Elektroradiologia

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe wzrasta w Polsce każdego roku. W trudnych chwilach walki z chorobą ważną rolę odgrywa elektroradiolog. W swojej pracy jest on odpowiedzialny za obsługę aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. To dzięki jego czujności wielu pacjentów swą walkę wygrywa. 

    Dzięki rozbudowanemu programowi zajęć nauczysz się diagnozować stany chorobowe i ich objawy radiologiczne. Dowiesz się jak działa i jak zbudowana jest aparatura diagnostyczna - tomograf komputerowy, urządzenia rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej, urządzenia do diagnostyki izotopowej oraz konwencjonalna aparatura rentgenowska.
    Absolwenci są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, pracowniach rezonansu magnetycznego, angiografii, elektroradiografii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: elektroradiologia
Studia I stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub fizyki na poziomie podstawowym.
 2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą” zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub fizyki na poziomie podstawowym.
 3. Kandydaci legitymujący się maturą europejską (EB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub fizyki na poziomie podstawowym.
 4. Kandydaci legitymujący się maturą międzynarodową (IB) zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub fizyki na poziomie podstawowym.
 5. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.

W przypadku zdania przedmiotu biologia lub fizyka na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.

Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.
 
» Zarejestruj się!


 
Kierunek: elektroradiologia
Studia I stopnia, niestacjonarne, 3-letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej  25 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagane jest posiadanie dyplomu technika elektroradiologii  lub radioterapii.
 2. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy dla NM,IB,EB) z przedmiotu: biologia lub fizyka lub język polski (w części pisemnej).
  W przypadku zdania przedmiotu biologia lub fizyka lub język polski na poziomie rozszerzonym punkty zostaną przeliczone na poziom podstawowy zgodnie z Załącznikiem 1 do uchwały.
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: elektroradiologia
Studia II stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata kierunku lub specjalności elekrtoradiologia.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

» Zarejestruj się!

 

Kierunek: elektroradiologia
Studia II stopnia, niestacjonarne, 2-letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej 25 kandydatów.

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata kierunku lub specjalności elekrtoradiologia.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

» Zarejestruj się!

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01

Tel.: 61 854-74-67 / 854-74-68 / 854-74-69
Fax: 61 854-74-65
E-mail: rekr_wnoz@ump.edu.pl

Zobacz także