Inne

Fundacja Nutricia

Misją Fundacji jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Swoje cele Fundacja realizuje poprzez:

• Wsparcie badań naukowych z zakresu żywienia,
• Wsparcie rozumienia przez społeczeństwo roli żywienia w zdrowiu
• Wsparcie rozumienia przez środowisko medyczne roli żywienia w zdrowiu

Fundacja NUTRICIA rokrocznie organizuje konkurs na granty badawcze i zaprasza do udziału w nim naukowców zajmujących się żywieniem człowieka. Badania powinny być randomizowane, a badania kliniczne powinny spełniać wymóg podwójnie ślepej próby. 

Fundacji NUTRICIA przyznaje również stypendia, które mają służyć zdobyciu niezbędnej wiedzy i doświadczenia, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. Stypendium może zostać przyznane maksymalnie na okres 1 roku i może dotyczyć wyjazdu stypendysty za granicę w ww. celu.

» Więcej informacji na temat Fundacji Nutricia


Fundacja Polpharma

Fundacja została założona w 2001 roku przez firmę farmaceutyczną POLPHARMA. Za najważniejsze cele swojej działalności uznała:

• wspieranie w różnych formach rozwoju nauk farmaceutycznych i medycznych,
• popularyzowanie wiedzy z dziedziny farmacji i medycyny w społeczeństwie,
• upowszechnianie i propagowanie inicjatyw w zakresie nowych rozwiązań w dziedzinie farmacji i medycyny ze szczególnym uwzględnieniem badań i prac naukowych,
• inicjowanie, organizowanie i wspieranie badań naukowych w zakresie nauk farmaceutycznych, nauk medycznych oraz nauk pokrewnych,
• udzielanie pomocy finansowej i nagród na rzecz instytucji, organizacji, bądź osób fizycznych wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie farmacji i medycyny,
• tworzenie płaszczyzny wymiany informacji pomiędzy osobami i instytucjami zajmującymi się działalnością w zakresie farmacji i medycyny,

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

• corocznie ogłaszany konkurs na projekty badawcze w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych
program stypendialny adresowany do młodych naukowców, uczestników studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, którego celem jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Stypendyści wyłaniani są w drodze konkursu organizowanego przez Fundację raz na dwa lata. Nagrodą jest stypendium naukowe w wysokości 10 tys. zł.
• ufundowanie nagrody (w wysokości 5 tys. zł) w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich Wydziałów Farmaceutycznych, który od ponad 40 lat organizuje Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne.

» Więcej informacji na temat Fundacji Polpharma