Erasmus+


Ogólne informacje na temat programu Erasmus +

Karta Erasmus+
Polityka Uczelni w ramach Programu Erasmus
PO WER
 
Erasmus+

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Program Erasmus+ wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Młodzi ludzie, studenci i dorośli będą mieli możliwość, aby zdobyć doświadczenie i umiejętności, studiując, szkoląc się lub odbywając wolontariat za granicą w ramach programu Erasmus+.

W programie Erasmus+ sektory edukacji i szkoleń oraz sektor młodzieży będą realizowały trzy kluczowe akcje:

Akcja 1: Mobilność edukacyjna

Wyjazdy studentów:

- w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni,
- w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie (w tym wyjazdy absolwentów na praktyki w ciągu 1 roku po ukończeniu studiów).

W nowym programie możliwe będzie skorzystanie z finansowania Erasmus+ na naukę i szkolenie za granicą więcej niż jeden raz. Studenci będą mogli wyjechać na studia lub szkolenie za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy w każdym cyklu studiów (licencjanckich, magisterskich lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności (na przykład dwa razy po sześć miesięcy lub trzy razy po cztery miesiące). Instytucje szkolnictwa wyższego mogą jednak traktować w sposób uprzywilejowany studentów, którzy jeszcze nigdy nie skorzystali z programu mobilności za granicą.

Dodatkowo studenci  niepełnosprawni oraz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej będą finansowani z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, który wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Cel główny projektu to podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych studentów niepełnosprawnych oraz studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni..

Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej w przyszłości pracy zawodowej oraz zwiększenie konkurencyjności studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.Wyjazdy pracowników uczelni:

- w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni,
- w celach szkoleniowych.

Akcja 2: Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
Akcja 3: Wsparcie w reformowaniu polityk

» Więcej informacji na temat programu Erasmus+

Kontakt
Rekrutacja studentów
Erasmusowe uczelnie partnerskie
Informacje dla wyjeżdżających studentów
Stawki stypendiów - studenci
Możliwości dla pracowników Uczelni
Online Linguistic Support

 

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10
61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Piórkowska
tel.: 61 854-62-50
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl

mgr Matylda Kaczmarczyk
tel.: 61 854-60-35
e-mail: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

mgr Anna Augustyniak
tel.: 61 854-62-23
e-mail: augustyniak@ump.edu.pl

mgr Magdalena Rolska
tel.: 61 854-60-34
e-mail: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

» Więcej informacji kontaktowych

Zobacz także