Daj sobie szansę - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi

logotypy


"DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie  nr POWR.05.01.00-00-0006/16.

Partnerzy projektu:
- Lubuski Związek Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Stowarzyszenie Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi Pomoc dla Życia
- "Porozumienie Zielonogórskie"

Okres realizacji:  2017-07-01 do: 2020-12-31

Cel główny Projektu: Wdrożenie programu w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego w okresie 07.2017-12.2020.

Na cel główny składają się cele szczegółowe planowane do osiągnięcia w okresie realizacji projektu:
- wzrost wiedzy pracowników ochrony zdrowia (lekarzy oraz pielęgniarek) pracujących głównie w POZ o nowotworach głowy i szyi (NGiSz) 280 osób (224K/50M)
- zwiększenie dostępności edukacji dla grupy docelowej programu: w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów NGiSz 4000 osób (1560K/2440M)
- wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami profilaktyki onkologicznej w zakresie NGiSz (zwłaszcza pomiędzy lekarzami POZ oraz lekarzami AOS i pacjentami): stworzenie platformy współpracy.

Cele projektu wpisują się w Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi na lata 2016-2023.

Cel główny przyczyni się do osiągniecia celu szczegółowego PO WER Osi V, zakłada bowiem wdrożenie programu profilaktyki w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy oraz dedykowany jest osobom w wieku aktywności zawodowej, wpisuje się ponadto w cel tematyczny 8 zakładający promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników poprzez popularyzację rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu nowotworom, które są jedną z wiodących przyczyn dezaktywizacji zawodowej. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi daje szansę na wczesne wykrycie patologii, szybkie wdrożenie leczenia i jego dobry efekt mierzony zwiększeniem odsetka przeżyć, możliwością szybkiego powrotu do pracy oraz dobrą jakością życia.

Zadania:
1. Działania edukacyjne - szkolenia lekarzy i pielęgniarek POZ /podniesienie świadomości grupy docelowej
2. Platforma współpracy
3. Program wsparcia emocjonalnego
4. Świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki

Wartość projektu: 2 163 280,64 zł

Kwota Dofinansowania: 2 163 280,64 zł


Adresy i numery kontaktowe poradni POZ, w których mogą rejestrować się w ramach projektu pacjenci:

 1. Poradnia Medycyny Rodzinnej
  Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Pozanianiu
  Ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
  Tel. 61 869 11 46
 2. Poradnia Zespołu Lekarza Rodzinnego „Centrum”
  Ul. Bączkowskiego 3, 64-000 Kościan
  Tel. 65 511 93 00
 3. Przychodnia Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo
  Ul. Poniatowskiego 20 62-030 Luboń
  Tel. 61 810 48 31
 4. Przychodnia Lekarzy Rodzinnych „Zdrowie”
  Ul. Poznańska 34a 62-035 Kórnik
  Tel. 61 8170 043
 5. Centrum Medyczne MED.-LUX Poradnia Lekarza Rodzinnego
  Ul. Rynkowa 63 62-081 Przeźmierowo
  Tel. 61 8163 914
 6. SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie
  Ul. Wrocławska 56-500 Syców
  Tel. 62 785 51 88
 7. Poradnia Lekarza Rodzinnego
  Ul. Gorczyńskiego 15/17 61-527 Poznań
  Tel. 61 833 49 27
 8. SPZOZ Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mikstacie
  Ul. Mickiewicza 1 63-510 Mikstat
  Tel. 62 731 000 4
 9. NZOZ „Zdrowie”
  Ul. Kopernika 19a 62-240 Trzemeszno
  Tel. 61 415 43 46
 10. Przychodnia Rejonowa w Jaworze
  Ul. Piłsudskiego 10, 59-400 Jawor
  Tel. 76 870 23 27

  Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
  Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  ul. Przybyszewskiego 49
  60-355 Poznań
  Rejestracja: 503 414 178


Spotkanie edukacyjne "Pacjencie! Daj sobie szansę!"

Zdjęcie


13.10.2018 w godz. 10-16 w Poznaniu na terenie King Cross Marcelin ul. Bukowska 156 (koło Media Markt) odbędzie się spotkanie edukacyjne, dotyczące profilaktyki nowotworów głowy i szyi. W programie konsultacje z lekarzami, konkursy z nagrodami, upominki dla uczestników. Spotkanie ma charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy!!!

Odsyłamy Państwa również do naszego profilu na FACEBOOK’U gdzie znajdują się treści poświęcone programowi profilaktyki nowotworów głowy i szyi - Daj sobie szansę, a szczególnie nt. zbliżającego się Eventu Edukacyjnego.

 


Daj sobie szansę - relacja z eventu prozdrowotnego

» https://www.wtk.pl/news/41494-daj-sobie-szanse-event-prozdrowotny

Artykuł


Za nami trzecie Spotkanie Edukacyjne

Tym razem stacjonowaliśmy przez całą sobotę w Centrum Handlowym Pestka. Zobaczcie krótką relację z minionego Wydarzenia:

» http://wtk.pl/news/44535-event_prozdrowotny_w_galerii_pestka


W ramach realizacji zadania 1 będziemy organizować szkolenia dla lekarzy POZ.

Poniżej przedstawiamy Program szkoleń dla lekarzy POZ oraz proponowane miejsca i terminy:

Tabela

Harmonogram szkolenia
Podane godziny są godzinami szacunkowymi i mogą ulec zmianie

Tabela

PROGRAM SZKOLEŃ DLA LEKARZY POZ:

 1. Rejestracja uczestników 8:30
 2. Powitanie o godz. 9:00
 3. Wprowadzenie do szkolenia 9:15
 4. Przedstawienie założeń programu profilaktycznego „Daj sobie szansę”.
 5. Rola lekarza POZ w programie profilaktycznym „Daj sobie szansę”.
 6. Rola pielęgniarki POZ oraz środowiskowej w programie profilaktycznym „Daj sobie szansę”.
 7. Prezentacja dokumentów, ankiet, broszur funkcjonujących w ramach projektu „Daj sobie szansę”.
 8. Przerwa kawowa o godz. 11:00-11:15.
 9. Zagadnienia merytoryczne dotyczące epidemiologii, patogenezy, diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki nowotworów głowy i szyi.
 10. Przerwa na lunch o godz. 13:15-13:45
 11. Część praktyczna - szkolenie w -procedury i dokumentacja programu profilaktycznego „Daj sobie szansę”.
 12. Podsumowanie o godz. 14:45
 13. Zakończenie o godz. 15:00

 


Spotkanie z Decydentami

Dnia 07.03.2019 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego 49 o godz. 12:00 odbędzie się Spotkanie z Decydentami, czyli przedstawicielami Władz Lokalnych. 

Ciesząc się z możliwości popularyzacji wiedzy w przedmiotowym zakresie, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, w ramach zaplanowanych spotkań Uniwersytet Medyczny zamierza propagować postawy prozdrowotne i zdrowy styl życia, poszerzyć wiedzę w zakresie wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi, co znacząco wpłynie na świadomość problemu wśród społeczeństwa.

Ponadto, mając na uwadze dotychczasowe działania profilaktyczne oraz zgromadzone dane statystyczne, dostrzegamy ogromną potrzebę spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz  debatowania o problemie jaki stanowią nowotwory głowy i szyi.

 


ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na realizacji 8 filmów instruktażowych wraz z opracowaniem scenariusza, zapewnieniem konsultacji medycznej i nagraniem na nośniki pamięci oraz udostępnieniem filmu w wersji umożliwiającej upowszechnianie w internecie w projekcie ”DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi” POWR.05.01.00-00-0006/16/00/1208/2017/289.

» Zapytanie ofertowe
» Opis przedmiotu zamówienia
» Formularz ofertowy
» Umowa
» Wykaz usług

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji lekarskich  i wypełnieniu ankiety oraz rozpowszechnianiu projektu profilaktyki nowotworów  głowy i szyi poprzez udostępnianie broszur edukacyjnych pacjentom. Zamówienie jest przeprowadzane w ramach projektu pt. „Daj sobie szansę – program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi”  (nr umowy POWR.05.01.00-00-0006/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 9:00 do 15:00 do dnia 30.09.2017r. do godz. 15:00.

Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego w formie papierowej na adres Zamawiającego, tj.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami
ul. Fredry 10, pok. 144  
61-701 Poznań   

Z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe w trybie „usługi społeczne” na wybór usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji lekarskich  i wypełnieniu ankiety oraz rozpowszechnianiu projektu profilaktyki nowotworów  głowy i szyi poprzez udostępnianie broszur edukacyjnych pacjentom  w ramach projektu pt. „Daj sobie szansę – program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi”  (nr umowy POWR.05.01.00-00-0006/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Szczegóły w załączeniu:

» Zapytanie ofertowe
» Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
» Załącznik nr 2 Porozumienie

Zaproszenie do składnia ofert nr DNI/ZO/13/2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji lekarskich  i wypełnieniu ankiety oraz rozpowszechnianiu projektu profilaktyki nowotworów  głowy i szyi poprzez udostępnianie broszur edukacyjnych pacjentom. Zamówienie jest przeprowadzane w ramach projektu pt. „Daj sobie szansę - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi”  (nr umowy POWR.05.01.00-00-0006/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 realizowanego przez Zamawiającego

Usługa obejmuje podjęcie współpracy, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się:
- udziału min. 2 osób z placówki w szkoleniu z zakresu profilaktyki, diagnostyki, strategii leczenia nowotworów  głowy i szyi z elementami wiedzy onkologicznej;
- zebranie max. do 58 ankiet od pacjentów  (konsultacja lekarska i wypełnienie ankiety płatne),
- kierowania pacjentów do poradni specjalistycznej przez lekarza POZ (na podstawie druku skierowania),
- rozpowszechniania projektu profilaktyki nowotworów  głowy i szyi poprzez udostępnianie broszur edukacyjnych pacjentom.

» Więcej informacji
» Formularz
» Porozumienie

 

 

Biuro Projektu:

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel.: +48 61 8691 387
fax: +48 61 8691 690
e-mail: otosk2@ump.edu.pl