Ważne dokumenty

1. Biuletyn Informacji Publicznej UMP
2. Uchwały Senatu
3. Zarządzenia Rektora
4. Statut Uczelni
5. Strategia Rozwoju Uczelni
6. Strategia Umiędzynarodowienia UMP
7. Logotyp Uczelni - [JPG] [CDR]
8. Logotyp Uczelni w wersji anglojęzycznej - [JPG] [CDR]
9. Księga Znaku
10. Listowniki i wizytówki
11. Regulamin Organizacyjny
12. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP
13. Kodeks Etyki
14. Regulamin Pracy
15. Regulamin Wynagradzania Pracowników
16. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
17. Regulamin udzielania zamówień publicznych
18. Regulamin Centrum Nauczania w Języku Angielskim
19. Umowy
20. Regulaminy odbywania podróży służbowych
21. Regulamin studiów, Regulamin studiów podyplomowych, Regulamin Szkoły Doktorskiej, Regulamin organizacji studenckich, Regulamin Domów Studenckich, Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich, Regulamin świadczeń dla studentów, Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
22. Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP
23. Procedury systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w UMP
24. Druk sylabusa dla przedmiotów na studiach doktoranckich
25. Polityka Ochrony Danych Osobowych
26. Polityka prywatności
27. Deklaracja dostępności

 

Komunikat

Formularze, wnioski i wzory umów dla pracowników dostępne są w systemie
WISUS P