Projekty realizowane

PO WER

Tytuł projektu: „STUDIUJESZ? PRACUJ! Wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

Lider: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Ramy czasowe: Okres realizacji projektu:  01.11.2017- 31.10.2019

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zgodnych z efektami kształcenia i potrzebami rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla studentów UMP z kierunków:

Planowanym rezultatem będzie wzrost kompetencji odpowiadający potrzebom gospodarki, ułatwiający wejście na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Projekt przyczyni się również do zwiększenia prawdopodobieństwa zatrudnienia uczestników projektu w zgodzie z wykształceniem w miejscach odbywania staży w wyniku podniesienia ich kompetencji, jak również do postrzegania staży jako naturalnego etapu na ścieżce od edukacji formalnej do wejścia na rynek pracy. Realizacja projektu przyczyni się również do ugruntowania i rozwinięcia współpracy UMP z gospodarką.

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 2 238 150,70 PLN
Kwota kwalifikowana: 2 238 150,70 PLN
Kwota dofinansowania: 2 171 006,17 PLN

» Więcej informacji na temat projektu


"Daj sobie szansę - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.01.00-00-0006/16.

Okres realizacji: 2017-07-01 do 2020-12-31

Cel szczegółowy POWER: Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej

Cel główny Projektu: Wdrożenie programu w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wzesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego w okresie 07.2017-12.2020. Na cel główny składają się cele szczegółowe planowane do osiągnięcia w okresie realizacji projektu:

Cele projektu wpisują się w Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi na lata 2016-2023. Cel główny przyczyni się do osiągniecia celu szczegółowego PO WER Osi V, zakłada bowiem wdrożenie programu profilaktyki w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy oraz dedykowany jest osobom w wieku aktywności zawodowej, wpisuje się ponadto w cel tematyczny 8 zakładający promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników poprzez popularyzację rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu nowotworom, które są jedną z wiodących przyczyn dezaktywizacji zawodowej. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi daje szansę na wczesne wykrycie patologii, szybkie wdrożenie leczenia i jego dobry efekt mierzony zwiększeniem odsetka przeżyć, możliwością szybkiego powrotu do pracy oraz dobrą jakością życia.

Wartość projektu: 2 163 280,64 PLN
Kwota Dofinansowania: 2 163 280,64 PLN


"Studiujesz? Pracuj! Wzmocnienie kompetencji zawodowych studentów Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-S050/17.

Okres realizacji: 2017-11-01 do 2019-10-31

Cel szczegółowy POWER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa

Cel główny Projektu: Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zgodnych z efektami kształcenia i potrzebami rynku pracy przez realizację wysokiej jakości programów stażowych dla 236 studentów UMP (219K i 39M) kierunków: protetyka słuchu, optometria, farmacja oraz analityka medyczna w okresie 01.11.2017-31.10.2019r.

Osiągnięcie celu głównego zostanie zapewnione poprzez optymalny czas trwania staży, w wymiarze 240h (protetyka słuchu, optometria) oraz 360h (farmacja, analityka med.), min 20h/tyg., które:

Poprzez realizację staży zostaną osiągnięte cele POWER, w tym przede wszystkim cel szczegółowy dotyczący podniesienia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadający potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Cele projektu wpisują się też w:

Planowanym rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji ułatwiający wejście w na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach u 224 osób (187K/37M - 95% Uczestników Projektu). Projekt przyczyni się również zwiększenia prawdopodobieństwa zatrudnienia uczestników projektu w zgodzie z wykształceniem w miejscach odbywania staży w wyniku podniesienia ich kompetencji, jak również do postrzegania staży jako naturalnego etapu na ścieżce od edukacji formalnej do wejścia na rynek pracy. Realizacja Projektu przyczyni się do ugruntowania i rozwinięcia współpracy UMP z gospodarką.

Wartość projektu: 2 238 150,70 PLN
Kwota Dofinansowania: 2 171 006,17 PLN


"Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.02.00-00-I011/16.

Okres realizacji: 2018-04-01 do 2022-12-31

Cel szczegółowy POWER: Zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Cel główny Projektu: Dynamiczny rozwój nauki i technologii, połączony z szybkim wdrażaniem najnowszych osiągnięć do praktyki przemysłowej to podstawowe warunki rozwoju gospodarczego kraju. Interdyscyplinarne Studia doktoranckie NanoBioTech prowadzone przez Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej (WTCh PP), Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej (WBMiZ PP), Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (WF UMP) i Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN (IChB PAN) w zakresie nanonauki, nanotechnologii, nano – i biomateriałów oraz bioproduktów wychodzą naprzeciw zapotrzebowania środowiska na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz stanowią realizację postanowień Unii Europejskiej dotyczących tworzenia trójstopniowego systemu edukacyjnego.

Mają one na celu umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej. W czasie czteroletnich studiów doktorant zdobędzie zaawansowaną wiedzę dotyczącą nanotechnologii i nanomateriałów, a w szczególności nanobiomateriałów.

Celem projektu jest opracowanie i realizacja programu Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich NanoBioTech o zasięgu krajowym (KD6), tworzonych wspólnie przez WTCh PP, WBMiZ PP, WF UM oraz IChB. Wszyscy partnerzy posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora  habilitowanego (KD1).

W ramach projektu założono zrekrutowanie 20 osób (w tym 12 kobiet). Projekt obejmie pełny cykl kształcenia studiów III stopnia (4 lata) zakończony obroną  pracy doktorskiej i uzyskaniem stopnia doktora przez min. 75% uczestników projektu (w tym 9 kobiet).

Program opracowany zostanie na podstawie programów wypracowanych w projekcie pozakonkursowym "Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach" (KD3) i będzie zawierał elementy internacjonalizacji i międzysektorowości oraz współpracy z instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego.

Realizacja programu przyczyni się do zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez:

Wartość projektu: 2 549 895,00 PLN
Kwota Dofinansowania: 2 437 398,15 PLN


"Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.05.04.00-00-0086/16.

Okres realizacji:  2017-01-01 do 2018-12-31

Cel szczegółowy POWER: Rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju

Cel główny Projektu: Dostosowanie oferty kształcenia podyplomowego lekarzy do potrzeb i zmian epidemiologiczno-demograficznych z obszaru chorób układu kostno-stawowego oraz lepsze przygotowanie lekarzy z dziedziny ortopedii dziecięcej poprzez realizację podyplomowego kursu dla 400 lekarzy (322K). Zakłada organizację w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r. 10 edycji kursów kadry medycznej, które przyczynią się do zwiększenia kwalifikacji w zakresie kompleksowej opieki medycznej nad pacjentem przede wszystkim na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej z nabyciem umiejętności wykonywania badań wpisanych do systemu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nabycie i wzrost umiejętności umożliwiających wykonywanie określonych badań diagnostycznych z dziedziny ortopedii dziecięcej  poprzez udział 400 lekarzy w kompleksowym kursie podyplomowym.

Uczestnicy Projektu będą objęci cyklem 10 edycji kursu "Ortopedia dziecięca. Wady postawy ciała i skoliozy" prowadzony przez Klinikę Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej UM w Poznaniu.

Dotyczy zagadnień medycznych opartych o Evidence Based Medicine związanych z wczesnym wykrywaniem lub/i leczeniem obszaru chorób układu. Zakres tematyczny kursu:

 1. Postawa ciała, rozwój, zmienność, wady w postawie, kończyn dolnych u dzieci.
 2. Terapia wad postawy, skolioz i choroby Scheuermanna
 3. Badanie i dokumentowanie postawy ciała
 4. Stany nagłe w ortopedii: objawy, rozpoznanie, leczenie.
 5. Patologia stawu biodrowego, kolanowego, stopy
 6. Traumatologia dziecięca, odmienności względem traumatologii dorosłych.
 7. Zasady i cele podstawowych fizjoterapeutycznych metod korekcji wad postawy ciała,terapii skolizy idiomatycznej.
 8. Pomiar kąta Cobba na zdjęciu RTG. Pomiar kąta rotacji osiowej na zdjęciu RTG. Wyznaczanie wieku kostnego na zdjęciu RTG kręgosłupa (test Rissera) i/lub nadgarstka. Badania dodatkowe: MR, CT, spirometria.
 9. Charakterystyka i diagnostyka skoliozy idiopatycznej: badanie, rozpoznawanie, dokumentowanie-pomiar w płaszczyźnie strzałkowej (inklinometr analogowy/cyfrowy),
 10. Badanie skoliometrem Bunnella w pozycji stojącej/ siedzącej, hipermobilności stawowej, skala Beightona, pionem, kliniczne przyrządowe postawy ciała: inklinometr, pion
 11. Podstawowe rodzaje błędów postawy ciała (zespoły skrzyżowania górnego i dolnego) terapia i różnicowanie od postawy ciała prawidłowej
 12. Badanie kliniczne stawu biodrowego, kolanowego, stopy
 13. Różnicowanie źródła bólu: staw kolanowy czy biodrowy.
 14. Zasady korzystania z metod fizykoterapeutycznych w patologii narządu ruchu u dzieci.
 15. Zasady organizacji opieki zdrowotnej dzieci z patologia narządu ruchu, umiejętność pracy z pacjentem nieletnim z deformacją kręgosłupa oraz jego rodzicami, w interdyscyplinarny  zespole specjalistów.

Wartość projektu: 638 619,00 PLN
Kwota Dofinansowania 619 460,43 PLN

Więcej informacji: www.ump.edu.pl/kursyortopedia


"MEDI+: Centrum Doskonalenia Kompetencji Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.01.00-00-K303/16-00 z dnia 05.01.2017r.

Okres realizacji projektu: od: 2016-11-01 do: 2018-10-31

Cel szczegółowy POWER: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

CELEM GŁÓWNYM projektu „MEDI+” jest przygotowanie 266 studentów (192K,74M) stacjonarnych do wejścia na rynek pracy, poprzez rozwój i wyposażenie ich w kompetencje i kwalifikacje kluczowe dla społeczeństwa oraz pracodawców, w okresie 1.11.2016-31.10.2018.

GRUPA DOCELOWA projektu to 266 studentów (192K, 74M) studiów dziennych 2 ostatnich semestrów w latach akademickich 2016/2017 i 2017/2018:
- Jednolitych studiów magisterskich Wydziału Lekarskiego I (80K, 58M)
- II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunkach
- Pielęgniarstwo (40K, 2M)
- Położnictwo (30K)
- Fizjoterapia (42K, 14M)

ZADANIA W PROJEKCIE:

 1. CERTYFIKOWANE SZKOLENIA I WARSZTATY

-  z przedsiębiorczości (w tym rozliczenia NFZ, aspekty prawne i biznesowe)
-  zawodowe w obszarze profilaktyki jamy ustnej u dzieci
-  zawodowe w obszarze opieki nad pacjentami z różnych kultur i religii (negocjacje, alternatywny plan terapii)
- komunikacyjne: kontakt z pacjentem z innych kultur i jego rodziną, rozwiązywanie konfliktów (wykorzystanie scenariuszy przypadków klinicznych)
-  analityczne: źródła pozyskiwania informacji, planowanie, kreatywne rozwiązywanie problemów.

Łączenie w grupach studentów z wszystkich 4 kierunków pozwoli na zdobycie doświadczenia we współpracy w warunkach odwzorowujących interdyscyplinarną strukturę zespołu medycznego. Będzie to szansa do wymiany doświadczeń i szerszego spojrzenia na prezentowane zagadnienia.

Wnioskodawca zapewni:
- sale szkoleniowe
- materiały w formie elektronicznej
- odzież ochronną
- materiały dydaktyczne
- oprogramowanie
- zasoby naukowe i techniczne UMP

 1. ZADANIA PRAKTYCZNE W FORMIE PROJEKTOWEJ

Organizacja pracy zakłada utworzenie 48 zespołów projektowych (5-6os.), nad którymi czuwać będą opiekunowie projektów. Ich głównym zadaniem będzie nadzór merytoryczny, aktywizacja wszystkich Uczestników Projektu oraz stymulowanie grupy do wykorzystania posiadanych zasobów i umiejętności w zadaniu. Uczestnicy Projektu samodzielnie zadecydują o stosowanych metodach rozwiązywania problemu, użytych źródłach informacji i organizacji pracy. 

Wnioskodawca zapewni:
- sale z pełnym wyposażeniem
- materiały zużywalne
- zasoby naukowe i techniczne UMP
- opiekunów projektów.

 1. WIZYTY STUDYJNE U PRACODAWCÓW.

Krótkie spotkania (4-5 dni) w grupach 14-30os. będą spójne z profilem zawodowym Uczestników Projektu i umożliwią wymianę informacji w ich gronie, a także pomiędzy nimi a przedstawicielami pracodawcy, przy jednoczesnym zachowaniu efektywności kosztowej tej formy edukacyjnej.

Uczestnicy Projektu odbędą wizyty stażowe u pracodawców:
-  Rennes (Francja) - Université de Rennes
-  Bremen (Niemcy) - Universität Bremen
-  Liverpool (Wielka Brytania) - Royal Liverpool University Hospital
-  Warszawa - Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kard. St. Wyszyńskiego
-  Warszawa - Instytut Matki i Dziecka
-  Warszawa - Szpital Św. Zofii

Wnioskodawca zapewni:
- ubezpieczenie dla Uczestników Projektu
- przejazdy w obie strony
- pokrycie kosztów noclegów/stypendia
- wsparcie organizacyjne pracownika UMP
- w razie potrzeby opiekuna

Zadanie wesprze rozwój nabytych w projekcie kompetencji i kwalifikacji, głównie zawodowych. Będzie bodźcem do analizy i modyfikacji własnej pracy w oparciu o przykłady „dobrej praktyki” zastosowanych rozwiązań w najlepszych placówkach krajowych i zagranicznych. Ponadto da studentom możliwość poznania odmiennej kultury innych krajów i wzmocnienia umiejętności językowych poszukiwanych na rynku. Dzięki temu zadanie zwiększy szanse Uczestników Projektu na atrakcyjne zatrudnienie po ukończeniu studiów.

MEDI+ to unikatowy projekt stanowiący początek długotrwałej strategii wsparcia rozwoju kompetencji studentów UMP wchodzących na rynek pracy. Jego schemat opiera się na TRIADZIE: forma wsparcia – rozwijana kompetencja – oczekiwanie wobec kandydata do pracy. Dzięki temu wsparcie jest najbardziej efektywne. Uczestnicy Projektu otrzymują indywidualne diagnozy na wejściu, wielowymiarowe wsparcie w zakresie przedmiotu kształcenia, rozwijanych kompetencji, jak i stosowanych narzędzi, a ponadto wychodzą z projektu z wiedzą nt. swoich umiejętności, co pozwala im świadomie zarządzać karierą.

Wartość projektu: 1 847 087,04
Kwota dofinansowania EFS: 1 556 724,96


"Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy budową chemiczną substancji aktywnych biologicznie a właściwościami istotnymi dla efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii"

Projekt pozakonkursowy o charakterze koncepcyjnym pt. „Najlepsi z najlepszych!” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproponowany do realizacji projekt ma charakter interdyscyplinarny. Dyscypliną wiodącą dla niniejszego projektu są nauki farmaceutyczne.

Podmiotem projektu będą badania nad zależnościami pomiędzy budową chemiczną substancji farmaceutycznie aktywnych (ang. APIs - active pharmaceutical ingredients) a ich właściwościami fizykochemicznymi oraz efektywnością i bezpieczeństwem ich działania farmakologicznego. Do realizacji zaplanowanych badań zostaną wykorzystane metody z dziedzin:

Celem projektu jest modelowanie zależności między strukturami chemicznymi APIs a ich właściwościami fizykochemicznymi istotnymi dla prac nad innowacyjnymi postaciami farmaceutycznymi oraz ich efektywnością i bezpieczeństwem w farmakoterapii. W efekcie realizacji głównych założeń projektu zostaną wyznaczone zależności wpływu budowy chemicznej związków o działaniu lub potencjale terapeutycznym w odniesieniu do ich właściwości:

W ramach prac badawczych powstaną algorytmy uczenia maszynowego, zdolne do automatycznego tworzenia i optymalizacji modeli matematycznych opisujących powyższe zależności. Osiągnięcie celów projektu pozwoli na prezentację uzyskanych wyników badań na uznanych konferencjach międzynarodowych i towarzyszących im konkursach, które stanowią najważniejsze miejsca wymiany wiedzy interdyscyplinarnej w odniesieniu do synergii badań o profilu farmaceutyczno-chemiczno-informatycznym. Ufamy, iż innowacyjność i oryginalność prezentowanych metod badawczych pozwolą na zdobywanie nagród i wyróżnień w konkursach o zasięgu międzynarodowym.

Opis projektu:

Obserwowany w krajach rozwiniętych wzrostowy trend zapadalności na choroby cywilizacyjne implikuje konieczność intensyfikacji badań w obszarach projektowania nowych APIs oraz optymalizacji postaci istniejących już leków. Sprostanie wyzwaniom stawianym przed współczesną farmacją jak i przyspieszenie rozwoju nauk farmaceutycznych możliwe jest jedynie poprzez współpracę ekspertów w zespołach interdyscyplinarnych. Istotnym partnerem w pracy badawczej dla naukowców prowadzących badania nad wyżej wymienionymi aspektami są eksperci z dziedziny nauk informatycznych. Każdego dnia praca laboratoryjna generuje ogromne zbiory danych pierwotnych, o których przydatności decyduje ich analiza oraz przetworzenie pod kątem poszukiwania skorelowanych zmiennych (ang. data mining). W farmacji, istotne zastosowanie znalazły modele wiążące zbiory danych w zależności QSAR oraz QSPR (ang. Quantitative structure–activity/property relationship). Uznanie modeli matematycznych przez środowisko naukowe oraz organy regulacyjne Parlamentu Europejskiego w ramach dyrektywy REACH pozwalają sądzić, że rozwój tego typu algorytmów wskaże przyszły trend także w badaniach nad nowymi lekami.

Innowacyjność i unikalność metody modelowania zależności QSAR i QSPR proponowanej w niniejszym projekcie polega na wykorzystaniu obliczeń kwantowo-chemicznych sprzężonych z hybrydowymi algorytmami uczenia maszynowego. Istotą projektu jest nadanie algorytmom zdolności do automatycznej optymalizacji własnych parametrów oraz deskryptorów wejściowych związków bazując na ich strukturze elektronowej i atomowej (3D-QSAR). Realizację powyższych założeń zapewni sprzężenie trzech metod obliczeniowych:

Procedura tworzenia danego modelu będzie polegała kolejno na:

 1. optymalizacji struktur chemicznych obecnych w danym zbiorze danych z wykorzystaniem DFT oraz wyznaczenie populacji elektronowej z wykorzystaniem QTAIM,
 2. utworzenia treningowych i testowych zbiorów danych wiążących trójwymiarową informację o populacji elektronowej w cząsteczce z określoną właściwością tej cząsteczki,
 3. utworzenia modelu QSAR/QSPR poprzez uczenie maszynowe sieci neuronowych na podstawie zbiorów danych,
 4. optymalizacja parametrów i architektury sieci neuronowych przez algorytm ewolucyjny na podstawie parametrów walidacyjnych sieci,
 5. wybór najlepszego modelu powstałego w toku działania algorytmu ewolucyjnego oraz walidacja modelu na podstawie niezależnych danych.

Dane wejściowe dla algorytmów będą zawierały wzory strukturalne cząsteczek oraz odpowiadającą im zmierzoną wartość danej właściwości. Wybrane zostaną bazy obejmujące właściwości fizykochemiczne, dane dotyczące przenikalności przez błony biologiczne uzyskane w badaniach z modelem PAMPA (ang. parallel Artificial Membrane Permeation Assay) aktywności inhibitorów substancji P, dane dotyczące toksyczności uzyskane w testach Amesa i w testach na drożdżach (wyniki własne i dane literaturowe). W efekcie zaplanowanych działań powstaną modele pozwalające na przewidywanie właściwości substancji, o niezbadanych dotąd właściwościach.

Prace powstałe w wyniku realizacji projektu prezentowane będą na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz towarzyszących im konkursom z dziedzin chemii farmaceutycznej, toksykologii, chemii informatycznej oraz uczenia maszynowego, afiliowanych przez uznane towarzystwa naukowe. Dobór różnorodnej tematyki konferencji był dokonany w odniesieniu do interdyscyplinarności projektu. Daje ona możliwość zaprezentowania i dyskusji wyników wszystkich aspektów prac badawczych oraz „walki” o nagrody wśród młodych naukowców prowadzących badania o tematyce zarówno informatycznej jak i farmaceutycznej. Należy zwrócić uwagę, iż interdyscyplinarność założonych do prowadzenia badań jest odpowiedzią na aktualną tendencję do poszukiwania rozwiązań na styku dziedzin, wzajemnie się wspierających. A „dwudziedzinowość” osoby głównego wykonawcy (absolwent informatyki, student farmacji) poparta już znacznym doświadczeniem badawczym o charakterze interdyscyplinarnym, stanowi gwarancję realizacji badań na najwyższym poziomie doskonałości naukowej, co przełoży się z pewnością na osiągnięcie sukcesów w zaplanowanych konkursach. Innowacyjność zastosowania algorytmów uczenia maszynowego oraz metodyki tworzenia modeli QSAR i QSPR w odniesieniu do definiowania relacji istotnych w badaniach z zakresu nauk farmaceutycznych będzie także ważna z punktu widzenia efektywności i bezpieczeństwa terapeutycznego badanych APIs, co dodatkowo stanowi przewagę projektu względem badań o charakterze tylko poznawczym.

Czas realizacji: 01.03.2016 - 15.02.2017
Dofinansowanie: 160 000.00

Opiekun projektu: Dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek


"Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium" UDA-RPWP.05.04.00-30-001/15

Projekt dotyczy działań inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni pod podcieniem, który powstał w trakcie wcześniejszej rozbudowy i nadbudowy budynku Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, usytuowanego na os. Rusa 25a w Poznaniu. Projektuje się zabudowę parteru pod nawisem oddziału medycyny paliatywnej, a dokładniej jego łącznikiem z obrysem istniejącego budynku. W ramach inwestycji powstanie sala wykładowa przeznaczona dla 50 osób z możliwością podziału na dwie mniejsze sale seminaryjne. Zaplecze sali, to jest: pomieszczenia sanitarne oraz magazynowe. Ponadto hol wejściowy zapewniającego dostęp do sali seminaryjnej, a także przejście do istniejącej części budynku głównego na pozostałe oddziały.

Nowopowstała infrastruktura - podobnie jak już istniejąca - zostanie przekazana w nieodpłatne użytkowanie Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, dla którego Wnioskodawca jest organem założycielskim. Szpital, zgodnie ze Statutem zatwierdzonym przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Uczelni oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym).

Realizacja inwestycji będzie obejmować: roboty ogólnobudowlane, roboty sanitarne (instalacja ogrzewania, wody, kanalizacji, wentylacji i klimatyzacji) oraz instalacje elektryczne. Projektowana rozbudowa stanowi poszerzenie istniejącego programu użytkowego Hospicjum Palium, które jest wyodrębnionym w działalności leczniczej Szpitala przedsiębiorstwem - jednostką lokalną w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, dla której nie sporządza się odrębnego bilansu. Na terenie Hospicjum znajduje się siedziba Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, która będzie realizować działania dydaktyczne w nowych pomieszczeniach powstałych w wyniku realizacji projektu. Pomieszczenia te będą nie tylko służyły studentom Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ale także wolontariuszom skupionym wokół Hospicjum Palium. Rozpoczęcie rzeczowe i finansowe inwestycji planowane jest na 07.2015r., zakończenie planuje się na 12.2015 r.

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu.

Całkowita wartość projektu:  625 430,42 PLN 
Wartość dofinansowania:  469 072,81 PLN

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na kwiecień 2015r., a zakończenie finansowe na grudzień 2015r.


"Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej" UDA-RPWP.05.01.00-30-001/15 projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Projekt pod nazwą: "Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej" ma w efekcie końcowym wpłynąć na poprawę jakości kształcenia, ale także uwzględnia standardy kształcenia dla kierunków studiów: lekarsko-dentystycznego. Standardy te implementują wymogi dotyczące kształcenia i szkolenia przygotowujące do wykonywania zawodu lekarza-dentysty określone w przepisach Unii Europejskiej. Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym zmiany w systemie kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym, gdzie nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu lekarza został położony już na etapie studiów – w szczególności poprzez wprowadzenie praktycznego nauczania w dziedzinach klinicznych. Te zmiany wynikają z trendów w opiece stomatologicznej i ich wpływu na profil lekarza dentysty w przyszłości. Symulacja medyczna mimo upływu lat nadal jest innowacyjną techniką edukacyjną obecną od wielu lat na świecie i dynamicznie rozwijającą się dziedziną kształcenia w Polsce. Nowoczesne Centrum Symulacji Stomatologicznej pozwoli na pełne realizowanie potrzeb nowoczesnych technik edukacyjnych Wydziału II Lekarsko-Stomatologicznego.

Celem operacyjnym projektu jest przebudowa obiektów infrastruktury dydaktycznej, zlokalizowanej na terenie budynku Collegium Stomatologicum w Poznaniu. W wyniku działań projektowych nastąpi Rozbudowa Wydziału Lekarskiego II o nowe pomieszczenia dydaktyczne, które dotychczas były użytkowane przez Katedrę i Zakład Technologii Postaci Leku - Wydziału Farmaceutycznego UMP. Przedmiotowym działaniom infrastrukturalnym towarzyszyć będzie wyposażenie w nowoczesny sprzęt i pomoce optymalizujące proces kształcenia. W wyniku realizacji działań uczelnia zakłada poprawę jakości kształcenia i warunków socjalnych studentów oraz kadry akademickiej na kierunkach studiów: lekarsko-dentystycznym, technik dentystyczny oraz kierunku zdrowie publiczne, specjalność: higiena dentystyczna. Jako cel strategiczny uczelnia stawia poprawę pozycji konkurencyjnej jednostki w regionie, a tym samym umocnienie pozycji województwa jako silnego ośrodka akademickiego. W ten sposób uczelnia przyczyni się do celów wskazanych dla działania 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego, który zakłada zwiększenie dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej.

W ramach wyposażenia sal zostanie utworzonych 60 stanowisk pracy dla studentów:

FANTOM TYP A - Specyfikacja wyposażenia stanowiska typ A łącznie 42 szt.

 1. System komunikacji pomiędzy stanowiskiem fantomowym studenta a wykładowcą
 2. Unit symulacyjny (fantom)
 3. Popiersie
 4. Głowa fantomowa
 5. Krzesełko
 6. Turbina
 7. Złączka turbinowa
 8. Mikrosilnik
 9. Kątnica przyspieszająca
 10. Skaler pneumatyczny
 11. System ślinociąg + ssak
 12. Monitor LCD
 13. System oceny preparacji


FANTOM TYP B - Specyfikacja wyposażenia stanowiska typ B łącznie 18 szt.

 1. System komunikacji pomiędzy stanowiskiem fantomowym studenta a wykładowcą
 2. Unit symulacyjny
 3. Lampa zabiegowa
 4. Krzesełko
 5. Głowa fantomowa
 6. Popiersie
 7. Dmuchawka
 8. Turbina
 9. Złączka turbinowa
 10. Mikrosilnik
 11. Kątnica
 12. Kątnica przyspieszająca
 13. Skaler piezoelektryczny
 14. System ślinociąg + ssak
 15. Monitor LCD 17 cali
 16. System oceny preparacji

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu. 

Całkowita wartość projektu:  6 555 900,00 PLN 
Wartość dofinansowania:  3 997 500.00PLN

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na marzec 2015 r., a zakończenie finansowe na październik 2015 r.


„Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - eUczelnia” nr UDA - RPWP.02.09.02-30-002/14-00 projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, Schemat II Informatyzacja szkół wyższych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Misją Projektu jest wdrożenie bezpiecznego i nowoczesnego systemu informatycznego, który będzie bazą dla docelowej infrastruktury wspierającej najważniejsze procesy Uczelni, umożliwiającego kontynuowanie jej rozwoju oraz wypełnianie statutowych zadań na najwyższym dostępnym poziomie.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie warunków sprzyjających wzrostowi liczby e-usług i poprawienie jakości dotychczas świadczonych usług na rzecz społeczności akademickiej i obywateli, poprzez stworzenie warunków umożliwiających ich rozwój w kluczowych obszarach aktywności Uczelni. Celem operacyjnym są działania infrastrukturalne związane z wprowadzeniem elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności.

Projekt dotyczy adaptacji istniejącego obiektu w budynku Collegium Chmiela UMP na potrzeby nowej serwerowni oraz zakupie środków trwałych i licencji, celem wyposażenia nowej i dotychczas funkcjonującej serwerowni. 

Planuje się także uruchomienie dwóch miejsc bezprzewodowego dostępu do Internetu z usługą eduroam. Ponadto planuje się także rozbudowę laboratoriów komputerowych na potrzeby projektów e-learningowych i modyfikacje stanowisk komputerowych służących do obsługi toku studiów.

Integralną część stanowi modernizacja i rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią, pod kątem aktualnych potrzeb i realizowanych zadań, zwiększenia niezawodności i poprawy efektywności, niezbędnej do świadczenia usług z zakresu e-edukacji. Działania te przyczynią się do wzrostu danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu technologii informacyjnej, które dotyczą podstawowych obszarów aktywności Uczelni w sferze zarządzania: strategicznego, taktycznego i operacyjnego.

Projekt ma charakter kompleksowy, realizowany jest zgodnie z aktualną koncepcją informatyzacji uczelni. Sposób realizacji projektu uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług oraz zapewnienia ciągłości transmisji, a także możliwość rozbudowy na inne obszary, które mogą być realizowane w przyszłości.

Lokalizacja działań inwestycyjnych będzie miała miejsce w następujących przypadkach:

1. W dotychczasowej serwerowni zlokalizowanej w Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu ul. Przybyszewskiego 37a. 

2.Nowa serwerownia powstanie w budynku Collegium Chmiela Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – działania inwestycyjne będą polegały na wyposażeniu pomieszczenia na potrzeby zapasowej serwerowni UMP.

Głównym celem działań inwestycyjnych jest podniesienie poziomu niezawodności świadczonych usług, zabezpieczenie dorobku cyfrowego UMP (bazy danych), jak również bilansowanie zapotrzebowania na moc obliczeniową (load balancing serwerów). W zakres prac wchodzą: prace modernizacyjne i instalacyjne związane z przystosowaniem pomieszczenia, jak również zakup sprzętu (urządzenia sieciowe, serwery, macierze dyskowe) oraz licencje (systemy operacyjne oraz programy do wirtualizacji). 

3.Uruchomienie czterech miejsc bezprzewodowego dostępu do Internetu z usługą eduroam. Planowane są miejsca między budynkami: Centrum Biologii Medycznej, Centrum Kongresowo-Dydaktycznym oraz budynkiem Stomatologii, a także obok Domu Studenckiego Aspirynka w kampusie UMP Bukowska/Przybyszewskiego, gdzie planuje się utworzenie zielonych terenów rekreacyjnych dla studentów i pracowników.

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu. 

Rozpoczęcie inwestycji planuje się na luty 2015r., a zakończenie finansowe na czerwiec 2015r. 

Całkowita wartość projektu: 3 690 000,00 PLN 
Wartość dofinansowania: 2 550 000,00 PLN


"Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia "Protetyka Słuchu"" UDA-RPWP.05.1.0-30-001/14

Celem projektu jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na oferowanych dotychczas i nowo otwartym kierunku studiów 2 stopnia „Protetyka Słuchu”, nawiązującego do potrzeb regionalnego rynku pracy. 

Bezpośrednim rezultatem będzie wzrost "liczby studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów" (48 studentów - osiągnięty 2015 r.). 

Lokalizacja: Collegium Chemicum, ul. Grunwaldzka 6

Katedra: Katedra Biofizyki

Działania:
Projekt dotyczy działań inwestycyjnych polegających na przebudowie istniejących obiektów dydaktycznych, celem otwarcia studiów 2 stopnia Protetyka Słuchu. Integralną część stanowi wyposażenie tychże sal w sieć LAN oraz zakup pomocy dydaktycznych, które umożliwią studentowi praktykowanie w naturalnym środowisku dla wykonywanego w przyszłości zawodu. 

Pracownie dydaktyczne: dyplomowa i audiometrii obiektywnej, audiometrii , dopasowania i miernictwa, otoplastyki oraz komputerowa, będą wyposażone nie tylko w sprzęt obecnie stosowany w praktyce zawodowej, ale również w technologie dopiero wkraczające w ten obszar. Niezbędne jest bowiem wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą diagnostyki zmysłu słuchu jak również metod oceny urządzeń wspomagających słyszenie w zakresie zdecydowanie szerszym niż na studiach licencjackich. 

Działania projektu spełnią oczekiwania studentów, poprawią jakość kształcenia, pozwolą zwiększyć ilość studentów na prowadzonych dotychczas i nowo otwartych kierunkach. 

Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na 06.2014r. W jej zakres wchodzą: prace budowlane w poszczególnych obiektach dydaktycznych, polegające na robotach budowlanych związanych z przebudową dotychczasowych pomieszczeń dydaktycznych i wymianą istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowanie okładziny ściennej do potrzeb izolacyjności akustycznej. Prace instalacyjne, w tym dotyczące istniejącej sieci wod. – kan., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz elektrycznej i nisko-prądowej. Planuje się zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. 

W czasie trwania projektu będą prowadzone działania promocyjno - informacyjne podnoszące kwestię udziału środków EFRR we współfinansowaniu Projektu. 

Zakończenie finansowe projektu, które poprzedzi jego audyt planuje się na 10.2014r. 

Całkowita wartość projektu: 1 902 600,00 PLN 
Wartość dofinansowania: 1 600 000,00 PLN
Termin realizacji:  01.06.2014r do 31.10.2014r


"Uniwersyteckie Centrum Biologii Medycznej w Poznaniu" - projekt realizowany w ramach programu Infrastruktura i Środowisko, finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jego głównym celem jest: 
- rozbudowa bazy lokalowej Uniwersytetu Medycznego i wyposażenie jej w nowoczesną aparaturę badawczą,
- optymalne wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury Uczelni,
- zwiększenie oferty dydaktycznej i jej uelastycznienie,
- zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia.

Projekt architektoniczny przewiduje docelowo realizację trzech segmentów budynku (skrzydła A, B i C)
Powierzchnia użytkowa trzech segmentów: 15.927.90 m kw.
Wartość projektu: 67.750.209,01 PLN
Wartość dofinansowania: 52 932 247,81 PLN
Termin realizacji projektu został przedłużony do 31.01.2014 r.

Inwestycja jest oddana do użytku, w ramach zajęć dydaktycznych od początku roku akademickiego 2013/2014 przeprowadzane są wykłady i seminaria dla studentów wszystkich wydziałów i kierunków.

"Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" projekt realizowany w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wartość projektu: 19 247 483,91 PLN
Współfinansowanie programu zapewnione przez Ministra Zdrowia
Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Akademia Medyczna we Wrocławiu
Ramy czasowe realizacji programu: 01.07.2012 r. - 31.12.2016 r.

Celem programu jest zmniejszenie nasilenia i częstotliwości występowania choroby próchnicowej zębów u małych dzieci w wieku do 5 lat. W ramach programu realizowana będzie edukacja prozdrowotna i profilaktyka stomatologiczna chorób jamy ustnej, obejmująca
także kampanię informacyjną w zakresie: wykonywania zabiegów higienicznych w jamie ustnej u dzieci, promowania zasad właściwego sposobu żywienia wraz z dbałością o konsystencję pokarmów oraz zwalczania szkodliwych nawyków i dysfunkcji.

» Więcej informacji o projekcie


PROJEKTY BADAWCZE realizowane w ramach programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

POMOST "Role of tumor derived exosomes (TEX) in induction of immune suppression through the adenosinergic pathway in overian cancer"
POMOST/2011-3/10

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Całkowita wartość projektu: 500 000,00 PLN
Część projektowa: 398 000,00 PLN
Część stypendialna: 102 000,00 PLN 
Termin realizacji: 01.11.2011 do 31.10.2014 r.
Laureat projektu: dr n. med. Marta Szajnik-Szczepański

TEAM "Predicting adverse clinical outcomes in patients with implanted defibrillating devices"
TEAM/2009-4/4

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Całkowita wartość projektu: 1 520 000,00 PLN
Część projektowa: 721 000,00 PLN
Część stypendialna: 799 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.03.2010r do 28.02.2014 r.
Laureat projektu: dr hab. Przemysław Guzik

WELCOME - Projekt pod nazwą "Role of KAP1 and KRAB Zinc Finger Proteins in Epignetic Mechanisms Involved in Reprogramming and Self-Renewal of Induced Pluripotent Stem cells"
WELCOME/2010-3/3

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 4 954 000,00 PLN
Termin realizacji: 01.11.2010 do 30.06.2015 r.
Laureat projektu: dr n. med. Maciej Wiznerowicz

VENTURES "Opracowania pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutycznej zawierającej analog karbapenemu".
Ventures/2011-8/7

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 79 000,00 PLN
Umowa realizowana od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2013 r.
Laureat projektu: Magdalena Paczkowska


Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 - wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 - wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

"Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV rz soli amoniowych oraz metod ich otrzymywania"
UDA-POIG.01.03.02-30-007/10

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 116 178,00 PLN
Termin realizacji: 01.01.2011 r. do 30.06.2015 r.

"Stilbeny o wysokiej aktywności chemoprewencyjnej i cytostatycznej – wsparcie ochrony patentowej i komercjalizacja wynalazku"
UDA-POIG.01.03.02-30-080/10

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Innowacyjna Gospodarka
Wartość projektu: 176 770,45 PLN
Termin realizacji: 01.10.2011r do 31.03.2015 r.


Projekt Systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgłoszony przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie  „Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów, lekarzy medycyny pracy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest wsparcie części teoretycznej kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach kardiologii, medycyny pracy i onkologii co jak się zakłada, przełoży się na wzrost liczby specjalistów, a tym samym na zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych i poprawy stanu zdrowia osób pracujących.

"Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych specjalności tj. onkologów, kardiologów i lekarzy medycyny pracy"
Umowa nr ZP-1200/29,30,38,44,50,56,62,68,77,78,170/13/UE
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
14.02.2012r do 31.12.2014r
Wartość projektu : 207 950,00 PLN  
W trakcie trwania projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego przeprowadzono następujące kursy:
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu wrodzonych wad serca"
• "Postępy w diagnostyce i leczeniu nabytych zastawkowych wad serca"
• "Diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca"
• "Diagnostyka i leczenie stabilnej choroby niedokrwiennej serca"
• "Ostre zespoły wieńcowe"
• " Diagnostyka i leczenie niewydolności serca"
• "Onkologia w kardiologii"
• "Nadciśnienie tętnicze"
• "Nowotwory szyjki macicy"


E-szpital - rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w obszarze ochrony zdrowia

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest realizatorem projektu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnego systemu umożliwiającego pełną cyfryzacją dokumentacji medycznej i elektroniczny obieg dokumentów administracyjnych. Zadania zrealizowane w ramach projektu to zakup, konfiguracją i wdrożeniem systemów informatycznych oraz budową nowoczesnej serwerowni.

Co to oznacza w praktyce:

- zwiększenie bezpieczeństwa danych,
- zwiększenie dostępu do elektronicznej dokumentacji medycznej,
- szybki dostęp do wyników badań,
- składanie wniosków do szpitala w formie elektronicznej,
- zwiększenie bezpieczeństwa danych medycznych.

Wartość projektu to 2.058.091,82 zł z czego kwota dofinansowania wynosi 2.017.173,93 zł

 

Kontakt

Dział Nauki, Innowacji
i Zarządzania Projektami

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54, 854-60-53, 854-62-51, 854-62-91
fax: 61 854-61-07