Inżynieria farmaceutyczna

Jeżeli interesujesz się projektowaniem i wytwarzaniem leków, kosmetyków czy suplementów diety oraz masz predyspozycje do pracy laboratoryjnej, do rozwiązywania zagadnień technicznych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji, studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna są najlepszym wyborem.

    W trakcie studiów zapoznasz się z surowcami oraz produktami do przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i pokrewnych, technikami przetwarzania, z projektowaniem postaci leku i jego kontroli, do uzyskania wyrobu końcowego o określonych parametrach jakościowych i bezpieczeństwie stosowania oraz z zagadnieniami inżynierskimi - projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych.
    Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna przygotują Cię do pracy w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym, w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz laboratoriach kontroli jakości.

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2020/2021:

Kierunek: inżynieria farmaceutyczna
Międzyuczelniane studia pierwszego stopnia - inżynierskie, stacjonarne, 3,5-letnie, realizowane z Politechniką Poznańską

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów jest zakwalifikowanie co najmniej 15 kandydatów na każdej z Uczelni.

Liczbę punktów kwalifikacyjnych (W) stanowi suma punktów uzyskanych wg podanego poniżej wzoru:
W = 0,5JP + 0,5JO + 2,5M + 2Z

 1. W przypadku kandydatów zdających tzw. „nową maturę” oraz tzw. „starą maturę” (z wynikami w skali od 1-100 na zaświadczeniu z OKE)
  JP - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym
  JO - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata
  M = MPODST + MROZ
  gdzie:
  MPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 w przypadku niezdawania egzaminu)
  MROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 w przypadku niezdawania egzaminu)
  Z = ZPODST + ZROZ
  gdzie:
  ZPODST - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów)
  ZROZ - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że ZPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów)
  Uwaga:
  Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub z języka obcego nowożytnego, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym ustala się następująco:
  a) Dla wyników w przedziale do 29% PPODST = 2 PROZ
  b) Dla wyników w przedziale od 30% PPODST = 0,5 PROZ + 50
  gdzie:
  PPODST - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym
  PROZ - wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub z języka obcego nowożytnego, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym
  Za PPODST przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów); w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym lub z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym
 2. W przypadku kandydatów z maturą europejską (EB) wynik z każdego przedmiotu mnożymy x10.
 3. W przypadku kandydatów zdających tzw. „starą maturę”:
  JP - liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka polskiego
  JO - liczba punktów przeliczeniowych za najwyższą na świadectwie dojrzałości ocenę z języka obcego (w przypadku kandydatów legitymujących się dwustronicowym świadectwem dojrzałości - za najwyższą ocenę z dwóch świadectw: dojrzałości oraz ukończenia szkoły średniej); dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty językowe, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, JO = 100
  M - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0)
  Z - podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0
  Kandydatom zdającym tzw. starą maturę oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:
  Dla sześciostopniowej skali ocen:
  1) stopień celujący - 100
  2) stopień bardzo dobry - 85
  3) stopień dobry - 70
  4) stopień dostateczny - 50
  5) stopień dopuszczający - 30
  Dla czterostopniowej skali ocen:
  1) stopień bardzo dobry - 100
  2) stopień dobry - 70
  3) stopień dostateczny - 30
 4. Dla kandydatów zdających Międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate – IB):
  JP - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z języka polskiego (maksimum 100), a w przypadku niezdawania matury z języka polskiego wpisuje się wynik z języka grupy A
  JO = 100
  M - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki
  Z - liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki, geografii lub informatyki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Z = 0

  Punkty z egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:
  Liczba punktów IB Poziom
  Standard level - SL
  (podstawowy)
  Higher level - HL
  (rozszerzony)
  7 100 200
  6 85 185
  5 70 170
  4 55 155
  3 40 140
  2 30 130

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań,
pokój E-114 (I piętro)

Tel.: (61) 854-74-66, 854-74-67, 854-74-68, 854-74-69, 854-74-65
Fax: (61) 854-74-71
E-mail: rekrutacja@ump.edu.pl

Zobacz także