Deklaracja dostępności

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

» Data publikacji strony internetowej: 2015-11-07
» Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-04-20


Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

» Nie wszystkie obrazy i przyciski graficzne posiadają adekwatny do zawartości i celu opis alternatywny.
» Graficzne elementy CAPTCHA nie posiadają alternatywy w postaci tekstu lub innego sposobu na pozyskanie informacji jak np. dźwięk.
» Kontrast pomiędzy tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem jest nieodpowiedni. Brak możliwości zmiany kontrastu na wysoki.
» Większość tekstów na stronie jest wyjustowana.
» Hiperłącza nie są wyróżnione fokusami.
» Nie wszystkie hiperłącza mają charakter opisowy.
» Niektóre hiperłącza, bez ostrzeżenia, otwierają się w osobnej karcie.
» Niektóre elementy strony są niedostępne przy użyciu klawiatury.
» Brak mapy strony.
» Animowany slider na stronie głównej nie posiada mechanizmu, który pozwala na jego zatrzymanie.
» Załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku.
» Niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne.
» Niektóre fragmenty strony nie mają mechanizmu zmiany rozmiaru tekstu.
» Materiały wideo nie posiadają napisów.
» W niektórych miejscach na stronie używane są szeryfowe kroje czcionek.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

» Deklarację sporządzono dnia: 2020-05-18
» Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Metoda przygotowania:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z dr med. Haliną Bogusz, Pełnomocnikiem JM Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych, Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, halina.bogusz@ump.edu.pl, tel.: +48 61 854-70-93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Tą samą drogą można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

1. Collegium Maius (budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Adres:
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

» Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Deklaracja dostępności” na stronie UAM


2. Collegium Stomatologicum

Adres:
ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań

Portiernia:
tel. 61 854-71-05

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, pochylnie, schody, windy, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, oznaczenia dotykowe, drzwi, wejścia, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty  (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowego, komunikacja pionowa / ogólnie, platformy pionowe i ukośne, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.


3. Collegium im. Adama Wrzoska

Adres:
ul. Rokietnicka 7, 60-806 Poznań

Portiernia:
tel. 61  845-26-00

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, schody, windy, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, wejścia, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowego, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: brak parkingu przy budynku.


4. Collegium Pharmaceuticum

Adres:
ul. Rokietnicka 3, 60-806 Poznań

Portiernia:
tel. 61 845-26-70

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Parking:

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Wejście główne do budynku od ul. Marcelińskiej:

Inne wejścia: wejście tylne z poziomu 0 (w budowie)

Wewnątrz budynku:

Budynek nie jest wyposażony w system informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi.

W budynku nie jest dostępny system FM do obsługi słabosłyszących

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń laboratoryjnych i pracowni, zakres dostępu zwierząt asystujących ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki prowadzonych zajęć.


5. Collegium Heliodori Święcicki (budynek Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Adres:
ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań

» Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce „Deklaracja dostępności” na stronie UAM


6. Collegium im. prof. Józefa Chmiela

Adres:
ul. Święcickiego 4, 60-781 Poznań

Portiernia:
tel. 61 854-67-00

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: rampy krawężnikowe, pochylnie, schody, windy, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, komunikacja pionowa / ogólnie, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: na parkingu wewnętrznym podjazd do wejścia bocznego.


7. Collegium Anatomicum

Adres:
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań

Portiernia:
tel. 61 854-65-00

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, rampy krawężnikowe, windy, platformy pionowe i ukośne, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, oznaczenia dotykowe, okna, wejścia, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy,

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, schody, drzwi, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.


8. Collegium im. doc. Marcina Sarnowskiego

Adres:
ul. Smoluchowskiego 11, 60-179 Poznań

Portiernia:
tel. 61 861-22-10

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: wejścia do budynków bez schodów, schody, detale nawierzchni, drzwi, siedziska i stoły, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, windy, platformy pionowe i ukośne, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking przy ulicy.


9. Collegium Marii Magdaleny

Adres:
ul. Marii Magdaleny 14, 61-861 Poznań

Portiernia:
tel. 61 668-78-31

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: materiały wykończeniowe, detale nawierzchni, drzwi, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.


10. Centrum Biologii Medycznej

Adres:
ul. Rokietnicka 8, 60-806 Poznań

Portiernia:
tel. 61 854-76-01

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, schody, windy, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, wejścia, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: wyznaczone dwa miejsca parkingowe za szlabanem.


11. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne / Biblioteka Główna

Adres:
ul. Przybyszewskiego 37a, 60-356 Poznań

Portiernia:
tel.  61 854-73-74

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, schody, windy, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, oznaczenia dotykowe, drzwi, wejścia, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, platformy pionowe i ukośne, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: wyznaczone dwie koperty bez opisu.


12. Budynek Dydaktyczny

Adres:
ul. Jackowskiego 41, 60-512 Poznań

Portiernia:
tel. 61 854-72-15

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: materiały wykończeniowe, detale nawierzchni, drzwi, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: schody od wejścia na parter.


13. Budynek Dydaktyczny

Adres:
ul. Marcelińska 42, 60-354 Poznań

Portiernia:
brak

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, schody, detale nawierzchni, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, wejścia do budynków bez schodów, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, windy, platformy pionowe i ukośne, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, drzwi, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda,

Nie dotyczy: przejścia dla pieszych, telefony, kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie, oznaczenia i informacja.

Inne utrudnienia: parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.


14. Budynek Dydaktyczny

Adres:
ul. Parkowa 2 / ul. Orzeszkowej 17, 60-775 Poznań

Portiernia:
tel. 61 854-67-90

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: wejścia do budynków bez schodów, schody, materiały wykończeniowe, drzwi, siedziska i stoły, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), toalety, łazienki i umywalnie, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, windy, platformy pionowe i ukośne, nawierzchnie, detale nawierzchni, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.


15. Budynek Dydaktyczny

Adres:
ul. Rokietnicka 5a, 60-806 Poznań

Portiernia:
brak

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: wejścia do budynków bez schodów, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, wejścia, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, windy, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, drzwi, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: schody, telefony, recepcje i punkty informacyjne, kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.


16. Budynek Dydaktyczny

Adres:
ul. Rokietnicka 5d, 60-806 Poznań

Portiernia:
brak

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: wejścia do budynków bez schodów, pochylnie, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, wejścia, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, drzwi, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, recepcje i punkty informacyjne, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: brak parkingu przy budynku, podjazd i wejście bez schodów tylko do jednej części budynku - od strony kortów - od ulicy schody i brak podjazdu.


17. Budynek Dydaktyczno-Magazynowy

Adres:
ul. Marcelińska 27, 60-356 Poznań

Portiernia:
brak

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: rampy krawężnikowe, platformy pionowe i ukośne, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, siedziska i stoły, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, toalety, łazienki i umywalnie, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, schody, windy, materiały wykończeniowe, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, recepcje i punkty informacyjne, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: schody na piętro.


18. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Adres:
ul. Marcelińska 25, 60-356 Poznań

Portiernia:
tel. 61  844-52-04

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, pochylnie, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, wejścia, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, windy, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, siedziska i stoły, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: schody, telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), recepcje i punkty informacyjne, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: możliwość zaparkowania pod Studium Języków Obcych (1 miejsce).


19. Budynek Dydaktyczny

Adres:
ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań

Portiernia:
tel. 61 847-20-82

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: materiały wykończeniowe, detale nawierzchni, drzwi, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking wewnętrzny bez wydzielonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.


20. Katedra i Zakład Naturalnych Surowców Leczniczych i Kosmetycznych

Adres:
ul. Mazowiecka 33, 60-623 Poznań

Portiernia:
tel. 61 848-04-75

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: schody, materiały wykończeniowe, detale nawierzchni, drzwi, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, windy,  platformy pionowe i ukośne, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne,  siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking przy ulicy.


21. Dom Studencki Eskulap

Adres:
ul. Przybyszewskiego 39, 60-356 Poznań

Portiernia:
tel.  61 658-40-01

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, przejścia dla pieszych, pochylnie, windy, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, wejścia, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, wejścia do budynków bez schodów, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, schody, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, siedziska i stoły, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.


22. Dom Studencki Medyk

Adres:
ul. Rokietnicka 4, 60-806 Poznań

Portiernia:
tel.  61 658-41-19

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, pochylnie, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, wejścia, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: brak parkingu przy Domu Studenckim - w pobliżu parking ogólny "lotnisko".


23. Dom Studencki Karolek

Adres:
ul. Rokietnicka 5e 60-806 Poznań

Portiernia:
tel.  61 844-52-04

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, pochylnie, schody, windy, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, wejścia, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, siedziska i stoły, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking z tyłu Domu Studenckiego.


24. Dom Studencki Aspirynka

Adres:
ul. Rokietnicka 6, 60-806 Poznań

Portiernia:
tel. 61 658-41-19

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, pochylnie, schody, windy, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, wejścia, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, drzwi, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, recepcje i punkty informacyjne, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: brak parkingu przy Domu Studenckim - w pobliżu parking ogólny "lotnisko".


25. Dom Studencki Wawrzynek

Adres:
ul. Wawrzyniaka 23/25, 60-504 Poznań

Portiernia:
tel. 61 844-50-00

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: wejścia do budynków bez schodów, przejścia dla pieszych, materiały wykończeniowe, nawierzchnie, detale nawierzchni, drzwi, wejścia, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, pochylnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, siedziska i stoły, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking przed Domem Studenckim przy ulicy.


26. Dom Studencki Hipokrates

Adres:
ul. Wilczak 12a, 61-623 Poznań

Portiernia:
tel. 61 659-79-00

Opieka administracyjna:
Dział Eksploatacji Obiektów, tel. 61 845-26-70, e-mail: pomoc.techniczna@ump.edu.pl

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: wejścia do budynków bez schodów, pochylnie, schody, materiały wykończeniowe, detale nawierzchni, drzwi, recepcje i punkty informacyjne, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, przejścia dla pieszych, rampy krawężnikowe, komunikacja pionowa / ogólnie, windy, platformy pionowe i ukośne, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny / ściany, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, parkingi i miejsca postojowe, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

Inne utrudnienia: parking bez wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.


27. Domki wypoczynkowe (20 szt.)

Adres:
ul. Leśna 4, 76-002 Łazy

Informacje o udogodnieniach dla osób z niepełnosprawnościami występujących w budynku:

Występuje: komunikacja pozioma / ciągi pieszych i korytarze, wejścia do budynków bez schodów, detale nawierzchni, drzwi, składowanie (gabloty, półki, szafy, komody), recepcje i punkty informacyjne, parkingi i miejsca postojowe, gniazda, kontakty i inne mechanizmy kontrolne, oświetlenie, ochrona przed hałasem, alarmy.

Nie występuje: niebieskie miejsca parkingowe, przejścia dla pieszych, komunikacja pionowa / ogólnie, nawierzchnie, oznaczenia dotykowe, okna, detale drzwi, wejścia, elementy wyposażenia przestrzeni, elementy na słupach i podporach, elementy wyposażenia a drogi komunikacyjne, siedziska i stoły, tablice informacyjne / reklamy, pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, kabiny ustępowe, umywalki, kabiny prysznicowe, toalety, łazienki i umywalnie, oznaczenia i informacja.

Nie dotyczy: rampy krawężnikowe, pochylnie, schody, windy, platformy pionowe i ukośne, materiały wykończeniowe, telefony, automaty (automaty z napojami i jedzeniem itp.), kabiny / ściany, ogrodzenia, bramy i furtki, ogrzewanie.

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Projekt "Uniwersytet z Wyobraźnią"

Aktualnie trwa realizacji projektu „Uniwersytet z Wyobraźnią - program zwiększenia dostępności UMP dla studentów niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i wdrażany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania mające na celu zwiększenie dostępności architektonicznej oraz dostępności narzędzi informatycznych wykorzystywanych w UMP, w tym systemu bibliotecznego wraz z dostosowaniem stron oraz modułów wewnętrznych systemu informatycznego UMP do standardu WCAG 2.1. Okres realizacji projektu: 01.11.2020 - 31.10.2023.