< Cofnij

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych poszukuje osoby na stanowisko post-doc w grancie NCN nr 2017/25/B/NZ5/02783 na okres 12 miesięcy (z potencjalną możliwością kontynuacji pracy w Klinice). Okres ten może być skrócony i dopasowany do kandydata w razie potrzeby. Minimalny okres zatrudnienia to 6 m-cy.

Projekt skupia się na znaczeniu metylacji w leukocytach u dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelit w kontekście leczenia azatiopryną. Stosowane metody obejmują oznaczanie m.in. metylomu (mikromacierz EPIC), transkryptomu (całkowity, metodą sekwencjonowania), parametrów klinicznych. Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: grudzień 2022 r.

Zachęcamy do składania ofert. Zależy nam na znalezieniu nowego członka zespołu.

Oferta skierowana jest do osób proaktywnych, które gotowe są wnieść na podstawie własnego doświadczenia naukowego oryginalny wkład do interdyscyplinarnego projektu i działalności zespołu. Zespół Kliniki budują osoby o różnym wykształceniu, w tym biotechnologowie, diagności, dietetycy, farmaceuci, lekarze, pielęgniarki i technicy, którzy przyczyniają się do publikowania ok. 60 prac z IF rocznie. Więcej o Klinice: http://pedgastro.ump.edu.pl/

Zadania obejmują m.in.:

Wymagania:

Oczekiwane cechy i umiejętności:

Na stanowisku jw. może być zatrudniona tylko osoba, która w okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN oraz która w okresie pobierania wynagrodzenia z projektu nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy.

Zgłoszenie powinno zawierać:

Warunki wynagrodzenia korzystne (maksymalne według reguł projektu).

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10  (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

 Klauzula Informacyjna:

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2022 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą.

 Dokumenty należy przesłać na adres pedgastro@skp.ump.edu.pl do dnia 20.11.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest do dnia 2.12.2022 r.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod powyższym e-mailem.

 Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.