< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik projektu nr 2021/42/E/NZ7/00246 pt. „Nowatorskie zastosowanie grafenu w przeciwdziałaniu prionowej propagacji alfasynukleiny w chorobie Parkinsona” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania wpływu funkcjonalizowanych nanoczątek GO i GQDs na agregację i rozprzestrzenianie się α-synukleiny w modelach in vitro i in vivo.

Wymagania:

 1. Tytuł magistra (lub równoważnik) w dziedzinie inżynierii nanomateriałów, inżynierii medycznej, nanotechnologii, chemii lub pokrewnych.
 2.  Znajomość technik mikroskopowych, spektroskopowych oraz badań in vitro na liniach komórkowych.
 3. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikowanie się w międzynarodowym zespole badawczym. 
 4. Mile widziana znajomość GROMACS i/lub MATLAB.
 5. Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 6. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem.

Opis zadań:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. CV z uwzględnieniem informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięciach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych
 2. List motywacyjny.
 3. Informację o dorobku naukowym kandydata, w tym publikacjach w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych.
 4. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra (lub informację z dziekanatu o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej).
 5. Mile widziany list referencyjny podpisany przez promotora lub opiekuna pracy magisterskiej lub inżynierskiej.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres: kujawska@ump.edu.pl z adnotacją „Konkurs UMP” w tytule maila, w formie załącznika PDF. Termin składania ofert mija 28.04.2022r.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2022 r.

Forma zatrudnienia - stypendium doktoranckie w wysokości 5 000,00 zł brutto przez 48 m-cy

Planowany termin rozpoczęcia udziału w projekcie: 01.10.2022 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu NCN, który może udzielić dodatkowych informacji:
dr hab. Małgorzata Kujawska
Katedra i Zakład Toksykologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu
ul. Dojazd 30, 60-631 Poznań
e-mail:
kujawska@ump.edu.pl