Ważne dokumenty

1. Biuletyn Informacji Publicznej UMP
2. Uchwały Senatu
3. Zarządzenia Rektora
4. Zarządzenia Kanclerza
5. Statut Uczelni
6. Strategia Rozwoju Uczelni
7. Strategia Umiędzynarodowienia UMP
8. Logotyp Uczelni - [JPG] [CDR]
9. Logotyp Uczelni w wersji anglojęzycznej - [JPG] [CDR]
10. Księga Znaku
11. Listowniki i wizytówki
12. Wzory dyplomów
13. Regulamin Organizacyjny
14. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP
15. Kodeks Etyki
16. Regulamin Pracy
17. Regulamin Wynagradzania Pracowników
18. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
19. Regulamin udzielania zamówień publicznych
20. Plany postępowań o udzielenie zamówień
21. Regulamin Centrum Nauczania w Języku Angielskim
22. Umowy
23. Regulaminy odbywania podróży służbowych
24. Regulamin studiów, Regulamin studiów podyplomowych, Regulamin Szkoły Doktorskiej, Regulamin organizacji studenckich, Regulamin Domów Studenckich, Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich, Regulamin świadczeń dla studentów, Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
25. Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP
26. Procedury systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w UMP
27. Druk sylabusa dla przedmiotów na studiach doktoranckich
28. Polityka prywatności
29. Polityka prywatności - aplikacja jUMP
30. Deklaracja dostępności
31. Konflikt interesów
32. Praca zdalna - Porozumienie ze Związkami Zawodowymi

 

Komunikat

Formularze, wnioski i wzory umów dla pracowników dostępne są w systemie
WISUS P