Nowe kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018

Międzyuczelniany interdyscyplinarny unikatowy kierunek studiów, realizowany z Wydziałem Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej.

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Liczba semestrów i liczba punktów ETCS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 3,5-letnie studia pierwszego stopnia: 7 semestrów, w każdym semestrze 30 punktów ECTS, sumarycznie 2100 punktów ECTS
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach kształcenia): obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Kierunek Inżynieria farmaceutyczna mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie, w ramach której Wydział Farmaceutyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia dr i dr hab.

W obecnej dobie intensywnie rozwijającego się przemysłu farmaceutycznego oraz całej gamy przemysłów pokrewnych (chemicznego, kosmetycznego, zielarskiego, biotechnologii, produkcji suplementów diety itp.) koniecznym jest wykształcenie specjalistów posiadających szerokie kompetencje (wiedzę i umiejętności) dotyczące nauk farmaceutycznych, projektowania procesów technologicznych oraz bezpośredniej kontroli procesów technologicznych i wytwarzanych produktów w wymienionych powyżej gałęziach przemysłu. Takimi specjalistami są absolwenci Inżynierii farmaceutycznej.

Studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna mają charakter interdyscyplinarny. Łączą w sobie elementy farmacji, inżynierii chemicznej i procesowej oraz technologii chemicznej.  Podczas studiów uzyskuje się podstawowe kompetencje (wiedzę i umiejętności) z matematyki, fizyki, chemii, biologii, nauk medycznych oraz przedmiotów ogólnotechnicznych w zakresie potrzebnym do zrozumienia przedmiotów kierunkowych. Studia ukierunkowane są na projektowanie, wytwarzanie oraz ocenę jakości i tożsamości produktów leczniczych (kosmetycznych, suplementów diety, itp.), prowadzenie badań chemicznych, farmaceutycznych i toksykologicznych oraz  zagadnienia inżynierskie występujące w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych (maszynoznawstwo, przebieg procesów technologicznych, sterowanie tymi procesami, kontrolę przebiegu na wszystkich stopniach procesów, projektowanie prostej aparatury oraz procesów). Ważną część studiów stanowi uzyskanie wiedzy dotyczącej surowców oraz produktów przemysłu farmaceutycznego, od ich pozyskiwania, aktywności biologicznej, poprzez różne techniki przetwarzania, kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania.

Predyspozycje kandydata na studia:

Kandydat na studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, chemia, fizyka, informatyka, biologia). Powinien również wykazywać predyspozycje do pracy laboratoryjnej, rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

Planowany nabór: 60 osób w roku akademickim 2017/2018

» Szczegółowe zasady rekrutacji

 

Analityka kryminalistyczna i sądowa

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: Licencjat
Liczba semestrów i liczba punktów ETCS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 3 letnie studia pierwszego stopnia: 6 semestrów, w każdym semestrze 30 punktów ECTS, sumarycznie 180 punktów ECTS
Umiejscowienie kierunku w obszarze (obszarach kształcenia): obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej

Kierunek Analityka kryminalistyczna i sądowa mieści się w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, w dziedzinie, w ramach której Wydział Farmaceutyczny posiada uprawnienia do nadawania stopnia dr i dr hab.

Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki zgodny z misją Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Student uzyska wiedzę w zakresie antropologii sądowej, biochemii, genetyki, toksykologii, mikrobiologii, chemii ogólnej i analitycznej, chemii organicznej i chemii fizycznej, chemii medycznej, farmakologii i toksykologii, medycyny sądowej, podstaw prawodawstwa, uzależnień lekowych, zastosowania metod analitycznych i statystycznych w kryminalistyce i analityce sądowej.

Studenci nabędą umiejętności analizowania materiału dowodowego, środków stosowanych w dopingu, leków i żywności, opracowania metod odpowiednich do określonego badania, opracowania raportu z wykonanych badań oraz przygotowania ekspertyz sądowych.

Absolwenci kierunku Analityka kryminalistyczna i sądowa będą przygotowani do pracy w laboratoriach analitycznych, diagnostycznych i naukowych, zakładach i instytucjach wykonujących badania z zakresu medycyny sądowej, toksykologii zatruć, analizy leków i żywności, w tym w szczególności zafałszowań, w instytucjach zajmujących się zagadnieniami związanymi z nadużywaniem leków, środków odurzających i dopalaczy. Będą także przygotowani do prowadzenia działań profilaktycznych związanych z narkomanią, dopalaczami i innymi substancjami odurzającymi.

W programie studiów proponuje się dużą ilość praktycznych, w tym sądowo-lekarskiej sekcji zwłok, rodzajów i rozpoznania śmierci gwałtownej, genetyki sądowej, szeroko rozumianej analizy ksenobiotyków w materiale biologicznym oraz  analizy leków i żywności pod kątem zafałszowań.

Student zapozna się z zagadnieniami, które będą pomocne we współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz w przygotowaniu i wykorzystaniu ekspertyz stworzonych na podstawie zabranego i zabezpieczonego materiału.

Predyspozycje kandydata na studia:

Kandydat na studia na kierunku analityka kryminalistyczna i sądowa powinien wykazywać zdolności i zainteresowanie przedmiotami przyrodniczymi i ścisłymi (chemia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka). Powinien również wykazywać predyspozycje do pracy laboratoryjnej, rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

Planowany nabór: 50 osób w roku akademickim 2017/2018

» Szczegółowe zasady rekrutacji

 

 

Zobacz także