Stypendia

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zapewnia swoim studentom pomoc w postaci stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg, o których mowa w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej.

Stypendium socjalne

JAKIE SĄ WYMAGANE DOKUMENTY?

 1. zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów lub ich braku członków rodziny, za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki na który składany jest wniosek, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 2. zaświadczenie z ZUS o pełnej wysokości poniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie zobowiązane są złożyć osoby, które w zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód.
 3. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 4. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
 5. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa / dziecka,
 6. zaświadczenie od uczącego się współmałżonka o uczęszczaniu do szkoły,
 7. dokument stwierdzający wiek rodzeństwa / dziecka do 7-go roku życia,
 8. orzeczenie sądu o wysokości alimentów otrzymywanych przez studenta i jego rodzeństwo/dziecko, wydane nie wcześniej niż przed 5 laty oraz pisemne oświadczenie, że jest to orzeczenie aktualnie obowiązujące co do wysokości alimentów,
 9. orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji rodziców studenta lub studenta,
 10. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek,
 11. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczaniu społecznym rolników.

Wydziałowa Komisja Stypendialna po obliczeniu dochodu na członka rodziny decyduje o przyznaniu stypendium lub stypendium o zwiększonej wysokości (m.in. z tytułu zamieszkania w domu studenckim).

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY?

 1. student,
 2. rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia , a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
 3. małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

CO JEŚLI ZŁOŻĘ WNIOSEK PO TERMINIE?

Możesz składać podanie przez cały rok. Twoje podanie zostanie rozpatrzone na kolejnym zebraniu Komisji, które odbywa się raz w miesiącu. Stypendium może być przyznane począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony i zostanie wypłacone w najbliższym terminie wypłat.

Zapomoga

Zapomogę możesz otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim w związku ze zdarzeniem losowym, np. śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, pożar, powódź, narodziny dziecka, itp. Nie później niż po sześciu miesiącach od wystąpienia zdarzenia.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 1. uzyskał wymaganą średnią ocen za poprzedni rok akademicki lub posiadał osiągnięcia naukowe, artystyczne albo sportowe we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Oznacza to, że studenci, którzy nie osiągają średniej na poziomie co najmniej 4,0 mogą starać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, przedstawiając odpowiednie zaświadczenia dokumentujące ich osiągnięcia we wskazanych dziedzinach. Dodatkowe punkty student może otrzymać za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. zdał wszystkie egzaminy przewidziane sesją ciągłą, w roku będącym według planu studiów rokiem kończącym dany okres sesji ciągłej, zgodnie z Regulaminem Studiów.

JAK OBLICZAĆ ŚREDNIĄ?

 1. Średnią ocen oblicza się według zasad zawartych w Regulaminie Studiów.
 2. Studentom po V roku farmacji średnią oblicza się z ocen przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem oraz oceny z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM REKTORA?

 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z wyjątkiem absolwentów studiów pierwszego stopnia kontynuujących naukę na drugim stopniu oraz laureatów lub finalistów olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim.
 2. stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.
 3. złożył wniosek-znajdziesz go na osobistym koncie studenta na WiSUS w zakładce ASIA.

 


Stypendium pomostowe

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XVIII edycji „Programu Stypendiów Pomostowych 2019/2020”.

Zgodnie z §3 „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020” program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku.

Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich. O stypendia nie mogą się ubiegać kandydaci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020”.

„Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2019/2020” Segment I A (wraz z załącznikami) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości - www.stypendia-pomostowe.pl

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

Jednocześnie informujemy, że od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 roku (do godziny 16-ej) - kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypenia-pomostowe.pl, a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału KOWR w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 23 sierpnia 2019 r. wnioski nie będą przyjmowane.

W sprawach wątpliwych dotyczących stypendiów proszę kontaktować się z pracownikiem Oddziału Terenowego KOWR w Poznaniu p. Sylwią Stawujak tel. 61/85-60-740.

 

Kontakt:

Uniwersyteckie Centrum Obsługi Studenta

Zobacz także