< Cofnij

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik projektu nr 2021/42/E/NZ7/00246 pt. „Nowatorskie zastosowanie grafenu w przeciwdziałaniu prionowej propagacji alfasynukleiny w chorobie Parkinsona” ogłasza konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta. W ramach projektu zostaną przeprowadzone badania wpływu funkcjonalizowanych nanoczątek GO i GQDs na agregację i rozprzestrzenianie się α-synukleiny w modelach in vitro i in vivo.

Wymagania:

 1. Tytuł magistra (lub równoważnik) w dziedzinie biologii, nauk medycznych lub pokrewnych.
 2.  Znajomość technik immunohistochemicznych, biologii molekularnej i komórkowej.
 3. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikowanie się w międzynarodowym zespole badawczym. 
 4. Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
 5. Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie będzie doktorantem.

Opis zadań:

 Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

 1. CV z uwzględnieniem informacji o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, osiągnięciach wynikających z prowadzenia badań naukowych, stypendiach, nagrodach oraz doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, warsztatach i szkoleniach naukowych, udziale w projektach badawczych.
 2. List motywacyjny.
 3. Informację o dorobku naukowym kandydata, w tym publikacjach w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych.
 4. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra (lub informację z dziekanatu o planowanym terminie obrony pracy magisterskiej).
 5. Dokument potwierdzający posiadanie statusu doktoranta/uczestnika Szkoły Doktorskiej.
 6. Mile widziany list referencyjny podpisany przez promotora lub opiekuna pracy magisterskiej lub inżynierskiej.

Zgłoszenie na konkurs należy przesłać drogą e-mailową na adres: kujawska@ump.edu.pl z adnotacją „Konkurs UMP” w tytule maila, w formie załącznika PDF. Termin składania ofert mija 28.04.2022 r.  

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10.05.2022 r.

Forma zatrudnienia - stypendium naukowe w wysokości 1 000,00 zł /m-c

Okres zatrudnienia ustalony w oparciu o Zasady pobierania stypendiów naukowych NCN.

Planowany termin rozpoczęcia udziału w projekcie: 15.05.2022 r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem projektu NCN, który może udzielić dodatkowych informacji:
dr hab. Małgorzata Kujawska
Katedra i Zakład Toksykologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego  w Poznaniu
ul. Dojazd 30
60-631 Poznań
e- mail: kujawska@ump.edu.pl

 


9.05.2022 r.

Informacja o wynikach konkursu:

Do ww. konkursu przystąpił 1 kandydat, który spełnił wymogi formalne uczestnictwa w postępowaniu konkursowym. Pan Mujeeb ur Rahman spełnia wszystkie warunki konkursu, a jego dorobek naukowy został pozytywnie oceniony.