Rekrutacja studentów

ERASMUS - wyniki rekrutacji

Listy rankingowe na wyjazdy Erasmusowe są już dostępne. Pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej będą się kontaktować emailowo ze studentami zakwalifikowanymi do wyjazdów, a także udzielą informacji o miejscu na liście rankingowej.

Jednak ze względu na bieżącą sytuację i informacje z naszych partnerskich uczelni wyjazdy będą możliwe pod pewnymi warunkami:

Praktyki:

Praktyki wakacyjne w okresie do sierpnia 2020 włącznie nie będą możliwe do realizacji ze względu na sytuację epidemiczną. Studenci zakwalifikowani do wyjazdów będą mogli przenieść praktyki na wakacje roku 2021 lub jeśli ich program studiów pozwoli na okres od września lub  od nowego roku akademickiego (dotyczy to absolwentów bądź studentów, którzy w ramach swojego programu studiów wyjeżdżają na zajęcia praktyczne w trakcie roku akademickiego, pod warunkiem zgody Koordynatora Wydziałowego Erasmusa+ i po analizie rozwoju sytuacji epidemicznej).

Studia:

W sytuacji wyjazdów na studia w nowym roku akademickim w okresie od pierwszego semestru (pobyt: pierwszy semestr bądź cały rok akademicki), wszystko zależy od rozwoju sytuacji, można będzie przygotowywać dokumenty i przesyłać je do uczelni partnerskich. Jednak sam wyjazd dojdzie do skutku jeśli sytuacja na to pozwoli. Może się okazać, że niektóre kraje otworzą swoje granice, a niektóre wciąż pozostaną zamknięte.  Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wyjazdy będą możliwe od semestru 2giego. Dlatego prosimy studentów, którzy zakwalifikowali się na wyjazd Erasmusowy, aby rozważali wyjazdy pod kątem możliwości realizacji programu studiów.

Mocno trzymamy kciuki, aby stan epidemiczny ustabilizował się na tyle szybko, aby wyjazdy w ramach  Erasmusa mogły ruszyć jak najszybciej. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Studentów jest jednak dla nas priorytetem i to będzie nasz główny wyznacznik w realizacji mobilności.

 

ERASMUS+ dla studentów  - czyli nauka, praktyka i przygoda w jednym!

  Wymagane dokumenty:

Zasady rekrutacji na stypendium w ramach programu Erasmus+ reguluje uczelniany regulamin.

1.   formularz zgłoszeniowy ( + w przypadku chęci wyjazdu na praktykę: wstępne zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające możliwość odbycia praktyki wraz z jej zakresem i przybliżonym terminem

(formularz zgłoszeniowy można  także wypełnić przy składaniu dokumentów w Dziale Współpracy Międzynarodowej)

!UWAGA!

W przypadku praktyk obowiązkowych na zaświadczeniu konieczny jest podpis opiekuna praktyk na danym roku i kierunku studiów.

Studenci WLI powinni się w tej sprawie kontaktować bezpośrednio z dziekanatem, gdzie należy złożyć podanie do Dziekana.

W przypadku praktyk nadobowiązkowych – żaden podpis nie jest konieczny.

2. List motywacyjny skierowany do komisji rekrutacyjnej.
3. Udokumentowana średnia ocen za wszystkie ukończone lata studiów liczona zgodnie z zasadami stypendium naukowego (zaświadczenie z dziekanatu):

powyżej 3,1 w przypadku praktyk,

powyżej 3,5 w przypadku studiów przy wyjazdach po raz pierwszy, średnia powyżej 4,0 dla wyjazdów po raz kolejny 


4. Zaświadczenia o znajomości języków obcych (bez możliwości ich sumowania):
a) Ocena z egzaminu w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
lub
b) Certyfikaty językowe (min. poziom B2 wg. Rady Europy)
lub
c) inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski, hiszpański) na poziomie min. B2 w przypadku studiów i co najmniej B1 w przypadku praktyk.

5. Udokumentowana praca na rzecz Organu Samorządu Studenckiego oraz w organizacjach studenckich.
6. Zaświadczenie o pracy w kole naukowym (od opiekuna koła potwierdzone przez Zarząd STN).
7. Prezentacja prac naukowych i ich publikacja (spis publikacji wraz z kserokopią pierwszej strony).
8. Reprezentacja w kolegialnych organach Uczelni: Senat, Rady Wydziałów
9. Działalność w innych organach i komisjach Uczelni regulowanych zapisami Statutu UMP oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego UMP (m.in. Komisje Senackie, Komisje Wyborcze, Kolegia Dziekańskie i in., minimum jeden rok, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego).
10. Potwierdzenie miejsc medalowych w mistrzostwach uczelni wyższych oraz innych zawodach sportowych w randze, co najmniej mistrzostw Polski.
11. Zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych kursów i szkoleń np.: szkoły letnie, itp. trwających minimum 1 tydzień i związanych z kierunkiem studiów.
12. Zaświadczenie o studiach na innych kierunkach – powyżej 1 roku lub ukończone.
13. Praca wolontaryjna (zaświadczenia z podanym czasem pracy - min. 30 godzin na 1 rok oraz opisem wykonanej pracy w ramach wolontariatu).
14. Potwierdzenie z Działu Współpracy Międzynarodowej o liczbie dni poświęconych pomocy przy organizacji przyjazdu lub/i opiece nad studentami zagranicznymi studiującymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ramach Programu Erasmus.

Szczegółowych informacji o wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ udziela pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej:
- Małgorzata Piórkowska: mpiorkow@ump.edu.pl

- Anna Augustyniak: augustyniak@ump.edu.pl

- Matylda Kaczmarczyk: mkaczmarczyk@ump.edu.pl

Szczegółowych informacji o wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+ udzielają pracownicy Działu Współpracy Międzynarodowej:
- Magdalena Rolska: mrolska@ump.edu.pl
- Anna Augustyniak: augustyniak@ump.edu.pl

Lista dostępnych miejsc dla poszczególnych kierunków dostępna tutaj

 

Uwaga studenci kierunku DIETETYKA

W ramach nawej współpracy  mamy miejsca na staże naukowe (2 miesiące).

Osoby zainteresowane ofertą uzyskają szczegółowe informacje od Koordynatora Wydziałowego Dr hab. Marty Stelamch-Mardas pod adresem email: stelmach@ump.edu.pl

Dostępne miejsca w następujacych instytucjach:

1. The Max Delbrueck Center for Molecular Medicine (MDC): Epidemiologia molekularna - Berlin/Niemcy
2. German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbruecke: Department of Epidemiology - Poczdam/Niemcy
3. Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nürnberg, Institute for Biomedicine of Aging - Norynbergia/Niemcy 
4. University of Konstanz: Department of Psychology - Konstancja/Niemcy
5.  "Sapienza" University of Rome, Department of Public Health and Infectious Diseases- Rzym/Włochy
6. University of Bologna, Department of Statistical Sciences/Włochy

 

 ---------------------------------------------------------------

PUNKTACJA PRZY KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+

1. Średnia ocen za wszystkie ukończone lata studiów liczona zgodnie z zasadami stypendium
naukowego, w przypadku doktorantów i studentów studiów 2 stopnia, ocena z dyplomu
ukończonych studiów:
- 3.11 = 11 pkt
- 11 pkt za każde 0,1 powyżej 3,11 do 5,0
- dodatkowo za średnią 4,8 -- 10 punktów, 4,9 -- 20 punktów i 5,0 -- 30 punktów.

2. Języki obce
- Egzamin w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
4,0 = 30 pkt
4,5 = 50 pkt
5,0 = 70 pkt. lub
- Certyfikat:
na poziomie B2 według Rady Europy= 70 pkt;
zaawansowany, np.: matura międzynarodowa, poziom C1 i C2 według Rady
Europy = 120 pkt. lub
- Inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski,
hiszpański) - minimalny poziom - B według Rady Europy - B1 – 50 pkt tylko w
przypadku praktyk
B2 – 70 pkt
zaawansowany, np.: matura międzynarodowa, poziom C1 i C2 według Rady
Europy = 120 pkt.
- Znajomość języka ojczystego danego kraju w przypadku, gdy student będzie studiował w języku innym niż język tego kraju (np. w Holandii student odbywa studia w j. angielskim, za znajomość j. holenderskiego otrzyma dodatkowe punkty) = 10 pkt.

3. Praca na rzecz Organu Samorządu Studenckiego oraz w organizacjach studenckich
(minimalnie jeden rok potwierdzona przez Zarząd/ Radę/Władze:
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego = 25 pkt.
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego = 25 pkt.
Zarząd Oddziału Poznań IFMSA-Poland = 25 pkt.
Zarząd Młodej Farmacji Poznań = 25 pkt.
Zarząd Oddziału Poznań Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii = 25 pkt.
Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu = 25 pkt.
Redakcja "Pulsu UM" = 25 pkt.
Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej = 25 pkt.
Zarząd uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego = 25 pkt.
Zarząd Studenckiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii
Farmaceutycznej = 25 pkt
Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej= 25pkt
Aktywni członkowie ww. organizacji – 10 pkt. każdy rok działalności – max. 30pkt.

4. Praca w kole naukowym (maksymalnie 1 koło naukowe)
- Dłuższa niż 1 rok, ale krótsza niż 2 lata = 5 pkt.
-Trwająca 2 lata i dłużej = 10 pkt.

5. Prezentacja prac naukowych i ich publikacja
- Prezentacja różnych prac na konferencjach (maksymalnie 2 prace):
pierwszy autor = 10 pkt
pozostali autorzy = 5 pkt
nagroda lub wyróżnienie = 15 pkt (co najmniej konferencja ogólnopolska)
- Publikacje w czasopismach recenzowanych: 1 pkt KBN = 5 pkt.; pierwszy autor
dodatkowo 20 pkt za każdą pracę.

6. Reprezentacja w kolegialnych organach Uczelni (co najmniej 75% obecności maksymalnie 2 organy) = 10 pkt.

7. Praca wolontaryjna w organizacjach społecznych np.: hospicjum, PCK, domy dziecka,
domy opieki społecznej, organizacje charytatywne minimalnie i min. 30 godz./1 rok.) = 15
pkt.
Zaświadczenie musi być wystawione przez organizację społeczną na druku oficjalnym, opatrzone pieczęciami z danymi osobowymi przedstawiciela danej organizacji, który wystawia ww. zaświadczenie oraz zawierać opis wykonanej pracy w ramach tego wolontariatu (maksymalnie 2 zaświadczenia).

8. Działalność w innych organach i komisjach Uczelni regulowanych zapisami Statutu UMP oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego UMP (m.in. Komisje Senackie, Komisje Wyborcze, Kolegia Dziekańskie i in., minimum jeden rok, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego) = 5 pkt. (maksymalnie 30 pkt.)

9. Pomoc przy organizacji przyjazdu oraz opieka nad studentami zagranicznymi
studiującymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ramach
Programu Erasmus w oparciu o zaświadczenie z Działu Współpracy Międzynarodowej i
Integracji Europejskiej = do 15 pkt. do decyzji Komisji Kwalifikacyjnej

10. Miejsca medalowe w mistrzostwach uczelni wyższych oraz innych zawodach sportowych
w randze co najmniej mistrzostw Polski (maksymalnie 2) = 15 pkt.

11. Studia na innych kierunkach:
- powyżej 1 roku = 5 pkt
- ukończone = 10 pkt.


12. Dodatkowe kursy i szkolenia w tym nadobowiązkowe praktyki w czasie trwania studiów
trwające minimum 1 tydzień i związane z kierunkiem studiów - maksymalnie 2 (np. szkoły
letnie) = 5 pkt.