Umowy

» Umowa o dzieło
» Umowa zlecenie
» Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
» Oświadczenie
» Formularz zgłoszeniowy do ZUS z tytułu umowy zlecenie dla zleceniobiorcy spoza uczelni, doktorantów oraz uczestników Szkoły Doktorskiej 2019/2020
» Formularz zgłoszeniowy do ZUS z tytułu umowy zlecenie dla zleceniobiorcy spoza uczelni oraz doktorantów 2018/2019
» Rachunek wraz z zestawieniem godzin (prosimy wydrukować 1 egzemplarz)
» Umowa zlecenie na realizację praktyk studenckich
» Instrukcja pobierania prawidłowego numeru źródła finansowanie z systemu SEMAFOR

Uwaga!

  1. Przypominamy, że zgodnie z Ustawą z dn. 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2016 r. 1265 z dnia 17 sierpnia 2016r), istnieje konieczność rozliczania umowy comiesięcznie, za każdy miesiąc kalendarzowy obowiązywania umowy, w oparciu o prawidłowo wystawiony rachunek wraz z zestawieniem liczby godzin. W przypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę umowy w danym miesiącu kalendarzowym, jest on zobowiązany złożyć oświadczenie potwierdzające ten fakt.
  2. W odniesieniu do umów o dzieło nie ma możliwości miesięcznych wypłat wynagrodzenia, tylko jednorazowo  po zakończeniu  umowy.