< Cofnij

Wyniki konkursu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu

Informacja o wyborze oferty:

Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu informuje, że w postępowaniu na przeprowadzenie zajęć związanych z realizacją projektu "Podniesienie kompetencji lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego z zakresu ortopedii dziecięcej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na podstawie umowy o dofinansowanie nr: POWR.05.04.00-00-0086/16 wpłynęła 1 oferta, która spełniła warunki formalne i uzyskała 100pkt  i została wybrana do realizacji usługi - p. Katarzyna Politarczyk.