Studiujesz? Pracuj!

logotypy

Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 (POWR.03.01.00-00-S050/17)
w programie "Studiujesz? Pracuj! Wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu"
dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Jest to program nastawiony na ułatwienie studentom wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. W związku z tym zakres przedmiotowy stażu musi być związany bezpośrednio z efektami kształcenia na prowadzonym przez uczelnię kierunku studiów i zapewniać ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

1) CZAS TRWANIA PROJEKTU:
Od listopada 2017 r. do października 2019 r.

2) GRUPA DOCELOWA:
Planowane wsparcie dotyczyć będzie głównie ostatnich roczników studentów. Staże realizowane będą na studiach II stopnia kierunku Protetyka Słuchu i Optometria (Wydział Lekarski II) oraz na IV lub V roku Farmacja i Analityka medyczna (Wydział Farmaceutyczny).

W ramach projektu nie mogą wziąć udział studenci którzy korzystają ze wsparcia Programu Erasmus Plus+.

Łączna liczba studentów w projekcie: 236 studentów (197 kobiet, 39 mężczyzn)

Kierunki studiów:
» Protetyka słuchu: 16 studentów (13 kobiet, 3 mężczyzn) - koordynator dr Olgierd Stieler
» Optometria: 14 studentów (13 kobiet, 1 mężczyzna) - koordynator dr n. med. Hanna Buczkowska
» Farmacja: 157 studentów (129 kobiet, 28 mężczyzn) - koordynator prof. dr hab. n. farm. Anna Jelińska
» Analityka medyczna: 49 studentów (42 kobiet, 7 mężczyzn) - koordynator dr hab. Violetta Krajka-Kuźniak

3) WYMIAR STAŻU (minimalny wymiar stażu):
» Protetyka słuchu: 240 h/8 tyg. (2 miesiące)
» Optometria: 240 h/8 tyg. (2 miesiące)
» Farmacja: 360 h/16 tyg. (3 miesiące)
» Analityka medyczna: 360 h/16 tyg. (3 miesiące)

Aby móc przystąpić do procesu rekrutacyjnego należy wypełnić niżej wymienione dokumenty i dostarczyć koordynatorom kierunków:
» Formularz zgłoszeniowy
» Formularz osobowy
» Deklaracja uczestnictwa
» Klauzula poufności
» Oświadczenie uczestnika projektu
» Kserokopia dokumentu tożsamości

Dodatkowe dokumenty:
» Regulami uczestnictwa w projekcie
» Miesięczna karta czasu pracy
» Opinia na temat stażysty
» Oświadczenie uczestnika o niewystępowaniu zależności w stosunku do pracodawcy
» Potwierdzenie odbycia stażu
» Ramowy program stażu
» Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania i dojazdu do miejsca realizacji stażu
» Wyznaczenie opiekuna stażu
» Oświadczenie opiekuna stażu w Podmiocie przyjmującym na staż
» Rachunek do umowy
» Deklaracja pracodawcy
» Ankieta przed rozpoczęciem stażu
» Ankieta po zakończeniu stażu
» Umowa stażowa


ZACHĘCAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!