Statut

» Uchwała nr 19/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 marca 2019 roki w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - tekst jednolity
1) Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r. i jednocześnie z dniem tym traci moc Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uchwalony uchwałą Senatu nr 14/2012 z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Uniwersytetowi Medycznemu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z późniejszymi zmianami (tekst jednolity - załącznik do uchwały nr 29/2017 Senatu z dnia 22 marca 2017 roku z późn.zm.).
2) Postanowienia § 134 ust. 4,5,10 – 14,16 i 17 wchodzą w życie z dniem podjęcia niniejszej uchwały.» Uchwała nr 6/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

» Statut Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu - tekst jednolity

» Uchwała nr 29/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i ustalenia tekstu jednolitego