< Cofnij

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech - rekrutacja uzupełniająca

Logotypy

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej,
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu

ogłaszają rekrutację uzupełniającą na
4-letnie INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE (ISD)
NanoBioTech
w roku akademickim 2018/2019.

 

O przyjęcie na stacjonarne 4-letnie ISD NanoBioTech, tworzone przez Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania (WBMiZ) Politechniki Poznańskiej, Wydział Technologii Chemicznej (WTCh) Politechniki Poznańskiej oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, prowadzone w języku polskim może ubiegać się osoba, która posiada tytuł magistra lub jest beneficjentem programu „Diamentowy Grant”.

W przypadku cudzoziemców przyjęcie na studia doktoranckie następuje na zasadach obowiązujących obywateli polskich, o ile kandydat spełnia warunki określone w Prawie o Szkolnictwie Wyższym.

Warunkiem koniecznym do zgłoszenia swojej kandydatury jest przesłanie kompletu dokumentów (w formie papierowej) do dnia 28.09.2018 roku (piątek) godz. 14-tej na adres:
Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
Z dopiskiem na kopercie:
dr hab. Beata Stanisz, prof. UM - koordynator Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich NanoBioTech.

» Więcej informacji

 

Logotypy