Terapia zajęciowa

Coraz więcej ludzi boryka się z niepełnosprawnością i brakiem akceptacji społecznej. Dzięki terapii zajęciowej osoby, które wymagają wsparcia w różnych obszarach swojego funkcjonowania, mogą przełamywać kolejne bariery, czuć się potrzebne i powoli wracać do zdrowia.

    W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne pozwalające wykorzystywać elementy terapii zajęciowej do aktywizacji osób niepełnosprawnych w obszarze edukacji, rynku pracy i adaptacji czasu wolnego. Nauczysz się prowadzić warsztaty terapeutyczne i rehabilitacyjne. Zdobędziesz kompetencje w zakresie komunikacji, budowania pozytywnych relacji z podopiecznymi, poszanowania godności osobistej drugiego człowieka, gotowości pracy w zespole oraz odporności psychicznej.
    Absolwenci terapii zajęciowej znajdują pracę w szpitalach, centrach rehabilitacji, hospicjach, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach interwencji kryzysowej, warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach terapeutycznych, ośrodkach profilaktyki i terapii uzależnień oraz szkołach specjalnych i integracyjnych.

Zasady rekrutacji:

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia pierwszego stopnia, stacjonarne, 3-letnie

 1. Kandydaci legitymujący się „starą maturą” zobowiązani są posiadać na zaświadczeniu z OKE wyniki z egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 2. Kandydaci legitymujący się „nową maturą”, maturą europejską /EB/, maturą międzynarodową /IB/ zobowiązani są wykazać się zdaniem egzaminu maturalnego z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Liczbę punktów kwalifikacyjnych stanowi suma punktów uzyskanych za wyniki na egzaminie maturalnym.
  W przypadku zdania przedmiotu biologia lub historia lub WOS na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia pierwszego stopnia, niestacjonarne, 3-letnie, płatne

Warunkiem uruchomienia kształcenia na tym kierunku studiów niestacjonarnych jest  zakwalifikowanie co najmniej 30  kandydatów.

 1. Kandydatów obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości, pod uwagę będzie brana ocena z egzaminu maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony dla NM,IB,EB) z przedmiotu: biologia lub historia lub wiedza o społeczeństwie do wyboru.
  W przypadku zdania przedmiotu biologia lub historia lub WOS na poziomie podstawowym punkty zostaną przeliczone na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P
 2. Kandydatom z tzw. „starą maturą” wyniki zostaną przeliczone zgodnie z przelicznikami zmieszczonymi w § 9 pkt. 4 lub na podstawie wyników z biologii lub historii lub wiedzy o społeczeństwie przedstawionych na zaświadczeniu z OKE. Dla przedmiotów zdanych na poziomie rozszerzonym wynik w procentach zostanie przeliczony na punkty - 1% = 1pkt natomiast dla przedmiotów zdanych na poziomie podstawowym wynik zostanie przeliczony na poziom rozszerzony wg wzoru R=0,5P
  R - poziom rozszerzony
  P - poziom podstawowy 
  Dla wszystkich kandydatów maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 100.

 

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia drugiego stopnia, stacjonarne, 2-letnie

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata terapii zajęciowej.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

Kierunek: terapia zajęciowa
Studia drugiego stopnia, niestacjonarne, 2-letnie, płatne

 1. Od kandydatów wymagany jest dyplom licencjata terapii zajęciowej.
 2. Obowiązuje konkurs ocen ze studiów pierwszego stopnia. Od kandydatów wymagane jest zaświadczenie o osiągniętej średniej z ocen z wszystkich przedmiotów zakończonych egzaminem na studiach pierwszego stopnia.
 3. W przypadku uzyskania przez większą liczbę kandydatów takiej samej ilości punktów, jak kandydat znajdujący się na ostatnim miejscu do przyjęcia, zgodnie z limitem uchwalonym przez Senat Uniwersytetu, zostanie zastosowane dodatkowe kryterium przyjęć, a mianowicie będzie to końcowa ocena ze studiów I stopnia wpisana na dyplomie tych studiów.

 

Kontakt

Dział Rekrutacji
Collegium Stomatologicum,
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań, pokój R-01

Tel.: 61 854-74-67 / 854-74-68 / 854-74-69
Fax: 61 854-74-65
E-mail: rekr_wnoz@ump.edu.pl

Zobacz także