Stypendia

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu zapewnia swoim studentom pomoc w postaci stypendiów socjalnych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg, o których mowa w Regulaminie przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej.

Stypendium socjalne

JAKIE SĄ WYMAGANE DOKUMENTY?

 1. zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodów lub ich braku osób określonych w § 20 pkt. 2 niniejszego regulaminu, za rok kalendarzowy poprzedzający rok akademicki na który składany jest wniosek, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 2. zaświadczenie z ZUS o pełnej wysokości poniesionej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaświadczenie zobowiązane są złożyć osoby, które w zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód.
 3. oświadczenie osób określonych w § 20 pkt. 2 niniejszego regulaminu o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek, jeżeli osoby te rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 4. oświadczenie członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
 5. zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa / dziecka,
 6. zaświadczenie od uczącego się współmałżonka o uczęszczaniu do szkoły,
 7. dokument stwierdzający wiek rodzeństwa / dziecka do 7-go roku życia,
 8. orzeczenie sądu o wysokości alimentów otrzymywanych przez studenta i jego rodzeństwo/dziecko, wydane nie wcześniej niż przed 5 laty oraz pisemne oświadczenie, że jest to orzeczenie aktualnie obowiązujące co do wysokości alimentów,
 9. orzeczenie sądu o rozwodzie lub separacji rodziców studenta lub studenta,
 10. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki na który składany jest wniosek,
 11. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczaniu społecznym rolników.

Wydziałowa Komisja Stypendialna po obliczeniu dochodu na członka rodziny decyduje o przyznaniu stypendium lub stypendium o zwiększonej wysokości (m.in. z tytułu zamieszkania w domu studenckim).

KTO JEST CZŁONKIEM RODZINY?

 1. student,
 2. rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni studenta, dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia , a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  c) małżonek studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

CO JEŚLI ZŁOŻĘ WNIOSEK PO TERMINIE?

Możesz składać podanie przez cały rok. Twoje podanie zostanie rozpatrzone na kolejnym zebraniu Komisji, które odbywa się raz w miesiącu. Stypendium może być przyznane począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony i zostanie wypłacone w najbliższym terminie wypłat.

Zapomoga

Zapomogę możesz otrzymać maksymalnie dwa razy w roku akademickim w związku ze zdarzeniem losowym, np. śmierć lub ciężką chorobę członka najbliższej rodziny studenta, zdarzenie wypadkowe z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi, pożar, powódź, narodziny dziecka, itp.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

KTO MOŻE OTRZYMAĆ STYPENDIUM?

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest uzyskanie wymaganej średniej ocen za poprzedni rok akademicki lub posiadanie osiągnięć naukowych, artystycznych albo sportowych we współzawodnictwie na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Oznacza to, że studenci, którzy nie osiągają średniej na poziomie co najmniej 4,0 mogą starać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, przedstawiając odpowiednie zaświadczenia dokumentujące ich osiągnięcia we wskazanych dziedzinach. Dodatkowe punkty student może otrzymać za osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. Warunkiem przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów, za rok będący według planu studiów rokiem kończącym dany okres sesji ciągłej, zgodnie z Regulaminem Studiów, zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych nadaną sesję ciągłą.
 3. Średnią ocen oblicza się według zasad zawartych w Regulaminie Studiów.
 4. Studentom po V roku farmacji średnią oblicza się z ocen przedmiotów, z których zajęcia kończyły się w danym roku egzaminem oraz oceny z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego.
 5. Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. z zastrzeżeniem pkt. 8 i 33
 6. O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

złożył wniosek-znajdziesz go na osobistym koncie studenta na WiSUS w zakładce ASIA.

 

Zobacz także