< Cofnij

Dodatkowy nabór na studia 2019/2020

Komisja Rekrutacyjna ogłasza dodatkowy nabór na studia stacjonarne drugiego stopnia na rok akademicki 2019/2020 na kierunek

NEUROBIOLOGIA

Kierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Warunki i tryb rekrutacji w dodatkowym naborze:

Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata.

Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej Uczelni.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przez kilku kandydatów, podczas rozmowy kwalifikacyjnej zostanie zastosowane dodatkowe kryterium, a mianowicie średnia z ocen ze wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach I stopnia.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne II stopnia na kierunek neurobiologię zobowiązani są:

1) Dokonać rejestracji on-line na stronie internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.

2) Złożyć w Dziale Rekrutacji:

  1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line,
  2. dowód osobisty (do wglądu) lub kopia dowodu osobistego potwierdzona notarialnie jeśli dokumenty dostarcza pełnomocnik,
  3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
  4. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia),
  5. zaświadczenie o średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia,
  6. jedną fotografię czytelnie podpisaną,
  7. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku,
  8. dowód wpłaty.

Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów: od 16 października do 18 października 2019 r.  do godz. 15.00.

Wszystkie dokumenty w białej, wiązanej i opisanej teczce należy dostarczyć do Działu Rekrutacji przy ul. Bukowskiej 70 (pokój E-114) w terminie do 18 października  2019 r. do godz. 15.00.

» REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

 

Zobacz także