Mostum

Logo MOSTUM

Zgodnie z wolą Rektorów Uczelni Medycznych w dniu 21.02.2011 r. zostało podpisane Porozumienie podejmujące współpracę polegającą na utworzeniu i realizacji Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM. Celem Programu jest wymiana studentów studiów stacjonarnych, których zainteresowania mogą być realizowane poza macierzystą uczelnią, poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innej niż macierzystej uczelni.

Zasady Rekrutacji:

 1. Do udziału w programie może aplikować każdy student, który jest studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub drugiego semestru studiów drugiego stopnia, nie przebywa na urlopie dziekańskim lub innym urlopie wynikającym z Regulaminu Studiów.
 2. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w macierzystej Uczelni.
 3. Przyjęcie studentów w ramach programu odbywa się w ramach tego samego kierunku studiów i formy kształcenia.
 4. Formularz aplikacyjny do Programu, zaopiniowany przez Dziekana właściwego Wydziału oraz Koordynatora Programu, należy przesłać na adres właściwego Dziekanatu UMP - zał. nr 1.
 5. Informacja o zakwalifikowaniu do Programu, wysyłana jest do studenta na adres podany we wniosku.
 6. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu, student zobowiązany jest przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych, przekazać do właściwego Dziekanatu UMP Porozumienie o programie zajęć - zał. nr 2.
 7. Student, który zostanie zakwalifikowany do udziału w programie zobowiązuje się do powrotu do Uczelni macierzystej po ustalonym czasie wymiany.
 8. Uczelnia przyjmująca studenta, w miarę swoich możliwości zapewnia miejsca w domach studenckich na zasadach i warunkach odpłatności obowiązujących
  w Uczelni przyjmującej.
 9. Studentowi uczestniczącemu w Programie przysługują świadczenia socjalne oraz inne, do których jest uprawniony w Uczelni macierzystej – stypendia wypłaca Uczelnia macierzysta studenta.

Realizacja programu studiów:

 1. Student realizuje program według Porozumienia o programie zajęć zaakceptowanego przez Uczelnię macierzystą i przyjmującą.
 2. Tryb zaliczenia semestru lub roku oparty jest o przyjęty system ECTS.
 3. W przypadku wystąpienia różnic programowych Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do umożliwienia studentowi ich zrealizowania.
 4. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza Dziekan właściwego Wydziału UMP - zał. nr 3.
 5. Zrealizowany program studiów jest zaliczany przez Dziekana Uczelni macierzystej, bądź osobę przez niego uprawnioną na koniec każdego semestru.
 6. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów Uczelni przyjmującej są brane pod uwagę przy obliczeniu średniej za dany rok akademicki oraz średniej z całego toku studiów.

Warunki aplikacji na Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu:

 1. O przyjęcie może ubiegać się student, który zaliczył pierwszy rok nauki oraz uzyskał średnią ocen w uczelni macierzystej minimum 4,0.
 2. Miejsca oferowane są na drodze wymiany tj. student za studenta.
 3. Maksymalny czas pobytu studenta w Uczelni to okres 1 roku.
 4. W Programie nie może uczestniczyć student ostatniego semestru studiów.

Termin rekrutacji:

Od 1 maja do 1 czerwca każdego roku.

Dokumenty:

» Formularz aplikacyjny
» Porozumienie o programie zajęć
» Wykaz zaliczeń
» Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach w UMP
» Koordynatorzy programu
» Porozumienie
» Aneks do porozumienia
» Regulamin

 

Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Studenckich
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-23, 854-60-72
e-mail: sprawy_studenckie@ump.edu.pl