Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza drugi nabór na rok akademicki 2017/2018 na kierunek położnictwo studia niestacjonarne II stopnia

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata położnictwo.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia zobowiązani są:

 1. Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.
 2. Złożyć w Dziale Rekrutacji: 
  1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
  2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji
  3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  4. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie  pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia) 
  5. zaświadczenie o średniej  ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na  studiach pierwszego stopnia na ten kierunek lub tryb studiów, na którym nie obowiązuje egzamin wstępny 
  6. jednąfotografię czytelnie podpisaną, 
  7. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku

Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów od  22 września do 28 września 2017 r.  do godz. 15.00
Lista przyjętych zostanie ogłoszona do  29 września 2017 r.


Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza przedłużenie naboru na rok akademicki 2017/2018 na kierunek zdrowie publiczne studia niestacjonarne II stopnia

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub równorzędny.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia niestacjonarne II stopnia zobowiązani są:

 1. Dokonać rejestracji on-line na stronie Internetowej Uczelni i wnieść opłatę rekrutacyjną.
 2. Złożyć w Dziale Rekrutacji:
  1. wydrukowaną i podpisaną ankietę osobową po dokonaniu rejestracji on-line
  2. kserokopię dowodu osobistego potwierdzoną przez organ uprawniony lub Dział Rekrutacji
  3. oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości
  4. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (jeżeli kandydat w momencie składania dokumentów nie posiada dyplomu, składa zaświadczenie o obronie   pracy licencjackiej wraz z końcową oceną studiów I stopnia)
  5. zaświadczenie o średniej  ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na    studiach pierwszego stopnia na ten kierunek lub tryb studiów, na którym nie obowiązuje egzamin wstępny 
  6. jedną fotografię czytelnie podpisaną,
  7. orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań kandydata do podjęcia studiów na wybranym kierunku

Termin rejestracji on-line i dostarczenia dokumentów do 28 września 2017 r.  do godz. 15.00.
Lista przyjętych zostanie ogłoszona do  29 września 2017 r.

Rejestracja Komunikaty Kontakt Zasady rekrutacji Dodatkowy nabór Wymagane dokumenty Terminy Opłaty Limity przyjęć Badania lekarskie Wzór opisu teczki Przelicznik Progi punktowe Akty prawne Kursy maturalne Domy studenckie Stypendia

POZNAJ NASZE KIERUNKI

Wydział lekarski I

Wydział Farmaceutyczny

#Zorganizowani

Dołącz do zorganizowanych.
Zobacz co może zaoferować Ci jedna z najlepszych uczelni medycznych w kraju.
Rozpocznij swoją przygodę z Uniwersytetem Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.