< Cofnij

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej

Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi hotelowej dla uczestnika projektu "Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu" POWR.03.05.00-00-Z084/17-00 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Termin składania ofert - do 05.09.2019 r.

Załączniki:
» Zapytanie ofertowe
» Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
» Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o braku powiązań
» Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. prowadzenia działalności gospodarczej i posiadaniu wymaganych uprawnień, potencjału technicznego do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej
» Załącznik nr 4 - Wzór umowy