Projekty zrealizowane

POKL

Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wykorzystać Szanse, Sprostać Wyzwaniom

» Więcej informacji o projekcie

Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych

»
Więcej informacji o projekcie

--------------------------------------------------


POIG

Homing Plus - Csp4 as Biomarker of Cancer Stem Cells and Target for Immunotherapy of Human Head and Neck Squamous Cell Carcinoma

--------------------------------------------------


POIG

"Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych"

Projekt realizuje konsorcjum naukowe, pod przewodnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w którym Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego jest partnerem. Dobór wykonawców projektu został przeprowadzony w taki sposób, aby uzyskać możliwie dużą komplementarność pod względem warsztatu naukowego, doświadczenia badawczego i kompetencji naukowych. Tematyka projektu ma ścisły związek z celami PO IG, w priorytecie I "Badania i rozwój nowoczesnych technologii", działanie 1.1. "Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy" i podziałanie 1.1.2. "Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych". Tematyka ta została także wymieniona w Krajowym Programie Badań i Rozwoju: "Innowacyjne produkty żywnościowe o wysokiej wartości odżywczej i prozdrowotnej".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii produkcji linii produktów spożywczych ograniczających zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym na choroby sercowo-naczyniowe, otyłość, cukrzycę i anemię. Wzbogaci to ofertę rynkową i eksportową polskiego przemysłu spożywczego i zwiększy jego międzynarodową konkurencyjność. 

Głównym celem realizacji projektu będzie zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne i tym samym znacznie obniżenie obciążeń finansowych państwa związane z ochroną zdrowia, poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez eliminację zachorowalności. 

Wnioskodawca i podmioty współpracujące:
• Partnerem nr 1 i wnioskodawcą jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, reprezentowanym przez Rektora prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka
• Partnerem nr 2 - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Jacka Wysockiego
• Partnerem nr 3 - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Mariana Gorynię
• Partnerem nr 4 - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Romana Kołacza
• Partnerem nr 5 - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, reprezentowany przez Rektora prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego
• Partnerem nr 6 - Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu, reprezentowany przez Dyrektora prof. dr hab. Grzegorza Spychalskiego.

Całkowita wartość realizacji Projektu wynosi 40 100 650,20 PLN,  
Wartość dofinansowania dla części projektu realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu: 1 558 547,00 PLN
Planowany okres realizacji projektu do czerwca 2013 r.


Centrum Archiwizacji Obrazów Morfologicznych i Cyfrowej Bazy Danych Obrazów Mikroskopowych

»
Więcej informacji o projekcie

--------------------------------------------------


WRPO

"Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu"

UDA-RPWP.05.01.00-30-009/09

Program Regionalny Narodowa Strategia Spójności

CEL PROJEKTU: 

Celem operacyjnym projektu była modernizacja i poszerzenie bazy lokalowej uczelni, a także wyposażenie Biblioteki Głównej Uczelni, które umożliwi przeniesienie jej zasobów z dotychczasowych lokalizacji do nowoczesnych pomieszczeń Centrum Naukowej Informacji Medycznej. Realizacja tych działań umożliwiła osiągnięcie celów szczegółowych zakładanych w projekcie, które dotyczą zwiększenia ilości studentów edukowanych w uczelni na dotychczasowych i nowo otwartych kierunkach studiów i specjalnościach. W wyniku realizacji działań uczelnia zakłada także poprawę jakości kształcenia i warunków socjalnych studentów oraz kadry akademickiej. Jako cel strategiczny uczelnia stawia poprawę pozycji konkurencyjnej jednostki, a tym samym umocnienie jej pozycji jako silnego ośrodka akademickiego. W ten sposób uczelnia przyczyniła się do celów wskazanych dla działania 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, który zakłada zwiększenie dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej.
W ramach przedsięwzięcia zostało zmodernizowanych 10 najstarszych i najznamienitszych sal wykładowych Uczelni, które jednocześnie są najbardziej obłożone wykładami:

1. W Budynku Collegium Anatomicum przy ul. Święcickiego 6:
i. Sala „Czarna”
ii. Sala im. Hoyera
iii. Sala Nenckiego
iv. Sala im. Horoszkiewicza
2. W Budynku Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego przy ul. Przybyszewskiego 49:
i. Sala Rydygiera
ii. Sala im. Zeylandów
3. W Budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera przy ul. Szpitalna 27/33:
i. Sala Psychiatrii nr 4
ii. Sala im. Chrościejowskich
4. W Budynku Szpitala Ginekologiczno - Położniczego przy ul. Polna 33:
i. Sala im. H. Święcickiego
5. W Budynku Szpitala Przemienienia Pańskiego przy ul. Długa 
i. Sala im. W. Jezierskiego

W ramach projektu dokonano również:
• Wyposażenia biblioteki 
• Przebudowy pomieszczeń po byłej kuchni przy ul. Marcelińskiej 27 na potrzeby Studium Języków Obcych
• zmodernizowano pomieszczenia w Collegium Stomatologicum i zakupiono wyposażenie (m.in. manekiny – kompletny symulator pacjenta). Całość stworzło nowoczesne Dydaktyczne Centrum Symulacji Medycznej.

Całkowita wartość realizacji ; 32 000 821,27 PLN
Wartość dofinansowania : 25 249 371,68 PLN
Termin realizacji: 20.10.2009 do 10.01.2011r

»
Więcej informacji o projekcie

--------------------------------------------------


KURSY: 

Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  "Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wsparcie części teoretycznej kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, medycyny pracy i onkologii co jak się zakłada, przełoży się na wzrost liczby specjalistów, a tym samym na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących.

Kursy zrealizowane przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu:

Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy
Umowa nr ZP-1006/28,36,43,50,57,64,71,79/12/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
31.12.2012r do 31.12.2013r
Wartość projektu : 76 350,00 PLN  
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy’’
Umowa nr ZP-1021/17,30,34,38,42/11/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
01.02.2012r do 31.12.2012 r.
Wartość projektu : 104 300,00 PLN  
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-940/7,8,11,14,15,16/13/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
06.10.2013 do 31.12.2013 r.
Wartość projektu: 64 200,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Ostre zespoły wieńcowe"
• "Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-1006/216,217/12/UE”
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Umowa realizowana od 21.02.2013 r. do 31.12.2013 r. 
Wartość projektu: 60 000,00 PLN
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Zdrowie Publiczne"
• "Zdrowie Publiczne"

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-280/12,13/13/UE”
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Umowa realizowana od 21.02.2013 do 31.12.2013 r. 
Wartość projektu: 9 500,00 PLN  
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Kurs doskonalący dla kierowników specjalizacji z ginekologii onkologicznej"
• "Kurs doskonalący dla kierowników specjalizacji z ginekologii onkologicznej"


PROJEKT SYSTEMOWY pn "Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce" realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu 

"Gerontologia i opieka nad osobami starszymi"
Umowa nr 197/2012 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Umowa realizowana od dnia 31.10.2012r.do 30.09.2013 r. 
Wartość projektu: 71 096,00 PLN.

"Arteterapia"
Umowa nr 196/2012
 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Umowa realizowana od dnia 15.10.2012 r. do 30.09.2013 r. 
Wartość projektu: 89 500,00 PLN.


SPO - Sektorowy Program Operacyjny

ZPORR - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Kontakt

Dział Nauki, Innowacji
i Zarządzania Projektami

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54, 854-60-53, 854-62-51, 854-62-91
fax: 61 854-61-07