Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego

Collegium Maius, pok. 003-004
ul. Fredry 10
61-701 Poznań
tel: 61 854 62 67
e-mail: podyplomowe@ump.edu.pl
www.podyplomowe.ump.edu.pl


Zakres prac Centrum Studiów Podyplomowych i Kształcenia Ustawicznego:

1) prowadzi sprawy dotyczące kształcenia podyplomowego, w tym związane z nadzorem nad studiami podyplomowymi oraz kursami,

2) prowadzi dokumentację związaną z tworzeniem i likwidacją studiów podyplomowych,

3) zapewnia wsparcie prawne i proceduralne,

4) w porozumieniu z jednostkami prowadzi obsługę administracyjną rekrutacji słuchaczy na studia podyplomowe,

5) sprawuje nadzór nad informacjami zamieszczanymi na stronie www,

6) przygotowuje decyzje o przyjęciu słuchaczy oraz odpowiedzi na odwołania,

7) nadzoruje obsługę płatności słuchaczy w systemie SIANO,

8) monituje słuchaczy w przypadku nieterminowych płatności,

9) sporządza i prowadzi ewidencje umów na świadczenie usług edukacyjnych zawieranych ze słuchaczami studiów podyplomowych,

10) sporządza i prowadzi ewidencje wydanych świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz innych okolicznościowych dokumentów poświadczających uczestnictwo i ukończenie studiów podyplomowych,

11) prowadzi nadzór nad kosztorysami i sprawozdaniami,

12) wykonuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych.