Rekrutacja studentów

ERASMUS+ dla studentów  - wyjazdy do Niemiec!

Ogłaszamy 3-gi nabór na wyjazdy na studia w semestrze letnim.

Nabór potrwa od  28.10.2020 do  6.11.2020.

 

Dostępne miejsca na studia dla kierunku lekarskiego w Niemczech:

1 miejsce na Uniwersytetcie w Dreźnie

1 miejsce na Uniwersytecie w Kilonii

 

Wymagane dokumenty:

Zasady rekrutacji na stypendium w ramach programu Erasmus+ reguluje uczelniany regulamin.

1.Formularz zgłoszeniowy + w przypadku chęci wyjazdu na praktykę: wstępne zaświadczenie z instytucji przyjmującej potwierdzające możliwość odbycia praktyki wraz z jej zakresem i przybliżonym terminem

!UWAGA!

W przypadku praktyk obowiązkowych na zaświadczeniu konieczny jest podpis opiekuna praktyk na danym roku i kierunku studiów.

Studenci WLI powinni się w tej sprawie kontaktować bezpośrednio z dziekanatem, gdzie należy złożyć podanie do Dziekana.

W przypadku praktyk nadobowiązkowych – żaden podpis nie jest konieczny.

2. List motywacyjny skierowany do komisji rekrutacyjnej.
3. Udokumentowana średnia ocen za wszystkie ukończone lata studiów liczona zgodnie z zasadami stypendium naukowego (zaświadczenie z dziekanatu):

powyżej 3,1 w przypadku praktyk,

powyżej 3,1 w przypadku studiów przy wyjazdach po raz pierwszy, średnia powyżej 3,5 dla wyjazdów po raz kolejny.


4. Zaświadczenia o znajomości języków obcych (bez możliwości ich sumowania):
a) Ocena z egzaminu w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
lub
b) Certyfikaty językowe (min. poziom B2 wg. Rady Europy)
lub
c) inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski, hiszpański) na poziomie min. B2 w przypadku studiów i co najmniej B1 w przypadku praktyk.

UWAGA osoby, które chcą przystapić do egzaminu proszone są o kontakt ze Studium Jęzków Obcych


5. Udokumentowana praca na rzecz Organu Samorządu Studenckiego oraz w organizacjach studenckich.
6. Zaświadczenie o pracy w kole naukowym (od opiekuna koła potwierdzone przez Zarząd STN).
7. Prezentacja prac naukowych i ich publikacja (spis publikacji wraz z kserokopią pierwszej strony).
8. Reprezentacja w kolegialnych organach Uczelni: Senat, Rady Wydziałów
9. Działalność w innych organach i komisjach Uczelni regulowanych zapisami Statutu UMP oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego UMP (m.in. Komisje Senackie, Komisje Wyborcze, Kolegia Dziekańskie i in., minimum jeden rok, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego).
10. Potwierdzenie miejsc medalowych w mistrzostwach uczelni wyższych oraz innych zawodach sportowych w randze, co najmniej mistrzostw Polski.
11. Zaświadczenia o ukończeniu dodatkowych kursów i szkoleń np.: szkoły letnie, itp. trwających minimum 1 tydzień i związanych z kierunkiem studiów.
12. Zaświadczenie o studiach na innych kierunkach – powyżej 1 roku lub ukończone.
13. Praca wolontaryjna (zaświadczenia z podanym czasem pracy - min. 30 godzin na 1 rok oraz opisem wykonanej pracy w ramach wolontariatu).
14. Potwierdzenie z Działu Współpracy Międzynarodowej o liczbie dni poświęconych pomocy przy organizacji przyjazdu lub/i opiece nad studentami zagranicznymi studiującymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ramach Programu Erasmus.

Szczegółowych informacji o wyjazdach na studia w ramach programu Erasmus+ udziela:
- Małgorzata Piórkowska: mpiorkow@ump.edu.pl

Szczegółowych informacji o wyjazdach na praktyki w ramach programu Erasmus+ udziela:

- Magdalena Rolska: mrolska@ump.edu.pl

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Sekcja ds. Współpracy z Zagranicą, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań lub pozostawić w Kancelarii Ogólnej (Fredry 10, parter).

Termin składania dokumentów: 16.10.2020 (decyduje data stępla pocztowego).

Ze względu na sytuację epidemiczną akceptowane będą także wydrukowane skany dokumentów.

 

 ---------------------------------------------------------------

PUNKTACJA PRZY KWALIFIKACJI STUDENTÓW NA STYPENDIUM ERASMUS+

1. Średnia ocen za wszystkie ukończone lata studiów liczona zgodnie z zasadami stypendium
naukowego, w przypadku doktorantów i studentów studiów 2 stopnia, ocena z dyplomu
ukończonych studiów:
- 3.11 = 11 pkt
- 11 pkt za każde 0,1 powyżej 3,11 do 5,0
- dodatkowo za średnią 4,8 -- 10 punktów, 4,9 -- 20 punktów i 5,0 -- 30 punktów.

2. Języki obce
- Egzamin w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego
w Poznaniu
4,0 = 30 pkt
4,5 = 50 pkt
5,0 = 70 pkt. lub
- Certyfikat:
na poziomie B2 według Rady Europy= 70 pkt;
zaawansowany, np.: matura międzynarodowa, poziom C1 i C2 według Rady
Europy = 120 pkt. lub
- Inne zaświadczenie w przypadku języków mniej używanych (włoski, portugalski,
hiszpański) - minimalny poziom - B według Rady Europy - B1 – 50 pkt tylko w
przypadku praktyk
B2 – 70 pkt
zaawansowany, np.: matura międzynarodowa, poziom C1 i C2 według Rady
Europy = 120 pkt.
- Znajomość języka ojczystego danego kraju w przypadku, gdy student będzie studiował w języku innym niż język tego kraju (np. w Holandii student odbywa studia w j. angielskim, za znajomość j. holenderskiego otrzyma dodatkowe punkty) = 10 pkt.

3. Praca na rzecz Organu Samorządu Studenckiego oraz w organizacjach studenckich
(minimalnie jeden rok potwierdzona przez Zarząd/ Radę/Władze:
Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego = 25 pkt.
Zarząd Studenckiego Towarzystwa Naukowego = 25 pkt.
Zarząd Oddziału Poznań IFMSA-Poland = 25 pkt.
Zarząd Młodej Farmacji Poznań = 25 pkt.
Zarząd Oddziału Poznań Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii = 25 pkt.
Chór Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu = 25 pkt.
Redakcja "Pulsu UM" = 25 pkt.
Zarząd Akademickiego Stowarzyszenia Medycyny Ratunkowej = 25 pkt.
Zarząd uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego = 25 pkt.
Zarząd Studenckiego Oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierii
Farmaceutycznej = 25 pkt
Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej= 25pkt
Aktywni członkowie ww. organizacji – 10 pkt. każdy rok działalności – max. 30pkt.

4. Praca w kole naukowym (maksymalnie 1 koło naukowe)
- Dłuższa niż 1 rok, ale krótsza niż 2 lata = 5 pkt.
-Trwająca 2 lata i dłużej = 10 pkt.

5. Prezentacja prac naukowych i ich publikacja
- Prezentacja różnych prac na konferencjach (maksymalnie 2 prace):
pierwszy autor = 10 pkt
pozostali autorzy = 5 pkt
nagroda lub wyróżnienie = 15 pkt (co najmniej konferencja ogólnopolska)
- Publikacje w czasopismach recenzowanych: 1 pkt MNiSW = 5 pkt.; pierwszy autor
dodatkowo 20 pkt za każdą pracę.

6. Reprezentacja w kolegialnych organach Uczelni (co najmniej 75% obecności maksymalnie 2 organy) = 10 pkt.

7. Praca wolontaryjna w organizacjach społecznych np.: hospicjum, PCK, domy dziecka,
domy opieki społecznej, organizacje charytatywne minimalnie i min. 30 godz./1 rok.) = 15
pkt.
Zaświadczenie musi być wystawione przez organizację społeczną na druku oficjalnym, opatrzone pieczęciami z danymi osobowymi przedstawiciela danej organizacji, który wystawia ww. zaświadczenie oraz zawierać opis wykonanej pracy w ramach tego wolontariatu (maksymalnie 2 zaświadczenia).

8. Działalność w innych organach i komisjach Uczelni regulowanych zapisami Statutu UMP oraz Regulaminem Samorządu Studenckiego UMP (m.in. Komisje Senackie, Komisje Wyborcze, Kolegia Dziekańskie i in., minimum jeden rok, potwierdzona przez Przewodniczącego Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego) = 5 pkt. (maksymalnie 30 pkt.)

9. Pomoc przy organizacji przyjazdu oraz opieka nad studentami zagranicznymi
studiującymi na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu ramach
Programu Erasmus w oparciu o zaświadczenie z Sekcji ds. Współpracy z Zagranicą -  do 15 pkt. do decyzji Komisji Kwalifikacyjnej

10. Miejsca medalowe w mistrzostwach uczelni wyższych oraz innych zawodach sportowych
w randze co najmniej mistrzostw Polski (maksymalnie 2) = 15 pkt.

11. Studia na innych kierunkach:
- powyżej 1 roku = 5 pkt
- ukończone = 10 pkt.


12. Dodatkowe kursy i szkolenia w tym nadobowiązkowe praktyki w czasie trwania studiów
trwające minimum 1 tydzień i związane z kierunkiem studiów - maksymalnie 2 (np. szkoły
letnie) = 5 pkt.