< Cofnij

Innowacje w terapii zajęciowej

W dniach 19-20 maja 2022 r. w Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu odbyła się kolejna edycja konferencji: INNOWACJE W TERAPII ZAJĘCIOWEJ, której tematem przewodnim był temat: WSPÓŁPRACA W ZESPOLE - SUKCES W TERAPII. Organizatorem wydarzenia był Zakład Terapii Zajęciowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Wydarzenie zostało objęte honorowymi patronatami przez JM Rektora prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz organizacji zrzeszających środowiska osób z niepełnosprawnościami. Uroczystego otwarcia konferencji dokonała Prorektor ds. Dydaktyki prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka wraz z Prodziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu prof. dr. hab. Przemysławem Lisińskim.

Do udziału w Konferencji zaproszono ekspertów, kształcących na kierunku terapia zajęciowa wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Grono wykładowców stanowili przedstawiciele wybranych dziedzin nauki, dla których terapia osoby chorej, niepełnosprawnej, wykluczonej jest szczególnie ważna. Jak potwierdzają wyniki badań na świecie, najlepsze efekty rehabilitacji uzyskują zespoły terapeutyczne stworzone ze współpracujących ze sobą specjalistów różnych dziedzin.

Pierwszego dnia konferencji prelegenci podzielili się swoją wiedzą, wynikami naukowymi i spostrzeżeniami na temat możliwości terapii zajęciem osób niepełnosprawnych. W trakcie dyskusji okrągłego stołu uczestnicy jednogłośnie potwierdzili pozytywną przyszłość dla zawodu terapeuty zajęciowego i jego znaczenie w pracy zespołów terapeutycznych. Ze względu na dużą liczbę chętnych zgłoszonych do wygłoszenia referatów, sesje popołudniowe odbywały się równolegle. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszyła się Sesja Młodych Terapeutów, na której studenci terapii zajęciowej z całej Polski podzielili się swoimi pierwszymi doświadczeniami i wynikami badań. W drugim dniu wydarzenia przeprowadzone zostały warsztaty tematycznie prowadzone przez praktyków nawiązujące do wykładów z dnia poprzedniego.

Poszukiwanie nowych form skutecznej terapii medycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, zajęciowej, logopedycznej, pielęgniarskiej pozwala na uzyskiwanie coraz lepszych wyników pracy każdej z nich z osobna, jednak praca wielodyscyplinarna i kompleksowa przynosi wymiernie efekty pozwalając na jak najlepsze funkcjonowanie chorego i jego rodziny oraz innych osób wymagających wsparcia w życiu społecznym. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom Konferencji za udział, wymianę doświadczeń oraz poglądów na temat współpracy wielodyscyplinarnej i konieczności kontynuowania tego rodzaju spotkań naukowo-edukacyjnych.

Innowacje w terapii zajęciowej

Innowacje w terapii zajęciowej

Innowacje w terapii zajęciowej

 Innowacje w terapii zajęciowej

Innowacje w terapii zajęciowej

 Innowacje w terapii zajęciowej