Dział Kształcenia

Adres:
Collegium Maius, pok. 250
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
e-mail: dzialksztalcenia@ump.edu.pl

Kierownik
mgr Bogna Sas
tel./fax:  61 854-60-58
e-mail: bognasas@ump.edu.pl

Rezerwacja sal dydaktycznych
Agnieszka Sobkowiak
tel. 61 854-60-21
fax:  61 854-60-58
e-mail: asobkowiak@ump.edu.pl

Studia Podyplomowe

Uczelniany System Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia
mgr Inga Ciastowicz-Tomczak
tel.   61 854-60-21
fax:  61 854-60-58
e-mail: i.ciastowicz-tomczak@ump.edu.pl

Ankietyzacja Procesu Kształcenia
mgr Katarzyna Ziętarska
tel.:  61 854-60-21
fax: 61 854-60-58
e-mail: kzietarska@ump.edu.pl


Zakres prac Działu Kształcenia:

- koordynuje i prowadzi obsługę administracyjną w zakresie procesu kształcenia na szczeblu ogólnouczelnianym,
- sprawuje nadzór nad właściwym wykorzystaniem sal dydaktycznych Uczelni, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy planowaniu zajęć dydaktycznych
  w salach dydaktycznych uwzględniając plan zajęć dydaktycznych oraz współpracę w tym zakresie z poszczególnymi dziekanatami,
- prowadzi grafik wykorzystania sal sal dydaktycznych dla celów innych niż planowane zajęcia dydaktyczne, zgodnie z zasadami obowiązującymi przy planowaniu zajęć dydaktycznych
- wdraża, utrzymuje i rozwija elektroniczny system oceny jakości kształcenia przez studentów,
- prowadzi nadzór nad procesem ankietyzacji studentów,
- współpracuje z jednostkami Uczelni w celu realizacji zadań związanych z analizą jakości kształcenia,
- prowadzi obsługę administracyjną Uczelnianego Zespołu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia,
- prowadzi sprawy dot. kształcenia podyplomowego, w tym związane z nadzorem nad studiami podyplomowymi oraz innymi sprawami dot. kształcenia podyplomowego,
  m.in. kursami, specjalizacjami oraz praktykami,
- prowadzi dokumentację związaną z tworzeniem i likwidacją studiów podyplomowych,
- sporządza i prowadzi ewidencje umów na świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze słuchaczami studiów podyplomowych,
- sporządza i prowadzi ewidencje wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz innych okolicznościowych dokumentów poświadczających uczestnictwo i ukończenie studiów podyplomowych,
- przygotowuje w porozumieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego podział środków na działalność dydaktyczną.