Współpraca międzynarodowa

Programy międzynarodoweErasmus+

Uczelnie partnerskie

 

OTWARTA REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+ - PRAKTYKI 2017/18

Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+

W dniach 4-26.05.2017 zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych dotyczących wyjazdu na praktyki. Wyjazd dotyczy okresów: wakacje 2016/17 lub 2017/18.

Ważna informacja: udokumentowana średnia ocen za wszystkie ukończone lata studiów liczona zgodnie z zasadami stypendium naukowego musi wynosić co najmniej 3,11 – wymagane zaświadczenie z dziekanatu. Kandydat  jest zobowiązany okazaniem się wstępną zgodą instytucji przyjmującej (np. w formie e-mail).

Termin składania aplikacji: 26.05.2017, godz. 15:30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÓR NA STAŻE W KILONII

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 25 kwietnia 2017 rozpoczynamy kolejny nabór na staże naukowe w Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii (długość pobytu: od 2 do 4 miesięcy).

Staże przewidywane są dla młodych, pełnoetatowych pracowników oraz doktorantów (kandydat do dnia 30 kwietnia roku składania aplikacji, nie może  mieć ukończonego 35 roku życia), którzy jednak legitymują się pewnym dorobkiem naukowym.

Od roku akademickiego 2017/18 uniwersytet w Kilonii ograniczył przyjmowanie kandydatów do tych, których kariera naukowa dotyczy jedynie dziedzin, podlegającym Wydziałowi Medycznemu niemieckiej uczelni.

Szczegóły dostępne są na stronie:  http://www.medizin.uni-kiel.de/en/institutes-departments

Staże w Kilonii przyznawane będą według określonych zasad dostępnych w regulaminie: plik

Podobnie jak w latach ubiegłych, strona niemiecka będzie wypłacać stypendium w wysokości 200€ na tydzień, natomiast Uniwersytet Medyczny pokryje koszty podróży i ubezpieczenia.

 Wymagane dokumenty (w języku angielskim albo w języku niemieckim i polskim):

- Życiorys według wzoru: PL - plik; EN - plik

- Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wystawione przez instytucję do tego upoważnioną lub Studium Języków Obcych,

- Lista publikacji według przyjętych zasad (artykuły oryginalne, poglądowe, komunikaty zjazdowe),

- Proponowany program pobytu według wzoru: program_naukowy PL - plik; scientific_programme - plik

- Opinia bezpośredniego przełożonego.

Komplet dokumentów należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej: ul. Fredry 10, pokój 116 (tel. 61 854 62 50).

Ostateczny termin składania kompletu dokumentów upływa 15 maja 2017r., o godzinie 15.00.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Prorektor ds. Kadr i Współpracy Międzynarodowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMY STYPENDIALNE RZĄDU FRANCUSKIEGO 2017/18

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy.

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom przed 45 rokiem życia (wymagany tytuł naukowy doktora/profesora lub status badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji dostępne na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

Termin składania wniosków: 16 maj 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na Uniwersytecie Medycznym od wielu lat.

W związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej szczególnie dużą rolę w pracach działu odgrywają programy europejskie. Od roku 2006 jesteśmy Lokalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Do obowiązków Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej należy:

1. Prowadzenie działań związanych z obsługą programów Unii Europejskiej (m. in. Programy Ramowe Unii Europejskiej, Erasmus)

- przybliżanie pracownikom naukowym problematyki programów europejskich, organizowanie szkoleń,
- pomoc w wypełnianiu wniosków,
- opracowywanie i administrowanie stroną internetową DWMiIE,
- obsługa administracyjna studentów wyjeżdzających i przyjeżdzających w ramach programu Erasmus.

2. Opracowywanie i przygotowywanie umów międzynarodowych.
3. Obsługa administracyjna działań podejmowanych przez Władze Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.

mgr Małgorzata Piórkowska
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-50
mgr Ewa Kaniewska
e-mail: ekaniew@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-35

4. Prowadzenie działań związanych z obsługą wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni:

- przyjmowanie wniosków wyjazdowych,
- dokonywanie rezerwacji i zakup biletów,
- dokonywanie przelewów bankowych (opłat rejestracyjnych, depozytów hotelowych),
- przygotowywanie diet na wyjazd zagraniczny,
- rozliczanie wyjazdów zagranicznych, 
- sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań.

5. Prowadzenie spraw związanych z przyjazdami i pobytem gości zagranicznych Uczelni.
6. Administracyjne prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem podyplomowym obcokrajowców.
7. Obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.

mgr Anna Augustyniak
e-mail: augustyniak@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-23
mgr Magdalena Rolska 
e-mail: mrolska@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-34

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl