Daj sobie szansę - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi

logotypy


"DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie  nr POWR.05.01.00-00-0006/16.

Partnerzy projektu:
- Lubuski Związek Lekarzy Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej
- Stowarzyszenie Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi Pomoc dla Życia
- "Porozumienie Zielonogórskie"

Okres realizacji: od 2017-07-01 do 2023-06-30

Cel główny Projektu: Wdrożenie programu w zakresie profilaktyki pierwotnej oraz wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego w okresie 07.2017-06.2023.

Na cel główny składają się cele szczegółowe planowane do osiągnięcia w okresie realizacji projektu:
- wzrost wiedzy pracowników ochrony zdrowia (lekarzy oraz pielęgniarek) pracujących głównie w POZ o nowotworach głowy i szyi (NGiSz) 280 osób (224K/50M)
- zwiększenie dostępności edukacji dla grupy docelowej programu: w zakresie czynników ryzyka i wczesnych objawów NGiSz 4000 osób (1560K/2440M)
- wzmocnienie współpracy pomiędzy interesariuszami profilaktyki onkologicznej w zakresie NGiSz (zwłaszcza pomiędzy lekarzami POZ oraz lekarzami AOS i pacjentami): stworzenie platformy współpracy.

Cele projektu wpisują się w Ogólnopolski Program Profilaktyki Pierwotnej i Wczesnego Wykrywania Nowotworów Głowy i Szyi na lata 2016-2023.

Cel główny przyczyni się do osiągniecia celu szczegółowego PO WER Osi V, zakłada bowiem wdrożenie programu profilaktyki w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy oraz dedykowany jest osobom w wieku aktywności zawodowej, wpisuje się ponadto w cel tematyczny 8 zakładający promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników poprzez popularyzację rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu nowotworom, które są jedną z wiodących przyczyn dezaktywizacji zawodowej. Profilaktyka nowotworów głowy i szyi daje szansę na wczesne wykrycie patologii, szybkie wdrożenie leczenia i jego dobry efekt mierzony zwiększeniem odsetka przeżyć, możliwością szybkiego powrotu do pracy oraz dobrą jakością życia.

Zadania:
1. Działania edukacyjne - szkolenia lekarzy i pielęgniarek POZ /podniesienie świadomości grupy docelowej
2. Platforma współpracy
3. Program wsparcia emocjonalnego
4. Świadczenia zdrowotne w ramach profilaktyki

Wartość projektu: 2 163 280,64 zł

Kwota Dofinansowania: 2 163 280,64 zł


Adresy i numery kontaktowe poradni POZ, w których mogą rejestrować się w ramach projektu pacjenci:

» Lista poradni POZ


Zapraszamy do rejestracji na bezpłatne badania w ramach projektu profilaktycznego nowotworów głowy i szyi "Daj sobie szansę".

Badania skierowane są do osób pomiędzy 40 a 65 rokiem życia, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy tj. przewlekły ból gardła, chrypka, ból ucha niezwiązany ze stanem zapalnym ucha środkowego, pieczenie języka, niegojące się owrzodzenia oraz uczucie zawadzania podczas połykania lub osoby będące wieloletnimi palaczami, nadużywające alkoholu oraz znajdujące się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeniem wirusem HPV.

Rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00 pod nr tel. 503 414 178.

» Plakat
» Ulotka
» Procedura rejestracji pacjenta
» Regulamin dla POZ

 


Spotkanie edukacyjne "Pacjencie! Daj sobie szansę!"

Zdjęcie


13.10.2018 w godz. 10-16 w Poznaniu na terenie King Cross Marcelin ul. Bukowska 156 (koło Media Markt) odbędzie się spotkanie edukacyjne, dotyczące profilaktyki nowotworów głowy i szyi. W programie konsultacje z lekarzami, konkursy z nagrodami, upominki dla uczestników. Spotkanie ma charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy!!!

Odsyłamy Państwa również do naszego profilu na FACEBOOK’U gdzie znajdują się treści poświęcone programowi profilaktyki nowotworów głowy i szyi - Daj sobie szansę, a szczególnie nt. zbliżającego się Eventu Edukacyjnego.

 


Daj sobie szansę - relacja z eventu prozdrowotnego

» https://www.wtk.pl/news/41494-daj-sobie-szanse-event-prozdrowotny

Artykuł


Za nami trzecie Spotkanie Edukacyjne

Tym razem stacjonowaliśmy przez całą sobotę w Centrum Handlowym Pestka. Zobaczcie krótką relację z minionego Wydarzenia:

» http://wtk.pl/news/44535-event_prozdrowotny_w_galerii_pestka


W ramach realizacji zadania 1 będziemy organizować szkolenia dla lekarzy POZ.

Poniżej przedstawiamy Program szkoleń dla lekarzy POZ oraz proponowane miejsca i terminy:

Tabela

Harmonogram szkolenia
Podane godziny są godzinami szacunkowymi i mogą ulec zmianie

Tabela

PROGRAM SZKOLEŃ DLA LEKARZY POZ:

 1. Rejestracja uczestników 8:30
 2. Powitanie o godz. 9:00
 3. Wprowadzenie do szkolenia 9:15
 4. Przedstawienie założeń programu profilaktycznego „Daj sobie szansę”.
 5. Rola lekarza POZ w programie profilaktycznym „Daj sobie szansę”.
 6. Rola pielęgniarki POZ oraz środowiskowej w programie profilaktycznym „Daj sobie szansę”.
 7. Prezentacja dokumentów, ankiet, broszur funkcjonujących w ramach projektu „Daj sobie szansę”.
 8. Przerwa kawowa o godz. 11:00-11:15.
 9. Zagadnienia merytoryczne dotyczące epidemiologii, patogenezy, diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki nowotworów głowy i szyi.
 10. Przerwa na lunch o godz. 13:15-13:45
 11. Część praktyczna - szkolenie w -procedury i dokumentacja programu profilaktycznego „Daj sobie szansę”.
 12. Podsumowanie o godz. 14:45
 13. Zakończenie o godz. 15:00

 


Spotkanie z Decydentami

Dnia 07.03.2019 w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ulicy Przybyszewskiego 49 o godz. 12:00 odbędzie się Spotkanie z Decydentami, czyli przedstawicielami Władz Lokalnych. 

Ciesząc się z możliwości popularyzacji wiedzy w przedmiotowym zakresie, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, w ramach zaplanowanych spotkań Uniwersytet Medyczny zamierza propagować postawy prozdrowotne i zdrowy styl życia, poszerzyć wiedzę w zakresie wczesnych objawów nowotworów głowy i szyi, co znacząco wpłynie na świadomość problemu wśród społeczeństwa.

Ponadto, mając na uwadze dotychczasowe działania profilaktyczne oraz zgromadzone dane statystyczne, dostrzegamy ogromną potrzebę spotkań z przedstawicielami samorządów lokalnych oraz  debatowania o problemie jaki stanowią nowotwory głowy i szyi.

 


ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na realizacji 8 filmów instruktażowych wraz z opracowaniem scenariusza, zapewnieniem konsultacji medycznej i nagraniem na nośniki pamięci oraz udostępnieniem filmu w wersji umożliwiającej upowszechnianie w internecie w projekcie ”DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi” POWR.05.01.00-00-0006/16/00/1208/2017/289.

» Zapytanie ofertowe
» Opis przedmiotu zamówienia
» Formularz ofertowy
» Umowa
» Wykaz usług

Informacja o udzieleniu zamówienia z art. 138o ust.4

W związku z opublikowaniem zaproszenia do składania ofert na wykonanie usługi polegającej na realizacji 8 filmów instruktażowych wraz z opracowaniem scenariusza, zapewnieniem konsultacji medycznej i nagraniem na nośniki pamięci oraz udostępnieniem filmu w wersji umożliwiającej upowszechnianie w Internecie w projekcie ”DAJ SOBIE SZANSĘ - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi” POWR.05.01.00-00-0006/16/00/1208/2017/289., do realizacji usługi wybrano oferenta: Positive Media, ul. Szecherezady 33, 60-195 Poznań.

Szanowni Państwo,

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji lekarskich  i wypełnieniu ankiety oraz rozpowszechnianiu projektu profilaktyki nowotworów  głowy i szyi poprzez udostępnianie broszur edukacyjnych pacjentom. Zamówienie jest przeprowadzane w ramach projektu pt. „Daj sobie szansę – program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi”  (nr umowy POWR.05.01.00-00-0006/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zamawiającego.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 9:00 do 15:00 do dnia 30.09.2017r. do godz. 15:00.

Oferty prosimy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego w formie papierowej na adres Zamawiającego, tj.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami
ul. Fredry 10, pok. 144  
61-701 Poznań   

Z dopiskiem:

Zapytanie ofertowe w trybie „usługi społeczne” na wybór usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji lekarskich  i wypełnieniu ankiety oraz rozpowszechnianiu projektu profilaktyki nowotworów  głowy i szyi poprzez udostępnianie broszur edukacyjnych pacjentom  w ramach projektu pt. „Daj sobie szansę – program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi”  (nr umowy POWR.05.01.00-00-0006/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Szczegóły w załączeniu:

» Zapytanie ofertowe
» Załącznik nr 1 Formularz ofertowy
» Załącznik nr 2 Porozumienie

Zaproszenie do składnia ofert nr DNI/ZO/13/2017

Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru usługi polegającej na prowadzeniu konsultacji lekarskich  i wypełnieniu ankiety oraz rozpowszechnianiu projektu profilaktyki nowotworów  głowy i szyi poprzez udostępnianie broszur edukacyjnych pacjentom. Zamówienie jest przeprowadzane w ramach projektu pt. „Daj sobie szansę - program profilaktyczny nowotworów głowy i szyi”  (nr umowy POWR.05.01.00-00-0006/16), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.1 Programy Profilaktyczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020 realizowanego przez Zamawiającego

Usługa obejmuje podjęcie współpracy, w ramach której Wykonawca zobowiązuje się:
- udziału min. 2 osób z placówki w szkoleniu z zakresu profilaktyki, diagnostyki, strategii leczenia nowotworów  głowy i szyi z elementami wiedzy onkologicznej;
- zebranie max. do 58 ankiet od pacjentów  (konsultacja lekarska i wypełnienie ankiety płatne),
- kierowania pacjentów do poradni specjalistycznej przez lekarza POZ (na podstawie druku skierowania),
- rozpowszechniania projektu profilaktyki nowotworów  głowy i szyi poprzez udostępnianie broszur edukacyjnych pacjentom.

» Więcej informacji
» Formularz
» Porozumienie

Biuro Projektu:

Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań
tel.: +48 61 8691 387
fax: +48 61 8691 690
e-mail: otosk2@ump.edu.pl