Biotechnologia medyczna

Biotechnologia medyczna to kierunek obejmujący zakres wiedzy umożliwiający  sprawne poruszanie się na styku medycyny molekularnej, współczesnych metod biologii eksperymentalnej i technologii oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym w ramach współpracy ze specjalistami z pokrewnych dziedzin takich jak: medycyna, farmacja, bioinżynieria, bioinformatyka etc.

    Program studiów:
Podczas studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu biologii doświadczalnej – biologii komórki i biologii molekularnej, genetyki, inżynierii genetycznej, komórkowej i tkankowej, medycyny molekularnej czy bioinformatyki.
Nauczysz się: prowadzić badania naukowe, obsługiwać specjalistyczny sprzęt badawczy, opracowywać i optymalizować procesy biotechnologiczne oraz wdrażać innowacyjne produkty biomedyczne.
    Kontynuacja nauki:
Po ukończeniu studiów I stopnia możesz podjąć studia magisterskie  na kierunku Biotechnologia lub kierunkach pokrewnych, np.: Biologia molekularna, Neurobiologia, Biologia, Ochrona środowiska, Bioinformatyka, Mikrobiologia, Monitorowanie badań klinicznych, Zdrowie publiczne.
    Potencjalne miejsca pracy:
Po studiach pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna znajdziesz pracę w kraju lub za granicą:
• w firmach biotechnologicznych zajmujących się zaawansowanymi metodami z pogranicza medycyny i biologii eksperymentalnej
• w ochronie środowiska
• w instytutach uprawy roślin lub hodowli zwierząt
• w przemyśle chemicznym wykorzystującym bioprocesy
• w przemyśle farmaceutycznym
• w jednostkach medycznych, gdzie we współpracy z lekarzami medycyny będziesz wspomagał procesy diagnostyczne i terapeutyczne
• w jednostkach naukowo-badawczych
• we własnej firmie biotechnologicznej

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:

Kierunek: biotechnologia medyczna
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego (w części pisemnej egzaminu maturalnego).
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 300.
 4. Kandydatom legitymującym się nową maturą, z języka angielskiego zdawanego na poziomie dwujęzycznym, liczba punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego przeliczana będzie zgodnie z załącznikiem 1 do warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studia prowadzone w języku polskim w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

Kierunek: biotechnologia medyczna
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata lub inżyniera biotechnologii lub biologii uzyskany po ukończeniu kierunku biotechnologia lub kierunku biologia.
 2. Obowiązuje egzamin testowy z zakresu studiów I stopnia biotechnologii.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

Zobacz także