masy guza. Stężenie cfDNA we krwi obwodowej wzrasta wraz ze wzrostem nowotworu. Pomiar cfDNA we krwi pacjenta może zostać wykorzystany do: 1. określania stopnia zaawansowania choroby nowotworowej, 2. wykrycia guza przetrwałego, 3. wznowy, 4. rozwoju drugiego niezależnego raka, 5. jako test przesiewowy w grupach ryzyka rozwoju raków układu oddechowego.

Grupa badawcza to aktualnie 200 chorych z HNSCC. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum złożone z czterech jednostek (lider - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), które posiadają odpowiednie doświadczenie w realizacji prac badawczo-rozwojowych w zakresie wprowadzania do praktyki medycznej produktów opartych o wyniki badań molekularnych.

Grupą docelową dla produktu będą chorzy z HNSCC i po leczeniu. Podstawowe zastosowanie testu to monitorowanie wyników leczenia, badanie 3-4 razy w roku pozwoli na wcześniejsze wykrycie nawrotów raka. Dzięki temu terapia będzie podjęta na wczesnym etapie choroby, spersonalizowana, efektywna i dużo tańsza niż stosowana obecnie. Po zdobyciu pierwszych doświadczeń i ugruntowaniu wartości metody, test będzie można zastosować do badań przesiewowych w grupach ryzyka rozwoju HNSCC.

Partnerzy:
Projekt realizowany jest przez konsorcjum naukowe, w składzie: Uniwersytet  Medyczny im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Lider Konsorcjum),  Szpital Kliniczny im.Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Członek Konsorcjum), Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu (Członek Konsorcjum) oraz Centrum Badań DNA Sp. z o.o (Członek Konsorcjum).

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 4 608 637,50 zł
Kwota kwalifikowana: 4 608 637,50 zł
Kwota dofinansowana: 4 143 012,50 zł