Studia doktoranckie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi 4-letnie studia doktoranckie. Studia zorganizowane są na każdym z Wydziałów Uniwersytetu.

Kierownikiem studiów doktoranckich jest prof. dr hab. Agnieszka Seremak-Mrozikiewicz, a na poszczególnych Wydziałach, Jej Zastępcami są:

» na Wydziale Lekarskim I: prof. dr hab. Maciej Krawczyński;
» na Wydziale Lekarskim II: dr hab. Lidia Gil;
» na Wydziale Farmaceutycznym: prof. dr hab. Jaromir Budzianowski;
» na Wydziale Nauk o Zdrowiu: dr hab. Marcin Żarowski

Studia doktoranckie, umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora, absolwentom uczelni wyższych, wykazującym zainteresowanie pracą naukową. Studia trwają cztery lata i prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (płatnym). Obecnie na studiach doktoranckich studiuje około 170 doktorantów.

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA:

Obsługę administracyjną studiów doktoranckich oraz rekrutacji na studia doktoranckie prowadzi Dział Spraw Studenckich, Sekcja ds. Studiów Doktoranckich.

Obsługę administracyjną przewodów doktorskich prowadzą dziekanaty jednostek organizacyjnych prowadzących studia doktoranckie (DZIEKANAT WYDZIAŁU).

UWAGA! Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania studiów doktoranckich, w tym plany i programy studiów, znajdują się w systemie informatycznym WISUS w zakładce "Administracja" -> "Doktoranci" (po zalogowaniu się do systemu).


REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Uchwałą Senatu UMP nr 62/2017 z dnia 26 kwietnia 2017r. został zatwierdzony nowy Regulamin Studiów Doktoranckich UMP. Regulamin wejdzie w życie z dniem 1 października 2017 roku.

» Uchwała Senatu UMP

» Regulamin studiów doktoranckich (obowiązujący od 01.10.2017r.)

Uchwałą Senatu UMP nr 22/2014 z dnia 26 marca 2014r. został zatwierdzony Regulamin Studiów Doktoranckich UMP. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 października 2014 roku.

» Regulamin studiów doktoranckich
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Lista obecności (druk do pobrania)

FORMULARZE OPINII PROMOTORA:

» Opinia promotora I - załącznik do. sprawozdania doktoranta oraz wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego
» Opinia promotora II- załącznik do wniosku o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego
» Opinia promotora III - załącznik do wniosku o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW DOKTORANCKICH:

Przed obroną pracy doktorskiej doktorant jest zobowiązany dostarczyć do Dziekanatu właściwego Wydziału m. in. zaświadczenie wystawione przez Sekcję ds. Studiów Doktoranckich dot. zaliczenia wszystkich przedmiotów objętych planem i programem studiów oraz rozliczeniem się ze swoich zobowiązań wobec Jednostki, w której realizuje studia doktoranckie oraz Biblioteki UMP.

Aby uzyskać takie zaświadczenie doktorant składa w Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Kartę Obiegową.

REKRUTACJA 2018/2019:

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu prowadzone są w zakresie dyscyplin odpowiadających uprawnieniom Wydziałów do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk medycznych (dyscypliny nauki: biologia medyczna, medycyna, stomatologia), nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych.

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 Ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym (z wyłączeniem studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, mających realizować studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i prowadzić badania o charakterze klinicznym) oraz spełnia wymogi zawarte w warunkach rekrutacji określonych corocznie przez Senat Uczelni.

» Kalendarz rekrutacji 2018

Ogólny limit przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019, zostanie ustalony przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i podany do wiadomości przed egzaminem.

Zgodnie z zasadami rekrutacji: z każdego wydziału przyjętych zostaje odpowiednia liczba kandydatów (zgodnie z ustalonym limitem) wg zasady: po 25% miejsc otrzymują kandydaci z najlepszą punktacją z Wydziału Lekarskiego I i Wydziału Lekarskiego II oraz po 10% miejsc otrzymują kandydaci z najlepszą punktacją z Wydziału Farmaceutycznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu; na pozostałe 30% miejsc przyjęci zostają kolejni kandydaci z najwyższą punktacją bez względu na wydział.

Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019.

» Uchwała Senatu - studia doktoranckie stacjonarne
» Warunki rekrutacji - studia doktoranckie stacjonarne
» Formularz wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie
» Formularz zgody opiekuna naukowego/promotora
» Formularz zgody kierownika jednostki
» Wstępny projekt rozprawy doktorskiej - formularz
» Tabela punktacji

LISTY PROPONOWANYCH JEDNOSTEK ORAZ PROMOTORÓW (2018/2019):

Szanowni Państwo,
poniżej znajdą Państwo listy kandydatów na opiekunów naukowych - późniejszych promotorów prac doktorskich na poszczególnych Wydziałach Uczelni. Listy mają ułatwić Państwu znalezienie Jednostki, w której mogliby Państwo realizować studia doktoranckie oraz osoby przyszłego promotora, ale nie ograniczają możliwości podjęcia współpracy z innymi Jednostkami i promotorami.

W tabeli została przedstawiona proponowana przez Jednostkę liczba miejsc dla doktorantów. Możliwość rozpoczęcia studiów w danej Jednostce będzie jednak uzależniona od możliwości zapewnienia przez Jednostkę realizacji praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

» Wydział Lekarski I
» Wydział Farmaceutyczny
» Wydział Nauk o Zdrowiu

REKRUTACJA NA STACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE - NABORY DLA OSÓB, KTÓRYCH PROJEKT BADAWCZY JEST POWIĄZANY Z REALIZACJĄ PROJEKTU UNIWERSYTETU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEWIDUJĄCEGO UDZIAŁ DOKTORANTÓW:

2018/2019

Nabór dotyczy osób które zostały/zostaną wyłonione w ramach konkursów na stanowisko doktoranta-stypendysty w projektach realizowanych przez jednostki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, przewidujących udział doktoranta, w których kierownikiem projektu jest pracownik Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu prowadzone są w zakresie dyscyplin odpowiadających uprawnieniom Wydziałów do nadawania stopni naukowych w zakresie nauk medycznych (dyscypliny nauki: biologia medyczna, medycyna, stomatologia), nauk o zdrowiu oraz nauk farmaceutycznych.

Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która posiada kwalifikacje drugiego stopnia lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”, o którym mowa w art. 187a ust. 1 Ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym (z wyłączeniem studentów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego, mających realizować studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i prowadzić badania o charakterze klinicznym) oraz spełnia wymogi zawarte w warunkach rekrutacji określonych corocznie przez Senat Uczelni.

Ogólny limit przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 dla osób których projekt badawczy jest powiązany z realizacją projektu Uniwersytetu, finansowanego ze środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów, zostanie ustalony przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i podany do wiadomości przed egzaminem.

Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie stacjonarne studia doktoranckie w Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w roku akademickim 2018/2019 dla osób, których projekt badawczy jest powiązany z realizacją projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych przewidującego udział doktorantów.

» Uchwała Senatu - studia doktoranckie stacjonarne (doktoranci z grantów)
» Warunki rekrutacji - studia doktoranckie stacjonarne (doktoranci z grantów)
» Formularz wniosku o przyjęcie na studia doktoranckie (doktoranci z grantów)
» Formularz zgody opiekuna naukowego/promotora (doktoranci z grantów)
» Formularz zgody kierownika jednostki (doktoranci z grantów)
» Zaświadczenie o przewidywanym udziale doktoranta w projekcie badawczym
» Wstępny projekt rozprawy doktorskiej - formularz (doktoranci z grantów)
» Tabela punktacji

ODWOŁANIA OD DECYZJI W SPRAWIE PRZYJĘCIA NA STUDIA:

Prawo wniesienia odwołania przysługuje kandydatowi, który otrzymał decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia. Zgodnie z art. 196 ust. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz.U. 2016 poz. 1842 z późn. zm.) podstawą uwzględnienia odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.

Przez decyzję w sprawie przyjęcia na studia należy rozumieć decyzję administracyjną, czyli akt administracyjny wydany przez Komisję Rekrutacyjną, doręczony kandydatowi w formie papierowej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Decyzja kończy postępowanie w danej sprawie rozstrzygając o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.

Wnosząc odwołanie należy pamiętać o dwóch koniecznych warunkach:
- odwołanie powinno zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od dnia otrzymania dokumentu decyzji,
- w uzasadnieniu odwołania należy wskazać naruszenie obowiązujących w uczelni warunków i trybu rekrutacji na studia.

Odwołanie powinno być podpisane własnoręcznie przez kandydata i zawierać jego dokładne dane teleadresowe. Należy je kierować do JM Rektora UMP (za pośrednictwem Sekcji ds. Studiów Doktoranckich), a w uzasadnieniu wskazać konkretne uchybienia, jakie miały miejsce w procesie rekrutacji.

NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE:

Od roku 2017/2018 Uniwersytet Medyczny w Poznaniu nie prowadzi naboru na niestacjonarne studia doktoranckie.

Osoby, które realizują obecnie niestacjonarne studia doktoranckie, są zobowiązane do wnoszenia opłat z tytułu świadczonych przez Uniwersytet usług. Opłaty powinny być wnoszone w dwóch ratach, w terminach: I rata do 31 października, II rata do 28 lutego (na podstawie umowy o kształceniu na niestacjonarnych studiach doktoranckich).

Opłaty za kształcenie mogą ulegać zmianom, z tym jednak, że nie mogą wzrosnąć o więcej jak o 10% w stosunku do opłaty za rok poprzedni.

Kontakt

Sekcja ds. Studiów Doktoranckich
Dział Spraw Studenckich

Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-60

mgr Anna Nowak
e-mail: annanowak@ump.edu.pl

mgr Małgorzata Brożek
e-mail: brozek@ump.edu.pl

Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych
ul. Bukowska 70, pok. D238
60-812 Poznań
tel.: 61 854-71-40
tel./fax: 61 854-71-41

mgr Hanna Więczkowska
e-mail: hwieczko@ump.edu.pl

mgr Barbara Jaracz
e-mail: bjaracz@ump.edu.pl

» Więcej informacji