Współpraca międzynarodowa

Programy międzynarodoweErasmus+

Uczelnie partnerskie

 

OTWARTA REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+ - STUDIA I PRAKTYKI 2017/18

W dniach od 27.03. do 21.04.2017 można składać dokumenty aplikacyjne na wyjazdy na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+. Co ważne, wymagana średnia ocen za pełne lata studiów została obniżona do poziomu nie mniej niż 3,11.

Wykaz wszystkich niezbędnych dokumentów, które należy złożyć znajduje się tu: www.ump.edu.pl/uniwersytet/wspolpraca-miedzynarodowa/erasmus-plus/rekrutacja


DOSTĘPNE MIEJSCA NA STUDIA
:

Wydział Lekarski I: pozostały wolne miejsca na wyjazdy do uczelni w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Włoch i Portugalii.

Wydział Lekarski II: pozostały wolne miejsca na wyjazdy do uczelni we Włoszech, Rydze, Zagrzebiu i Porto.

Wydział Farmaceutyczny: pozostały miejsca na wyjazdy do uczelni w Danii i Szwecji - pisanie pracy magisterskiej, Francja/ Rennes, Uczelnie w Hiszpanii, Rydze, w Niemczech i Włoszech.

Wydział Nauk o Zdrowiu:

 

W przypadku chęci wyjazdu na praktykę: konieczne jest złożenie wstępnego zaświadczenia z instytucji przyjmującej potwierdzającego możliwość odbycia praktyki wraz z jej zakresem i przybliżonym terminem.

W myśl cytatu z Marka Twaina: "Trzeba podróżować, żeby się czegoś nauczyć",  zachęcamy do składania aplikacji.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAGRANICZNE STUDENCKIE PRAKTYKI WAKACYJNE - EDYCJA 2017

Dnia 20 marca 2017r. rozpoczyna się rekrutacja na praktyki wakacyjne, współfinansowane przez naszą Uczelnię, a realizowane w ramach umów międzyuczelnianych.

Dokumenty należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej, ul. Fredry 10, w pokojach nr 116 i 122, w godz. 7:30 – 16:00, do dnia 12 kwietnia 2017r.

Pełna oferta praktyk: plik

Regulamin naboru: plik

!Uwaga! Zgodnie z regulaminem do aplikacji należy dołączyć potwierdzenie znajomości języka obcego. Może to być certyfikat państwowy, matura międzynarodowa bądź potwierdzenie ze Studium Języków Obcych UMP (prosimy o zgłoszenie się na dyżur lektora danego języka i przystąpienie do egzaminu).

Wydruk wyniku egzaminu z systemu E-INDEKS nie spełnia warunków regulaminu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NABÓR NA STAŻE W KILONII

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 6 marca 2017 rozpoczynamy kolejny nabór na staże naukowe w Uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii (długość pobytu: od 2 do 4 miesięcy).

Staże przewidywane są dla młodych, pełnoetatowych pracowników oraz doktorantów (kandydat do dnia 30 kwietnia 2017 roku nie może  mieć ukończonego 35 roku życia), którzy jednak legitymują się pewnym dorobkiem naukowym.

Od roku akademickiego 2017/18 uniwersytet w Kilonii ograniczył przyjmowanie kandydatów jedynie z dziedzin, które podlegają Wydziałowi Medycznemu niemieckiej uczelni.

Szczegóły dostępne są na stronie:  http://www.medizin.uni-kiel.de/en/institutes-departments

Staże w Kilonii przyznawane będą według określonych zasad dostępnych w regulaminie: plik

Podobnie jak w latach ubiegłych, strona niemiecka będzie wypłacać stypendium w wysokości 200€ na tydzień, natomiast Uniwersytet Medyczny pokryje koszty podróży i ubezpieczenia.

 Wymagane dokumenty (w języku angielskim albo w języku niemieckim i polskim):

- Życiorys według wzoru: PL - plik; EN - plik

- Zaświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego wystawione przez instytucję do tego upoważnioną lub Studium Języków Obcych,

- Lista publikacji według przyjętych zasad (artykuły oryginalne, poglądowe, komunikaty zjazdowe),

- Proponowany program pobytu według wzoru: program_naukowy PL - plik; scientific_programme - plik

- Opinia bezpośredniego przełożonego.

Komplet dokumentów należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej: ul. Fredry 10, pokój 116 (tel. 61 854 62 50).

Ostateczny termin składania kompletu dokumentów upływa 14 kwietnia 2017r., o godzinie 15.00.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak

Prorektor ds. Kadr i Współpracy Międzynarodowej

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMY STYPENDIALNE RZĄDU FRANCUSKIEGO 2017/18

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy.

Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom przed 45 rokiem życia (wymagany tytuł naukowy doktora/profesora lub status badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji dostępne na stronie: http://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-pobyt-badawczy

Termin składania wniosków: 16 maj 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Współpraca międzynarodowa prowadzona jest na Uniwersytecie Medycznym od wielu lat.

W związku z przystąpieniem Polski do struktur Unii Europejskiej szczególnie dużą rolę w pracach działu odgrywają programy europejskie. Od roku 2006 jesteśmy Lokalnym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Do obowiązków Działu Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej należy:

1. Prowadzenie działań związanych z obsługą programów Unii Europejskiej (m. in. Programy Ramowe Unii Europejskiej, Erasmus)

- przybliżanie pracownikom naukowym problematyki programów europejskich, organizowanie szkoleń,
- pomoc w wypełnianiu wniosków,
- opracowywanie i administrowanie stroną internetową DWMiIE,
- obsługa administracyjna studentów wyjeżdzających i przyjeżdzających w ramach programu Erasmus.

2. Opracowywanie i przygotowywanie umów międzynarodowych.
3. Obsługa administracyjna działań podejmowanych przez Władze Uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.

mgr Małgorzata Piórkowska
e-mail: mpiorkow@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-50
mgr Ewa Kaniewska
e-mail: ekaniew@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-35

4. Prowadzenie działań związanych z obsługą wyjazdów zagranicznych pracowników Uczelni:

- przyjmowanie wniosków wyjazdowych,
- dokonywanie rezerwacji i zakup biletów,
- dokonywanie przelewów bankowych (opłat rejestracyjnych, depozytów hotelowych),
- przygotowywanie diet na wyjazd zagraniczny,
- rozliczanie wyjazdów zagranicznych, 
- sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań.

5. Prowadzenie spraw związanych z przyjazdami i pobytem gości zagranicznych Uczelni.
6. Administracyjne prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem podyplomowym obcokrajowców.
7. Obsługa administracyjna studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.

mgr Anna Augustyniak
e-mail: augustyniak@ump.edu.pl
tel.: 61 854-62-23
mgr Magdalena Rolska 
e-mail: mrolska@ump.edu.pl
tel.: 61 854-60-34

Kontakt

Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej
Collegium Maius
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Kierownik
mgr Bożena Raducha

tel.: 61 854-60-36
e-mail: braducha@ump.edu.pl