Protetyka słuchu

Nieustannie wzrastająca liczba osób z zaburzeniami narządu słuchu wymaga kształcenia wysokospecjalistycznej kadry wspomagającej tę grupę społeczną. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jako jedyna Uczelnia w Polsce oferuje pełne wyższe wykształcenie w zakresie protetyki słuchu (studia I i II stopnia). Nauka odbywa się w całości na uczelni medycznej, co pozwala na bezpośredni kontakt studentów z lekarzami i kadrą medyczną, sprzyja to tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu nauki.

    Protetyka Słuchu jest kierunkiem studiów prowadzonym na Wydziale Medycznym, w ramach Katedry Biofizyki. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata protetyki słuchu (studia I stopnia) lub tytułem magistra protetyki słuchu (studia II stopnia). Kierunek ten wyróżnia się na rynku edukacyjnym nowoczesną koncepcją kształcenia, wartościowym, unikatowym programem studiów oraz silną orientacją praktyczną, odpowiadającą potrzebom rynku pracy. Są to jedyne studia w Europie kształcące protetyków słuchu na poziomie magisterskim. Studia cechuje najwyższy poziom kształcenia ukierunkowany na interdyscyplinarne umiejętności i kompetencje absolwentów. Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu diagnostyki układu słuchowego, prawidłowego doboru i dopasowania nowoczesnych pomocy słuchowych, rehabilitacji oraz prowadzenia poprawnej komunikacji z pacjentem. Absolwent studiów protetyka słuchu jest przygotowany do pracy zarówno z dziećmi, osobami dorosłymi jak i starszymi.
    Program kształcenia obejmuje treści z zakresu: anatomii, fizjologii i patofizjologii słuchu, procesu komunikatywnego, biofizyki, podstaw informatyki i elementów statystyki, otoplastyki i biomateriałów w protetyce słuchu, elektrofizjologii, neurologii i topodiagnostyki układu słuchowego, audiologii pediatrycznej i wieku szkolnego, audiologii geriatrycznej, audiometrii tonalnej i audiometrii mowy, budowy i miernictwa aparatów słuchowych, przetwarzania sygnału akustycznego w aparacie słuchowym, doboru i dopasowania aparatów słuchowych, obiektywnych metod diagnostyki zmysłu słuchu, diagnostyki i terapii szumów usznych, implantów układu słuchowego, elementów nauk społecznych i innych. W ramach programu studiów oferujemy szeroki zakres praktyk klinicznych i zawodowych zarówno w szpitalach specjalistycznych, jak również w gabinetach protetyki słuchu. Kierunek protetyka słuchu został wyróżniony prestiżowym certyfikatem „Studia z Przyszłością”. Znajduje to faktyczne odzwierciedlenie w funkcjonowaniu Absolwentów na rynku pracy.

Studia z Przyszłością

    Studenci kierunku protetyka słuchu uczestniczą w licznych konferencjach i sympozjach naukowych m.in. Protetyka Słuchu w Medycynie i Forum Młodych Badaczy oraz warsztatach szkoleniowych organizowanych przez producentów aparatów słuchowych. Mają możliwość działania i dodatkowego rozwoju w ramach Studenckiego Koła Naukowego Protetyków Słuchu, publikacji swoich badań m.in. w serii monografii „Wyzwania Współczesnej Protetyki Słuchu”. Biorą udział w licznych akcjach charytatywnych takich jak „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, „Senioralni”, szeregu inicjatyw prospołecznych dla mieszkańców regionu oraz organizacji misji medycznych w Afryce.
    Absolwent kierunku protetyka słuchu jest skutecznym partnerem lekarza audiologa w działaniu diagnostyczno-rehabilitacyjnym na rzecz środowiska ludzi z zaburzeniami słuchu.  Jest odpowiednio przygotowywany do wykonywania zadań zawodowych związanych z przeprowadzaniem badań słuchu, dokonywaniem podstawowych napraw i wymian elementów aparatów słuchowych, dopasowywaniem różnego typu pomocy słuchowych, diagnozowaniem ubytków słuchu pacjenta oraz sprawowaniem opieki akustycznej nad pacjentami niedosłyszącymi. Absolwenci pracują w gabinetach protetyki słuchu, gabinetach audiologicznych, klinikach specjalistycznych, jednostkach opieki zdrowotnej o wyższym stopniu referencyjności, pracowniach otoplastycznych, pracowniach serwisu technicznego sprzętu audioprotetycznego, jednostkach badawczych i produkcyjnych aparatów słuchowych oraz we własnych firmach protetycznych. Aktualnie na rynku pracy nasi absolwenci bez trudu znajdują atrakcyjne zatrudnienie.
    Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Zakładu Protetyki Słuchu i śledzenia nas na Facebooku!

» Zakład Protetyki Słuchu
» Facebook
 

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2024/2025:

Kierunek: protetyka słuchu
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów stacjonarnych jest zakwalifikowanie co najmniej 24 kandydatów.

  1. Kandydaci legitymujący się tzw. „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: z biologii, fizyki/fizyki i astronomii, matematyki, informatyki, chemii.
  2. Kandydaci legitymujący się tzw. „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z dwóch przedmiotów do wyboru na poziomie podstawowym lub rozszerzonym: z biologii, fizyki/fizyki i astronomii, matematyki, informatyki, chemii.
  3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  4. W przypadku zdania przedmiotu na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R = 0,5P, przy czym R i P mają znaczenie jak to określono w § 9 ust. 4.
    Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 200.

 

Kierunek: protetyka słuchu
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

  1. Od kandydatów wymagany jest dyplom ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia z zakresu nauk medycznych, przyrodniczych, ścisłych lub technicznych.
  2. Obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna z zakresu zagadnień podanych na stronie internetowej Uczelni.
  3. W ramach rozmowy kwalifikacyjnej można uzyskać maksymalnie 100 pkt

Zobacz także

Facebook